settings icon
share icon
Pangutana

Unsa’y pasabot sa gipakatawo pag-usab?

Tubag


Ang Juan 3:1-21 Ang pinakabantugang mga pulong sa Bibliya nga gatubag sa mao nga pangutana. Nakigsulti dinhi si Jesu-Cristo kang Nicodem, usa ka bantog nga Pariseo ug kauban sa mga dagkong sakop ng mga Judio. Gilangkuban kini sa mga kadagkoan ng mga Judio. Usa kagabii, niadto si Nicodemo kang Hesus aron makigsulti.

Ingon ni Hesus kang Nicodemo, “. . . walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usab." Unya nangutana si Nicodemo, "Unsaon ipanganak pag-usab ang usa ka tawo kung tigulang na siya? Makasulod pa ba siya sa tiyan sa iyang Nanay? Si Hesus mitubag, “Sultihan ko ikaw walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw kahibulong nga ako maga-ingon kanimo nga kinahanglan ang tanan ipanganak pag-usab. . .” (Juan 3:3-7)

Ang mga pulong nga “natawo pag-usab” ay literal nga nagpasabot “ gipanganak gikan sa taas.” Tinuod ang panginahanglanon ni Nicodemo. Kinahanglan niya ug kabag-uhan sa iyang kasingkasing - kabag-uhang espirituwal. Ang ‘ipanganak pag-usab’ usa katawag nga gabuhaton sa Dios sa paghatag ug kinabuhing walay kahumanan sa tawong mutuo kaniya. (2 Corinto 5: 17; Tito 3:5; 1 Pedro 1:3; 1 Juan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Matud sa Juan 1:12, 13 nga ang “ pagkatawo pag-usab’ nagpasabot usab nga “ anak ka ng Dios” pinaagi sa pagtuo kang Jesu-Cristo.

Nganung kinahanglan nga ipanganak pag –usab ang tawo? Matud ni Apostol Pablo sa libro ng Efeso 2:21 “Kaniadto, giisip sa Dios nga kamo mga patay tungod sa inyong pagsupak ug sa inyong mga sala.” Matud sab ni Apostol Pablo sa Roma 3:23, Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios.” Kinahanglan ipanganak pag-usab ang tawo aron mapasaylo ang iyang mga sala ug makabaton ug relasyon sa Dios.

Unsaon pagbaton sa pagkatawo pag-usab? Giigon sa Efeso 2:8-9, “Kay pinaagi sa pagtuo tungod sa grasya sa Dios. Gasa kini nga gihatag gikan sa Dios, dili tungod nato. Wala ni nagasalig sa atong mga maayong buhat, aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo.” Kung ang usa ka tawo maluwas, natawo na siya pag-usab ug adunay espirituwal nga kabag-uhan, anak na siya sa Dios. Ug ang atong pagsalig kang Cristo, nga nag-antos para sa atong mga sala, sa dihang namatay siya sa krus nagpakita nga kita gipanganak na pag-usab sa espiritu.” Kay si bisan kinsa nga nahiusa kang Cristo, bag-o na siyang binuhat “(2 Corinto 5:17)

Kung wala pa ka nagatuo kang Kristo nga imong kaugalingong manluluwas, tumana ang panulti sa Espiritu Santo. Kinahanglan nimong ipanganak pag-usab .Gusto mo bang mahimong bag-ong tawo diha kang Cristo? Mag-ampo ka. Paghinulsol sa imong mga sala ug dawata siya. Matud sa Juan 1:12-13, "Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot, kung dili, tungod sa kabubut-on sa Dios.

Kung gusto nimong dawaton si Hesus nga imong manluluwas aron ipanganak ka pag-usab, adunay usa ka pag-ampo diri sa Dios.Timan-i lang nga dili tungod niini nga pag-ampo ang makaluwas kanimo. Si Jesu-Cristo ra gayod ug ang pagtuo sa iyaha ang makabuhat sa kaluwasan. Kini nga pag-ampo masayong pagpadayag lamang sa Dios sa imong pagtuo ug pagpasalamat sa kaluwasang imong nadawat, “O Dios, akong giaangkon nga ako makasasala batok, ug angay lang nga silotan. Apan giangkon ni Hesus ang akong mga sala ug giantos ang silot nga angay unta kanako, aron sa akong pagsalig kaniya mapasaylo mo ako. Akong biyaan na ang pagpakasala ug musalig kanimo Hesus para sa akong kaluwasan. Daghang salamat sa katingalahang grasya ug kapasayloanan. Salamat usab sa kinabuhing walay kataposan. Amen!”

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa’y pasabot sa gipakatawo pag-usab?
© Copyright Got Questions Ministries