கிறிஸ்தவ உபவாசத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?


கேள்வி: கிறிஸ்தவ உபவாசத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?

பதில்:
கிறிஸ்தவர்கள் உபவாசிக்க வேண்டும் என்று வேதம் கட்டளை இடுகிறதில்லை. தேவனும் கிறிஸ்தவர்கள் உபவாசிக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துகிறதுமில்லை. அதே நேரத்தில், உபவாசம் நல்லது, பயனுள்ளது, பிரயோஜனமானது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. மிக முக்கியமான தீர்மானங்கள் எடுக்கும் முன் விசுவாசிகள் உபவாசித்தார்கள் என்று அப்போஸ்த்தலர் நடபடிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (அப்போஸ்த்தலர் 13:2, 14:23). உபவாசமும் ஜெபமும் ஒன்ரோடொன்று இணைக்க பட்டது (லூக்கா 2:37; 5:33). பெரும்பாலும், உபவாசத்தின் நோக்கம் பட்டினியாய் இருப்பது என்று கருத்தப்படுகிறது. ஆனால், உபவாசத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால் இந்த உலக காரியங்களில் இருந்து நமது கண்களை விலக்கி தேவன் மேல் முழு கவனம் செலுத்துவதாகும். அது தேவனோடிருக்கும் நமது உறவை நாம் மிகவும் முக்கியமாக கருதுகிறோம் என்பதை தேவனுக்கும், மற்றும் நமக்கும், வெளிப்படுத்தும் ஒன்றாய் இருக்கிறது. உபவாசத்தின் மூலமாக நமக்கு தேவனை குறித்த புதிய கண்ணோட்டம் கிடைக்கிறது மற்றும் அவர் மேல் நமது நம்பிக்கை புதுபிக்கப்படுகிறது.

பெரும்பாலும், வேதத்தில் உபவாசம் என்பது ஆகாரத்தை விலக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருந்தாலும், உபவாசிக்க பல்வேறு வழிகளும் உண்டு. தேவன்மேல் முழு கவனத்தையும் செலுத்தும்படி நாம் தற்காலிகமாக அநேக காரியங்களை விலக்குகிறது உபவாசமாகும் (1 கொரிந்தியர் 7:1-5). உபவாசம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்க்குட்பட்டதாய் இருக்க வேண்டும், குறிப்பாக உணவை ஒதுக்கி உபவாசிக்கும்போது. உணவில்லாமல் அதிக நாட்கள் நாம் இருப்பது சரீரத்திற்கு ஆபத்தானது. உபவாசம் மாம்சாத்தை ஒடுக்குகிறதற்கு அல்ல, மாறாக நமது கவனத்தை தேவனிடம் செலுத்துகிறதர்க்கே. உபவாசம் உணவு கட்டுப்பாட்டின் முறை அல்ல. வேத உபவாசத்தின் நோக்கம், சரீர எடையை இழப்பதல்ல மாறாக தேனோடு ஆழமான உறவுகொள்வதர்க்கே. யார் வேண்டுமானாலும் உபவாசிக்கலாம், ஆனால் சிலரால் உணவை ஒதுக்கி உபவாசிக்க முடியாது (உதாரணமாக, டையபிடீஸ் உள்ளவர்கள்). தேவனோடு கிட்டி நெருங்கும்படி தற்காலிகமாக சில காரியங்களை விட எல்லாராலும் முடியும்.

இந்த உலகத்தில் உள்ளவா்களிலிருந்து நமது கண்களை எடுத்து விடுவதின் மூலம், நாம் கிறிஸ்துவின் மேல் நமது கவனத்தை செலுத்த முடியும். உபவாசம் என்பது நமக்கு வேண்டியக்காரியத்தை தேவனை கொண்டு செய்யவைக்கின்ற ஒரு வழி அல்ல. உபவாசம் நம்மை மாற்றும், தேவனை அல்ல. தாழ்மையுள்ள ஆவியோடும் மகிழ்சியான மனத்தோடும் நாம் உபவாசிக்க வேண்டும். மத்தேயு 6:16-18 கூறுகிறது, “நீங்கள் உபவாசிக்கும்போது, மாயக்காரைப்போல முகவாடலாய் இராதேயுங்கள்; அவர்கள் உபவாசிக்கிறதை மனுஷர் காணும் பொருட்டாக, தங்கள் முகங்களை வாடப்பண்ணுகிறார்கள்; அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்ததென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். நீயோ உபவாசிக்கும்போது, அந்த உபவாசம் மனுஷர்களுக்குக் காணப்படாமல், அந்தரங்கத்திலிருக்கிற உன் பிதாவுக்கே காணப்படும்படியாக, உன் தலைக்கு எண்ணெய் பூசி, உன் முகத்தைக் கழுவு. அப்பொழுது, அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா உனக்கு வெளியரங்கமாய்ப் பலனளிப்பார்”.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
கிறிஸ்தவ உபவாசத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?