நற்செய்தி


நித்திய ஜீவன் கிடைத்ததா?

நான் ஒரு இந்து, நான் எதற்காக கிறிஸ்தவனாகவேண்டும்?

மன்னிப்பு கிடைத்ததா? தேவனிடமிருந்து நான் எவ்வாறு மன்னிப்பைப் பெறுவது?

நான் ஒரு முஸ்லீம், கிறிஸ்தவனாக மாறுவதை நான் ஏன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்?

நான்கு ஆவிக்குரிய சட்டங்கள் யாவை?

தேவனிடத்தில் நான் எப்படி சரியான நிலையைப் பெறமுடியும்?

பரலோகத்திற்கு போகிறதற்கு ஒரே வழி இயேசு மட்டும்தானா?

மறுபிறப்படைந்த கிறிஸ்தவன் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

எனக்கான சரியான மதம் என்ன?

நான் மரித்தபின்பு பரலோகத்திற்கு செல்வேன் என்று எனக்கு எப்படித் தெரியும்?

மரணத்திற்கு பின் ஒரு வாழ்வு உண்டா?

இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுவது என்பது எதைக் குறிக்கிறது?

இரட்சிப்பின் வழி என்றால் என்ன?

கிறிஸ்தவன் என்றால் என்ன?

ரோமர் பாதை இரட்சிப்பு என்றால் என்ன?

பாவியின் ஜெபம் என்றால் என்ன?

நான் எப்படி ஒரு கிறிஸ்தவனாக முடியும்?

நான் எப்படி தேவனுடைய பிள்ளையாக முடியும்?

கிறிஸ்தவத்திற்கு நான் எப்படி மாறுவது?

பரலோகத்திற்கு செல்லுதல் — எனது நித்திய இலக்குக்கு எப்படி நான் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியும்?

நான் எப்படி இரட்சிக்கப்பட முடியும்?

யார் இரட்சிக்கப்பட முடியும்? யாராவது இரட்சிக்கப்பட முடியுமா?

இரட்சிப்பின் திட்டம் என்றால் என்ன?

இரட்சிப்பிற்கான படிகள் என்ன?

இரட்சிப்பின் ஜெபம் என்றால் என்ன?

இயேசு இரட்சிக்கிறார் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

நீங்கள் மரிக்கும்போது எங்கு செல்கிறீர்கள்?

உண்மையான மதம் என்றால் என்ன?

நான் எப்படி நரகத்திற்கு போகமுடியாது?

நான் எனது விசுவாசத்தை இயேசுவின்மேல் வைத்திருக்கிறேன்... இப்பொழுது அடுத்து என்ன?


முகப்பு பக்கம்
நற்செய்தி