தசமபாகத்தைக் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது?


கேள்வி: தசமபாகத்தைக் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது?

பதில்:
அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தசமபாகத்தைக் குறித்த விவகாரத்தில் கஷ்டப்படுகிறர்கள். சில ஆலயங்களில் தசமபாகத்தை அதிகமாக கூறுகிறார்கள். அதே சமயம், அநேக கிறிஸ்தவர்கள், வேதத்தில் தசமபாகத்தைக் குறித்து கூறுவதை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. தசமபாகம் கொடுப்பது சந்தோஷமும், ஆசீர்வாதமும் ஆகும். ஆனால் சில ஆலயங்களில் இது கிடையாது என்பது வருந்தத்தக்கது.

தசமபாகம் கொடுத்தல் என்பது பழைய ஏற்பாட்டின் பிரமாணம். சட்டத்தின்படி, இஸரவேலர்கள் தாங்கள் சம்பாதித்த எல்லாவற்றிலும் பத்தில் ஒரு பங்கு தசமபாகமாக பலிபீடத்தில்/கோவிலுக்கு கொடுக்க வேண்டும் (லேவியராகமம் 27:30, எண்ணாகமம் 18:26, உபாகமம் 14:24, 2 நாளாகமம் 31:5). பழையேற்பாட்டின் சட்டப்படி, இந்த தசமபாகம் அநேக மடங்காய், அதாவது 23.3% கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

சில பழையேற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட இந்த தசமபாகம், ஆலயத்தை நடத்துகிற ஊழியர்களுக்கும், அவர்கள் தேவைகளை சந்திப்பதற்கும் உதவுகிறது என நினைக்கிறார்கள். ஆனால் புதியேற்பாட்டில், இந்த தசமபாகம் குறித்து எங்கும் கூறப்படவில்லை. பரிசுத்த பவுல், விசுவாசிகள் தங்கள் வருமானத்தில் ஒரு தொகையை ஆலயத்தின் உதவிகளுக்கு எடுத்து வைக்க வேண்டும் எனக் கூறுகிறார் (1 கொரிந்தியர் 16:1-2).

புதியேற்பாட்டில் தசமபாகம்-அதாவது தன் வருமானத்தில் சில சதவீதம் எடுத்து வைக்க வேண்டும் எனக் கூறவில்லை. அதற்கு பதிலாக "வரவுக்கு தக்கதாக எதையாகிலும் தன்னிடத்தில் சேர்த்து வைக்க வேண்டும்" (1 கொரிந்தியர் 16:2) எனக் கூறுகிறது. ஆனால் சில கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் பழையேற்பாட்டில் கூறப்பட்ட 10% தத்தை கடைபிடிக்கின்றார்கள். புதியேற்பாட்டில் கொடுப்பதின் முக்கியத்துவம் கூறப்பட்டுள்ளது. சில நேரங்களில் அது 10% மேலாகவும், அல்லது அதற்கு குறைவாகவும் இருக்கும். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தேவனிடம் தான் எவ்வளவு தசமபாகம் கொடுக்க வேண்டும் (யாக்கோபு 1:5). தசமபாகம் ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடும், தேவனை ஆராதிப்பதிலும், கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை சேவையில் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் தாம் விரும்பியதை கொடுப்பதோடு, கட்டாயத்தால் கொடுக்கலாகாது. சந்தோஷத்தோடு கொடுப்பவர்களை தேவன் விரும்புகிறார் (2 கொரிந்தியர் 9:7).

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
தசமபாகத்தைக் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது?