கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைக் குறித்த கேள்விகள்


கிறிஸ்தவம் என்றால் என்ன?

என்னுடைய வாழ்வில் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்துகொள்வது எப்படி?

என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வில் எவ்வாறு நான் பாவத்தை மேற்கொள்வது?

கிறிஸ்தவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டுமா?

தசமபாகத்தைக் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது?

எப்படி என் நண்பர்களை மற்றும் உறவினர்களை பாதிக்காமல் அல்லது அவர்கள் என்னை விட்டு ஒதுங்கி போகாதபடி நற்செய்தி சொல்லுவது?

கிறிஸ்தவ உபவாசத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?

எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தவர்களை நான் எப்படி மன்னிக்க முடியும்?

ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி என்றால் என்ன?

ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?

தேவ சத்தத்தை நான் எப்படி அடையாலம் கண்டு கொள்ள முடியும்?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைக் குறித்த கேள்விகள்