settings icon
share icon
Pangutana

Unsa man ang mga lakang alang sa kaluwasan?

Tubag


Daghang mga katawhan ang nagapangita sa “mga lakang sa kaluwasan.” Ang katawhan ganahan sa ideya (alinghuna) sa usa ka tulomanon nga manwal nga adunay lima ka mga lakang nga kon sundon, moresulta sa kaluwasan. Ang panig-ingnan niini mao ang Islam inubanan sa Lima ka Haligi niini. Matod pa sa Islam, kon pagasundon ang Lima ka Haligi, igahatag ang kaluwasan. Tungod kay ang ideya sa matag lakang nga proseso sa kaluwasan makadani, daghan sa Kristohanong katilingban ang nangasayup sa dalit sa kaluwasan ingon nga resulta sa matag lakang nga proseso. Ang Romanhong Katolisismo adunay pito ka sakramento. Ang nagkandaiyang mga Kristohanong denominasyon gidugang ang bunyag, publikong pagkumpisal, pagtalikod sa sala, pagsultig laing pinulongan, ug uban pa, ingon nga mga lakang sa kaluwasan. Apan ang Biblia nagdalit lamang ug usa ka lakang sa kaluwasan. Sa dihang ang magbalantay sa bilanggoan nga taga Filipo nangutanan kang Pablo, “unsa ang angay kong buhaton aron maluwas?” mitubang si Pablo nga nag-ingon, “salig sa GINOONG Hesu Kristo ug ikaw mamaluwas” (Mga Buhat 16:30 – 31).

Ang pagtoo kang Hesu Kristo ingon nga Manluluwas maoy bugtong “lakang” sa kaluwasan. Ang mensahe sa Biblia hilabihan katin-aw. Nakasala kitang tanan batok sa Dios (Roma 3:23). Tungod sa atong sala, angayan kitang mahimulag sa dayon gikan sa Dios (Roma 6:23). Tungod sa Iyang gugma kanato (Juan 3:16), nagpakatawo ang Dios ug namatay alang kanato, gikuha ang silot nga angay unta nato (Roma 5:8; Ikaduhang Corinto 5:21). Ang Dios misaad ug kapasayloan sa kasal-anan ug kinabuhing dayon sa langit alang sa tanang midawat, tungod sa grasya pinaagig pagtoo, kang Hesu Kristo ingon nga Manluluwas (Juan 1:12; 3:16; 5:24; Mga Buhat 16:31).

Ang kaluwasan dili mahitungod sa pipila ka mga lakang nga angay natong sundon aron makabaton ug kaluwasan. Oo, ang mga Kristohanon angayang mabunyagan. Oo, ang mga Kristohanon kinahanglan magsugid sa publiko nga si Kristo Manluluwas. Oo, ang mga Kristohanon kinahanglan motalikod sa sala. Oo, ang mga Kristohanon kinahanglan ipasalig ang ilang mga kinabuhi aron magmatinumanon sa Dios. Apan, dili kini mga lakang alang sa kaluwasan. Mga resulta kini sa kaluwasan. Tungod sa atong sala, dili gayud kita makabaton sa bisan unsang paagi sa kaluwasan. Ang Dios lamang ang makalampos sa atong kaluwasan, ug Iya ning gihimo. Ang Dios mismo ang nihuman sa “mga lakang” ug busa nagtanyag sa kaluwasan ni bisan kinsa nga modawat niini gikan Niya.

Ang kaluwasan ug kapasayloan sa kasal-anan dili mahitungod sa pagsunod sa mga lakang. Mahitungod kini sa pagdawat kang Kristo ingon nga Manluluwas ug pag-ila nga Iyang gibuhat ang tanang buhat alang nato. Usa lamang ang gipangayo sa Dios nga lakang gikan nato – ang pagdawat kang Hesu Kristo ingon nga atong Manluluwas sa sala ug mosalig Kaniya lamang sa bug-os ingon nga dalan sa kaluwasan. Mao kana ang nakapalahi sa Kristohanong pagtoo sa tanang relihiyon sa kalibutan, kansang matag usa adunay talaan sa mga lakang nga angayng sundon alang sa kaluwasan nga madawat. Ang Kristohanong pagtoo nagaila nga gikumpleto na sa Dios ang mga lakang ug nagtawag na lamang sa mga mahinulsolon aron modawat Kaniya sa pagsalig.

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa man ang mga lakang alang sa kaluwasan?
© Copyright Got Questions Ministries