மிகவும் முக்கியமான கேள்விகள்


இயேசு கிறிஸ்து யார்?

தேவன் உயிர் வாழ்கிறாரா? தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதற்கு ஆதாரம் உண்டா?

இயேசு தேவனா? இயேசு தாம் தேவன் என்று எப்பொழுதாவது கூறினாரா?

தேவனுடைய பண்புகள் யாவை? தேவன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார்

வேதாகமம் மெய்யாகவே தேவனுடைய வார்த்தையா?

கிறிஸ்தவம் என்றால் என்ன? கிறிஸ்தவர்கள் என்ன விசுவாசிக்கிறார்கள்?

கடவுள் என்பவர் உண்மைதானா?

வாழ்க்கையின் அர்த்தமென்ன?

பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பவர் யார்?

கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தன்மை வேதாகமத்தின் அடிப்படையிலானதா?

இரட்சிப்பு விசுவாசத்தினால் மட்டுமா அல்லது விசுவாசத்தோடு கிரியைகளுமா?

என்னுடைய வாழ்விற்கான தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்துகொள்வது எப்படி?

என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வில் எவ்வாறு நான் பாவத்தை மேற்கொள்வது?

கிறிஸ்தவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டுமா?

நான் ஏன் தற்கொலை செய்துகொள்ள கூடாது?


முகப்பு பக்கம்
மிகவும் முக்கியமான கேள்விகள்