settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nga mahimo akong matarong sa panan-aw sa Dios?

Tubag


Aron kita mahimong matarong sa panlantaw sa Dios una sa tanan kinahanglan nga dawaton nato nga kita makasasala. Matud sa pulong sa Dios, “Nasalaag ang tanan ug pulos sila daotan, wala gayod nilay nagbuhat ug matarong”(Salmo 14:3). “Kitang tanan sama sa karnero na nasalaag ug wala mosubay sa hustong dalan” (Isaiah 53:6).

Kamatayon ang silot sa Dios para sa ato nga mga makasasala. “Ang tawo nga makasala mamatay” (Ezekiel 18:4). Apan naay maayong balita- wala kita gipasagdan sa mahigugmaong Dios kay nagbuhat siya ug paagi aron kita mapasaylo ug mahatagan sa kaluwasan. Gipadayag ni Jesu-Cristo nga ang iyang tinguha kay ang “pagpangita ug pagluwas sa nawala” (Lucas 19:10). Samtang gilansang si Hesus sa krus, gisulti niya ang “nahuman na” (Juan 19:30). Pamatuod kini sa kadaogan sa iyang tinguha mao ang iluwas kitang tanan sa kamatayon.

Aron makabaton kita ug maayong relasyon sa Dios, Kinahanglan angkonon nato nga nakasala kita sa iyaha. Magpahiubos kita ug ipadayag ang atong mga sala sa Dios. Ug magdesisyon kita nga talikdan ang atong mga sala (Isaias 57:15 ug Roma 10:9, 10).

Ang paghinulsol angay nga adunay kauban nga pagtuo nga namatay si Jesus ug nabuhi pag-usab aron mahimo Siyang atong manluluwas. Giingon sa Roma 10:9, “Maluwas ka kon ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios.” Daghan pang mga laray nga makasulti nga kinahanglan ang pagtuo sama sa Juan 20;27; Mga Buhat 16:31; Galacia 2:16; 3:11, 26; at Efeso 2:8.

Ang tinguha natong mahimong matarong sa panan-aw sa Dios kay husto nga lakaw sa atong pag-ila sa tanan niyang gibuhat para kanato. Gipadala niya ang Manluluwas nga nahimong halad aron mawala ang atong mga sala (Juan 1:29), ug nagsaad siya nga “Ang mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas”(Mga Buhat 2:21).

Usa ka maayong panig-ingnan sa paghinulsol ug kapasayloanan mao ang sugilanon bahin sa, ang anak nga nawala (Lucas 15:11-32). Gihurot sa kamanghorang anak ang iyang bahin nga bahandi gikan sa iyang amahan sa dili matarong nga pagkinabuhi. Sa dihang na huna-hunaan niya nga siya nasayop, nagdesisyon siya nga mouli. Nagtuo siya nga dili siya angayan nga ilhon isip usa ka anak, pero nasayop siya. Gihigugma gihapon siya sa iyahang amahan taliwala nga siya badlungon. Bug-os siyang gipasaylo ug gihikayan pa sa iyang amahan ang iyang pagbalik.

Masaligan ang Dios sa iyang mga saad, apil ang saad nga iya kitang pasayloun. Giingon sa Salmo 34:18, “Duol ang Ginoo sa samdan ug kasing-kasing , ug luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom.”

Kon buot kang mahimong matarong sa panlantaw sa Dios, isulti lang kining sunod nga pag-ampo ngadto sa Dios. Hinumdumi nga ang pagsulti niini nga pag-ampo o bisan unsa nga pag-ampo dili makaluwas kanimo. Ang makaluwas kanimo gikan sa sala mao lang ang pagsalig kang Cristo. Kining pag-ampo usa lang ka paagi aron mapadayag mo sa Dios ang imong pagtuo ug pagpasalamat sa Iyang paghatag kanimo ug kaluwasan. "Ginoo, nasayod ako nga nakasala ako kanimo ug angayan nga silotan. Apan giangkon ni Jesu-Cristo ang silot nga angay unta kanako aron nga mapasaylo ako pinaagi sa pagtuo Kaniya. Biyaan ko na ang akong mga sala ug isalig ko Kanimo ang akong kaluwasan. Akong dawaton si Jesus ingon nga akong Manluluwas ug Ginoo! Daghang salamat sa Imong kahibulongang grasya ug pagpasaylo – ang gasa nga kinabuhing walay kataposan! Amen!"

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nga mahimo akong matarong sa panan-aw sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries