settings icon
share icon
Pangutana

Aduna pa bay kinabuhi pagkahuman sa kamatayon?

Tubag


Giingon sa Biblia, “Ang kinabuhi sa tawo mubo ug puno sa kasamok. Motubo kini daw bulak nga dali rang malarag, ug unya mahanaw lang daw anino. Kon mamatay ang tawo, mabuhi pa ba siya?” (Job 14:1 ,2, 14)

Sama ni Job, tanan kita adunay sama niini nga pangutana. Unsa ba gyud ang mahitabo sa ato pagkahuman natong mamatay? Mawala ba kita? Usa ra ba ang paingnan sa tawo, o lain-lain nga lugar? Aduna ba gyud langit ug impyerno, o mugna ra kini sa huna-huna?

Giingon sa Biblia nga ang tawo dili lang mabuhi panalagsa sa yuta kundi pwede pa silang makabaton ug kinabuhing walay katapusan kauban ang Dios sa langit. Matud sa kasulatan, “Ang wala makita ug madungog, ug ang wala gayod palandonga sa tawo, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya.”(1 Corinto 2:9)

Si Jesu -Cristo, ang Diyos nga nagpakatawo, nianhi sa kalibutan aron tagaan kita ug kinabuhi nga walay katapusan. “Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala; napangos siya tungod sa atong pagkadaotan; giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. (Isaiah 53:5)

Giantos ni Jesus ang silot nga para unta kanato ug gihalad niya ang iyang kinabuhi para kanato. Apan human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya pag-usab. Kini usa ka pamatuod nga gidaog na niya ang kamatayon. Nagpabilin Siya sa kalibotan sulod sa 40 ka-adlaw ug nasaksihan sa llibo-libo ang iyang pagsaka balik sa iyang balay sa langit. Giingon sa Roma 4:25, “Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron himoon kitang matarong.”

Ang pagkabanhaw ni Cristo usa ka panghitabo nga dili mailimud. Gihanggat ni Apostol Pablo ang mga tawo nga imbestigaran nila katong mga nakakita sa mga panghitabo aron pamatud-an kon unsa ang kamatuoran, apan walay bisan kinsa nga makasulti sa mga nahitabo. Ang pagkabanhaw ni Jesus mao ang pinaka-bililhong pundasyon sa pagtuo sa mga Kristohanon. Tungod kay ang pagkabanhaw usab ni Cristo gikan sa mga patay, atong gituohan nga pinaagi niini kita usab paga-banhawon.

Giingon ni Pablo sa mga tawong dili gatuo nga adunay pagkabanhaw” Karon, kon isangyaw namo sa inyoha nga si Cristo nabuhi pag-usab, nganong gasulti ang uban sa inyo nga walay pagkabanhaw? Kon tinuod nga wlay pagkabanhaw, buot ba ipasabot na si Kristo usab wala nabanhaw? "Ug kon si Cristo wala nabanhaw, walay pulos among pagtudlo, ug walay pulos usab ang inyong pagtuo" (1 Corinto 15:12-14).

Si Kristo mao ang una sa mga daghang pang sunod nga buhion pag-usab. Ang kamatayon niabot sa tawo tungod sa sala ni Adan nga diin kita naggikan. “Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Cristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab.” (1 Corinto 15:20). “Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom” (1 Corinto 6:14).

Bisan pa mabuhi pag-usab ang tawo, dili tanan makaadto sa langit. Ang kada usa kanato kinahanglan magdesisyon kon gusto ka o dili sa kinabuhing walay kataposan. Giingon sa Biblia, “Ang tanan kinahanglan mamatay sa maka-usa ug tapos niana hukman siya sa Dios”. (Hebreo 9:27). “Busa kini sila mahiagom sa walay kataposang silot apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon”. (Mateo 25:26). Ang impyerno dili mugna sa huna-huna lamang. Kini usa ka tinuod nga lugar. Mao kini ang dapit nga paga-agian sa mga daotan ang walay dayong silot gikan sa Dios. Bation sa mga tawo nga paingon ngadto ang pag-antos, kalisud ug apil ang kaulaw ug ang pagbasol.

Gihulagway ang impyerno nga usa ka lalom nga kalot nga walay kataposan (Lukas 8:31; Pahayag 9:1), “Ang yawa nga nanlimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre diin gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta. Didto sakiton sila adlaw ug gabii hangtod sa kahangtoran.” (Gipadayag 20:10). “Gitambog sila ngadto sa kalayo nga gadilaab diin maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon”(Mateo 13:42). “Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo.” (Marcos 9:48). “Ingna sila nga ang Ginoong Dios dili malipay sa tawong daotan. Ang ikalipay niya mao ang daotan mobiya na sayop niyang mga buhat aron dili siya mamatay” (Ezekiel 33:11). Apan dili kita niya pugson nga musunod sa iyaha kon dili nato gusto. Kon dili ta niya ug mao ang atong gusto, ihatag ta niya sa atong gusto nga magkinabuhi nga layo sa iyaha.

Ang kinabuhi sa kalibotan usa ka pagsulay - usa ka pag-andam para sa atong kaugmaon. Para sa mga Kristiyano, kini mahuman sa usa ka kinabuhi nga walay kataposan kauban ang Dios. Apan unsaon nato nga mahimong matarong sa panan-aw sa Dios ug aron makabaton sa kinabuhing walay kataposan? Ang usa ka paagi lamang mao ang pagsalig kay Jesu-Cristo nga mao ang Anak sa Dios. Giingon mismo ni Jesus, “Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayod mamatay” (Juan 11:25-26).

Kini nga gasa sa kinabuhing walay kataposan libre para sa tanan. "Busa, mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hanyoun ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad” (Roma 12:1, 2). Giingon sa Juan 3:36, “Ang mutuo sa Anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa Anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan.” Gusto ng Dios nga muduol kita kaniya. Kon dawaton nato nga ang kamatayon ni Jesu-Cristo ang maoy nahimong bayad para sa atong mga sala sa Dios, gisiguro sa Dios sa ato nga makabaton kita sa mabulukong kinabuhi dinhi sa kalibotan ug kinabuhing walay kataposan kauban ni Cristo pagkahuman sa kamatayon.

Kon buot nimong dawaton si Jesu-Cristo nga imong Manluluwas ug Ginoo , aniay sayon nga pag-ampo nga mahimo nimong sundon. Hinumdumi, ang paglitok niini nga pag-ampo o bisan unsa nga pag-ampo, dili makaluwas kanimo. Ang makaluwas kanimo gikan sa sala mao lang ang pagsalig ug pagtuo kang Cristo. Kining pag-ampo usa lang ka paagi aron masulti nimo sa Dios ang imong pagtuo ug pagpasalamat sa Iyang gitanyag kanimo nga kaluwasan. "Ginoo, nasayod ko nga nakasala ako kanimo ug angayan nga silotan. Apan gikuha ni Jesu-Cristo ang silot nga angay kanako aron nga mapasaylo ako pinaagi sa pagtuo Kaniya. Gisalikway na nako ang akong mga sala ug nagatuo Kanimo para sa akong kaluwasan. Daghang salamat sa Imong katingalahang grasya ug pasaylo – ang gasa sa kinabuhing walay kataposan. Amen!"

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna pa bay kinabuhi pagkahuman sa kamatayon?
© Copyright Got Questions Ministries