கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைக் குறித்த கேள்விகள்


கிறிஸ்தவம் என்றால் என்ன?

என்னுடைய வாழ்விற்கான தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்துகொள்வது எப்படி?

என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வில் எவ்வாறு நான் பாவத்தை மேற்கொள்வது?

கிறிஸ்தவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டுமா?

தசமபாகத்தைக் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது?

எனது நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்திற்கு அவர்களைப் புண்படுத்தாமல் அல்லது என்னை விட்டு ஒதுங்கிப்போகும்படிச் செய்யாமல் சுவிசேஷம் அறிவிப்பது எப்படி?

கிறிஸ்தவ உபவாசம் – வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

எனக்கு விரோதமாகப் பாவம் செய்தவர்களை நான் எப்படி மன்னிக்க முடியும்?

ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி என்றால் என்ன?

ஆவிக்குரிய யுத்தத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

தேவனுடைய சத்தத்தை நான் எப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும்?

கிறிஸ்துவில் நான் யாராக இருக்கிறேன்?

கிறிஸ்தவ ஆன்மீகம் என்றால் என்ன?

கிறிஸ்தவ தியானம் என்றால் என்ன?

நான் இரட்சிக்கப்பட்டு, என் பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்பட்டதானால், ஏன் தொடர்ந்து பாவம் செய்யக்கூடாது?

நம்முடைய பாவங்கள் ஏற்கனவே மன்னிக்கப்பட்டிருந்தால் அவற்றை ஏன் அறிக்கைசெய்ய வேண்டும் (1 யோவான் 1:9)?

நாம் பாவம் செய்யும்போது கர்த்தராகிய தேவன் நம்மை எப்போது, ஏன், எப்படி சீர்ப்பொருந்தப்பண்ணுகிறார்?

இரட்சிக்கப்படுவதற்கு முந்தைய அல்லது பிந்தைய நிலையில் செய்த கடந்தகால பாவங்களைப் பற்றிய குற்ற உணர்வுகளை ஒரு கிறிஸ்தவர் எவ்வாறு கையாள வேண்டும்?

சட்டவாதத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் ஏன் மாயக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள்?

ஒரு மாம்சத்திற்குரிய கிறிஸ்தவன் என்றால் என்ன?

என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நான் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க முடியும்?

தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கம் என்றால் என்ன?


முகப்பு பக்கம்
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைக் குறித்த கேள்விகள்