மிகவும் முக்கியமான கேள்விகள்


இயேசு கிறிஸ்து யார்?

கடவுள் உயிர் வாழ்கிறாரா? கடவுள் உயிர் வாழ்கிறார் என்பதற்கு ஏதாவது ஆதாரம் உண்டா?

இயேசு கடவுளா? தான் கடவுள் என்று எப்போதாவது சொன்னாரா?

தேவனின் பண்புகள் யாவை?

வேதம் உண்மையில் தேவனுடைய வார்த்தையா?

கிறிஸ்தவன் எதை விசுவாசிக்க வேண்டும்?

கடவுள் என்பவர் உண்மைதானா?

வாழ்க்கையின் அர்த்தமென்ன?

பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பவர் யார்?

கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தன்மை வேதத்தின் அடிப்படையிலானதா?

இரட்சிப்பு விசுவாசத்தினால் மட்டுமா அல்லது விசுவாசத்தோடு கிரியைகளுமா?

என்னுடைய வாழ்வில் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்துகொள்வது எப்படி?

என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வில் எவ்வாறு நான் பாவத்தை மேற்கொள்வது?

கிறிஸ்தவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டுமா?

நான் ஏன் தற்கொலை செய்யக்கூடாது?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
மிகவும் முக்கியமான கேள்விகள்