நற்செய்தி


நீங்கள் நித்திய வாழ்வைப் பெற்றிருக்கிறீர்களா?

நான் ஒரு இந்து, நான் எதற்காக கிறிஸ்தவனாகவேண்டும்?

மன்னிப்பு பெற்றுவிட்டீர்களா? தேவனிடம் இருந்து நான் மன்னிப்பு பெறுவது எப்படி?

நான் ஒரு முஸ்லீம், கிறிஸ்தவனாக மாறுவதை நான் ஏன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்?

நான்கு ஆவிக்குரிய விதிகள் என்ன?

எப்படி நான் தேவனோடு என்னை ஒப்புரவாக்குவது?

பரலோகம் செல்வதற்கான ஒரே வழி இயேசுவா?

மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்தவனாக இருப்பது என்பது எதைக் குறீக்கிறது?

கேள்வி: எனக்கு சரியான மார்க்கம் எது?

கேள்வி: நான் மரிக்கும்போது உறுதியாக பரலோகத்திற்குச் செல்வேன் என்பதை அறிந்து கொள்வது எப்படி?

மரணத்திற்கு பின் ஒரு வாழ்வு உண்டா?

இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுவது என்பது எதைக் குறிக்கிறது?

இரட்சிப்பின் திட்டம் என்றால் என்ன?

கிறிஸ்தவம் என்றால் என்ன?

ரோமரின் இரட்சிப்பு பாதை என்றால் என்ன?

பாவிகளின் ஜெபம் என்றால் என்ன? நான் ஜெபிக்கலாமா?

வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய தீர்மானங்கள் எடுத்த உங்களுக்கு அத்தீர்மானத்தினால் என்ன?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
நற்செய்தி