கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைக் குறித்த கேள்விகள்


கிறிஸ்தவம் என்றால் என்ன?

என்னுடைய வாழ்விற்கான தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்துகொள்வது எப்படி?

என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வில் எவ்வாறு நான் பாவத்தை மேற்கொள்வது?

கிறிஸ்தவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டுமா?

தசமபாகத்தைக் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது?

எனது நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்திற்கு அவர்களைப் புண்படுத்தாமல் அல்லது என்னை விட்டு ஒதுங்கிப்போகும்படிச் செய்யாமல் சுவிசேஷம் அறிவிப்பது எப்படி?

கிறிஸ்தவ உபவாசம் – வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

எனக்கு விரோதமாகப் பாவம் செய்தவர்களை நான் எப்படி மன்னிக்க முடியும்?

ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி என்றால் என்ன?

ஆவிக்குரிய யுத்தத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

தேவனுடைய சத்தத்தை நான் எப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும்?


முகப்பு பக்கம்
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைக் குறித்த கேள்விகள்