settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon man nako arong mahimong usa ka Kristohanon?

Tubag


Ang unang lakang aron mahimong Kristohanon mao ang mahisabtan unsay buot pasabot sa pulong “Kristohanon.” Ang pulong nga “Kristohanon” nagsugod didto sa dakbayan sa Antioch niadtong unang siglo sa Tuig sa Atong GINOO (tan-awa ang Mga Buhat 11:26). Posible nga, sa sinugdanan, ang pulong “Kristohanon” gituyo aron sa pagpakaulaw. Ang pulong nangahulogan ug “gamay nga Kristo.” Apan bisan pa niana, sa nangaging kasiglohan, ang mga magtotoo ni Kristo gibatonan ang pulong nga “Kristohanon” ug gigamit kini aron mailhan ang ilang kaugalingon ingon nga mga sumusunod ni Hesu Kristo. Ang yano nga kahulogan sa usa ka Kristohanon maoy tawo nga nagasunod kang Hesu Kristo.

Si Hesu Kristo mideklara nga Siya “wala mianhi aron alagaran, apan aron moalagad, ug aron ihatag ang Iyang kinabuhi ingon nga lukat sa kadaghanan” (Marcos 10:45). Motumaw dayon ang pangutana – nganong kinahanglan pa man kitang lukaton? Ang ideya (alinghuna) sa pagtubos maoy usa ka bayad nga kinahanglang himoon ingon nga baylo alang sa kagawasan sa usa ka tawo. Ang ideya sa usa ka pagtubos labing sagad gamiton sa mga higayon sama sa kidnapping (pagdagit), sa dihang adunay tawo nga gidagit ug gibilanggo hangtod nga ang tubos gibayad alang sa kagawasan sa maong tawo.

Gibayran ni Hesus ang atong tubos aron buhian kita gikan sa kaulipnan! Kaulipnan gikan sa unsa? Kaulipnan gikan sa sala ug sa mga sangpotanan niini, sama sa pisikal nga kamatayon gisundan sa dayong pagkahimulag gikan sa Diyos. Nganong kinahanglan pa man ni Hesus nga bayran ang maong tubos? Tungod kay kitang tanan natakboyan sa sala (Roma 3:23), ug busa angayan sa paghukom gikan sa Dios (Roma 6:23). Giunsa man pagbayad sa atong tubos? Pinaagi sa pagpakamatay sa krus aron mabayran ang silot sa atong kasal-anan (1 Corinto 15:3; 2 Corinto 5:21). Unsaon man pag igo ug bayad sa kamatayon ni Hesus ang tanan tang kasal-anan? Si Hesus Dios sa tawhanong hulag, ang Dios mianhi sa kalibotan aron mahimong usa kanato ug mailhan kauban nato ug mamatay alang sa atong kasal-anan (Juan 1:1, 14). Ingon nga Dios, ang kamatayon ni Hesus walay kinutoban ang bili, igong makabayad sa kasal-anan sa tibuok kalibotan (1 Juan 2:2). Ang pagkabanhaaw ni Hesus human sa Iyang kamatayon nagpakita nga ang Iyang kamatayon maoy igo nga sakripisyo, nga Iyang gidaug ang sala ug kamatayon sa tinuoray.

Mao kini ang labing nindot nga parte (bahin). Tungod sa Iyang gugma alang kanato, Gihimong hilabihan ka-yano sa Dios ang mahimong Kristohanon. Ang imo lang himoon mao ang pagdawat ni Hesu Kristo ingon nga imong Manunubos, bug-os nga dawaton ang Iyang kamatayon ingon nga igong sakripisyo alang sa imong kasal-anan (Juan 3:16), bug-os nga Siya lamang ang saligan ingon nga Manluluwas (Juan 14:6; Maga Buhat 4:12). Ang pagkahimong Kristohanon dili mahitungod sa mga tulumanon, pag-adto sa simbahan, o paghimo sa pipila ka mga butang samtang nagdumili sa ubang pipila ka mga butang. Ang pagkahimong usa ka Kristohanon mahitungod kini sa pagbaton ug kinaugalingon nga kalambigitan kang Hesu Kristo. Usa ka kinaugalingong kalambigitan kang Hesu Kristo, pinaagi’g pagtoo, maoy makahimo sa usa ka tawo nga Kristohanon.

Andam ka ba nga mahimong Kristohanon?

Kon andam ka aron mahimong Kristohanon pinaagi sa pagdawat kang Hesu Kristo isip imong Manluluwas, ang imo lang himoon mao ang motuo. Nasabtan ba nimo ug nagatoo ka ba nga ikaw nakasala ug angay sa paghukon gikan sa Dios? Imo bang nasabtan ug nagatoo ka ba nga gikuha ni Hesus sa Iyang kaugalingon ang imong silot, namatay Siya puli nimo. Imo bang nasabtan ug nagatoo ka ba nga ang Iyang kamatayon maoy igong sakripisyo pagbayad sa imong kasal-anan? Kon ang imong tubag niining tulo ka mga pangutanan oo, nan ibutang lang ang imong pagsalig diha ni Hesus ingon nga imong Manluluwas. Dawata Siya, pinaagi’g pagtoo, saligan lamang Siya sa bug-os. Kana ra ang gikinahanglan aron mahimong Kristohanon!

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon man nako arong mahimong usa ka Kristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries