settings icon
share icon
Pangutana

Ako usa ka Muslim, nganong kinahanglan pa man mahimong Cristiyano?

Tubag


Mahimo nga ang mahinungdanon nga relasyon sa Islam ug Kristianismo mao ang giingon sa Koran mahitungod kang Hesus. Ingon sa Koran, gipadala ni Allah si Hesus ug iyang gitabangan pinaagi sa Espiritu Santo (Sura 2:87), Gitaas ni Allah si Hesus ( Sura 2:253), Si Hesus nga matarong ug walay kasal-anan (Sura 3: 46; 6:85;19:19), si Hesus nga gibanhaw gikan sa mga patay ( Sura 19:33-34), gisugo ni Allah si Hesus nga magtukod ug relihiyon (Sura 42:13), ug si Hesus mibalik sa langit (Sura 4:157-158). Tungod niini, kinahanglan mahibal-an ug sundon sa matinud-anong Muslim ang ginatudlo ni Hesus (Sura 3:48-49; 5:46).

Detalyadong gisulat sa mga disipolo ang mga pagtulun-an ni Hesus sa unang upat nga libro sa Bag-ong Kasabotan. Ingon sa Sura 5:111, ang mga disipolo ni Hesus gitabangan ni Allah nga mutuo kang Hesus ug sa iyang mga pulong. Ingon usab sa Sura 61:6, si Hesus uban sa iyang mga disipolo ang mga katabang ni Allah. Isip mga katabang ni Allah, siguradong sakto ang pagkasulat nila sa mga gitudlo ni Hesus. Ginasugo sa Koran sa mga Muslim nga tuohan ug sundon ang Torah ug ang unang ika-upat nga libro sa Bag-ong Kasabotan (Sura 5: 44-48). Tungod kay walay sala si Hesus, kamatuoran ang iyahang gitudlo. Ug tungod kay ang mga disipolo man ang mga katabang ni Allah, husto ang ilang mga gisulat nga katudluan ni Hesus.

Ginatudlo sa Koran nga kinahanglan pagatun-an sa mga Muslim ang mga libro sa Bag-ong Kasabotan mahitungod kang Hesus. Dili kini isugo ni Allah kon dili masaligan ang mao nga libro. Adunay mga luna sa bibliya bahin kang Hesus nga nasulat 450 na katuig ayha pa nasulat ang Koran. Daghang kopya ang nabuhat gikan sa upat nga libro sa Bag-ong Kasabutan. Kung itandi ang karaang kopya sa mga kopya sa panahon ni Mohammad, ug sa mga kopyang gibuhat paghuman sa panahon ni Mohammed, makita nato nga halos walay kalainan ang mga gi-ingon bahin kang Hesus ug sa iyang mga gitudlo. Walay bisag unsa nga ebidensya nga adunay giilisan o gidugang sa mga libro. Tungod niini, makasiguro ta nga tinuod ang tanan nga tudlo ni Hesus ug walay bisan usang sayop nga gisulat sa unang upat ka libro sa Bag-ong Kasabotan. Naga-pamatuod nga gi-ampingan ni Allah ang hustong pagkasulat sa mga libro sa maayong balita mahitungod kang Hesus.

Unsa nga mga butang mahitungod kang Hesus nga nasulat sa Bag-ong Kasabotan? Giingon sa Juan 14:6, “Mitubag si Hesus, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung dili muagi kanako.” Ginatudlo ni Hesus sa maong laray nga Siya lang ang nag-inusarang dalan paingon sa Dios. Sa Mateo 20:19, Giingon ni Hesus, ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Judio. Bugalbugalan siya ug latiguhon ug ilansang sa Krus. Apan sa ikatulo ka adlaw banhawon siya. Ang mga panghitabo nahitabo sumala sa giingon ni Hesus usa pa kini nahitabo sa kasaysayan. Lamdag nga gisulat kini sa Mateo 27-28, Marcos 15-16, Lukas 23-24, ug Juan 19-21. Pero nganong nisugot si Hesus, nga usa ka bantugang propeta ni Allah, nga patyon siya sa mga tawo? Ug nganong gitugtan usab kini ni Allah? Matud ni Hesus, walay labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka higala kundi ang paghatag sa iyang kaugalingong kinabuhi alang kanila (Juan 15:13). Ug giingon sab sa Juan 3:16 kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, Gisugo niya si Hesus aron mahimong halad sa atong mga sala.

Nganong kinahanglan nga ihalad ni Hesus ang iyang kinabuhi para sa tawo? Mao kini ang pinakadakong kalainan sa Islam ug Kristiyanismo. Matud sa tudlo sa Islam, Silutan ni Allah ang mga tawo basi sa ilang mga binuhatan. Apan matud sa tudlo sa Kristiyanismo, walay bisan kinsa nga makabuhat niini. Ug bisan mabuhat pa sa tawo, dili mahitabong tugutan ni Allah nga makasulod sa langit ang bisan kinsa nga makabuhat ug sala, tungod kay siya balaan, walay sala, ug matarong. Kung mao kini, kitang tanan mupaingon ngadto sa impyerno. Tungod sa kabalaan ni Allah, kinahanglan hatagan ug silot ang mga mga nakasala. Mao ang hinungdan nganong kinahanglan ihalad ni Hesus ang iyang kinabuhi para kanato.

Matud sa tudlo sa Koran, si Hesus balaan ug wala sukad nakasala. Pero unsaon pagpakinabuhi sa tawo dinhi sa kalibutan nga dili usahay makasala. Imposible. Giunsa kini pagbuhat ni Hesus? Mao kini hinungdan tungod kay si Hesus dili usa ka ordinaryong tawo. Matud kaniya, Siya ug ang Amahan usa ra (Juan 10:30). Giingon niya nga Siya ang Dios nga gipahinungod sa Torah o libro sa Kasuguan. Gitudlo sa Juan 1:1, 14, nga Siya ang Dios nga nahimong tawo. Nasayud ang Dios nga ang pamaagi aron kita mapasaylo, makabayad kita sa atong dakong pagkakautang. Busa nagpakatawo ang Dios pinaagi kang Jesu-Cristo. Nagkinabuhi siya sa kalibotan nga matarong ug walay kasal-anan. (Sura 3:46; 6:85; 19:19), Gitudlo niya ang kamatuoran ug namatay para sa atoa, aron bayran ang silot sa atong mga sala. Gibuhat kini sa Dios kay gihigugma ta niya, ug gusto niya nga makauban kita sa langit.

Unsa man ang pasabot niini? Si Hesus nga tinuod ug buhi nga halad sa atong mga sala. Gihalad sa Dios ang kapasayloanan ug ang kaluwasan sa tanang tawo. Ang kinahanglan natong buhaton mao ang pagdawat sa iyang halad sa atoa (Juan 1:12). Misalig kita kay Hesus nga Siya ang atong kaugalingong manluluwas, kay iyang gihalad ang iyang kinabuhi para sa atoa. Kung mutuo ta kang Hesus nga atong manluluwas, adunay kasiguruhan nga kita makabaton ug kinabuhing walay katapusan kauban sa Dios sa langit. Pasayloun ta sa Dios sa atong mga sala, hinluan ug buhiun niya ang atong espiritu. Unsaon nimo pagbalibad sa pinaka-daku nga halad? Unsaon nato pagtalikod sa Dios nga nahigugma sa atoa ug gihatag ang iyang kaugalingon aron halad nga pambayad sa atong mga sala.

Kung dili paka sigurado sa imong pagtuo, giimbitaran ka namo nga isulti kini nga mga pag-ampo; “O Dios tabangi ko nga mahibaw-an ang kamatuoran. Tabangi usab ako nga makita nako ang akong mga sayop. Giyahi ko aron mabaton nako ang tinuod nga kaluwasan. Amen!” Dili man kinahanglan nga pareha gayod ang imong isulti sa mga pag-ampo. Kung kinasing-kasing ang imong mga pag-ampo, dunggon niya kini.

Kung gusto nimo dawaton si Hesus nga imong manluluwas, isugid kini sa Dios. Timan-i lang nga dili tungod niini nga pag-ampo ang makaluwas kanimo. Si Jesu-Cristo ra ug ang pagtuo sa iyaha ang makabuhat niini. Isulti kini sa iyaha sa tibuok mong kasing-kasing; ”O Dios, akong giaangkon nga ako nakasala batok kanimo, ug angayan lang nga silotan. Apan giangkon ni Hesus ang akong mga sala ug giantos ang silot nga angay unta kanako. Misalig ako nga sa akong pagtuo sa iyaha mapasaylo mo ako. Gahinulsulan ko ug akong biyaan karon ang akong mga sala ug musalig kanimo Hesus para sa akong kaluwasan. Daghang salamat sa imong katingalahang grasya ug kapasayloanan. Salamat usab sa kinabuhing walay katapusan. Amen!”

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ako usa ka Muslim, nganong kinahanglan pa man mahimong Cristiyano?
© Copyright Got Questions Ministries