settings icon
share icon
கேள்வி

கிறிஸ்துவுக்காக பாடநுபவித்தல் எப்போதும் கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுதலின் ஒரு பகுதியாக இருக்கப் போகிறதா?

பதில்


கிறிஸ்துவுக்காக துன்பப்படுவதைக் குறித்து வேதாகமம் நிறைய கூறுகிறது. புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்ட காலத்தில், இயேசுவைப் பின்பற்றுபவர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் சொந்த குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகங்களால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டனர். சில மோசமான துன்புறுத்தல்கள் மதத் தலைவர்களிடமிருந்து வந்தன (அப்போஸ்தலர் 4:1-3). இயேசு தம்மைப் பின்பற்றுபவர்களிடம், "நீதியினிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது" (மத்தேயு 5:10) என்றார். "உலகம் உங்களைப் பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள்" (யோவான் 15:18) என்று அவர் தம் சீடர்களுக்கு நினைவுபடுத்தினார்.

2 தீமோத்தேயு 3:12 கூறுகிறது, "அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள்." வேதாகமக் காலங்களில் இருந்ததைப் போலவே, இன்றும் பல கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவில் விசுவாசத்தை பகிரங்கமாக அறிவிப்பது சிறைவாசம், அடித்தல், சித்திரவதை அல்லது மரணம் போன்றவற்றை விளைவிக்கலாம் (எபிரெயர் 11:32-38; 2 கொரிந்தியர் 12:10; பிலிப்பியர் 3:8; அப்போஸ்தலர். 5:40). சுதந்திரமான தேசங்களில் உள்ள நம்மைப் போன்றவர்கள் பெரும்பாலும் சிந்தனையில் நடுங்குகிறோம், ஆனால் நாம் ஒப்பீட்டளவில் பாதுகாப்பாக உணர்கிறோம். கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் ஆயிரக்கணக்கானோர் தினமும் துன்புறுகிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்கிறோம், நாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு வகையான துன்புறுத்தல் இருக்கிறதா?

தம்மைப் பின்பற்றுவதன் அர்த்தம் என்ன என்பதை இயேசு தெளிவாகக் கூறினார்: “பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி: ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால், அவன் தன்னைத் தான் வெறுத்து, தன் சிலுவையை அனுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு, என்னைப் பின்பற்றக்கடவன். தன் ஜீவனை இரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அதை இழந்துபோவான்; என்னிமித்தமாகத் தன் ஜீவனை இழந்துபோகிறவன் அதை இரட்சித்துக்கொள்ளுவான். மனுஷன் உலகமுழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக்கொண்டாலும், தன்னைத் தான் கெடுத்து நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன?" (லூக்கா 9:23-25) "தங்கள் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னைப் பின்பற்றுங்கள்" என்ற சொற்றொடர் பற்றிய நமது நவீன புரிதல் பெரும்பாலும் போதுமானதாக இல்லை. இயேசுவின் நாளில் சிலுவை எப்போதும் மரணத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது, ஒரு மனிதன் சிலுவையை சுமந்தபோது, அவன் ஏற்கனவே மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தான், இயேசு, அவரைப் பின்பற்றுவதற்கு, ஒருவன் மரிக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார், நாம் அனைவரும் இரத்த சாட்சிகளாக மரிக்க மாட்டோம். நம் விசுவாசத்திற்காக நாம் அனைவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட மாட்டோம், அடிக்கப்பட மாட்டோம், அல்லது சித்திரவதை செய்யப்பட மாட்டோம். அப்படியானால், இயேசு எந்த வகையான மரணத்தை அர்த்தப்படுத்தினார்?

கலாத்தியர் 2:20-ல் பவுல் விளக்குகிறார், "கிறிஸ்துவுடனேகூடச் சிலுவையிலறையப்பட்டேன்; ஆயினும், பிழைத்திருக்கிறேன்; இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார்; நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ, என்னில் அன்புகூர்ந்து எனக்காகத் தம்மைத்தாமே ஒப்புக்கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனைப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன்." கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுவதென்றால், நம்முடைய சொந்த வழியில் நாம் செய்யும் காரியங்களுக்காக நாம் இறக்கிறோம். அவருடன் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் என்றுள்ள நம் விருப்பம், நம் உரிமைகள், நம் உணர்வுகள் மற்றும் நம் இலக்குகளை நாம் கருதுகிறோம். நம் சொந்த வாழ்க்கையை வழிநடத்தும் உரிமை நமக்கு இறந்துவிட்டது (பிலிப்பியர் 3:7-8). மரணம் துன்பத்தை உள்ளடக்கியது. மாம்சம் இறக்க விரும்புவதில்லை. சுயமாக இறப்பது வேதனையானது மற்றும் நமது சொந்த இன்பத்தைத் தேடுவதற்கான நமது இயற்கையான விருப்பத்திற்கு எதிரானது. ஆனால் நாம் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தையும் பின்பற்ற முடியாது (லூக்கா 16:13; மத்தேயு 6:24; ரோமர் 8:8). “கலப்பையின்மேல் தன் கையை வைத்துப் பின்னிட்டுப்பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குத் தகுதியுள்ளவன் அல்ல” (லூக்கா 9:62) என்று இயேசு சொன்னார்.

பவுல் இயேசுவின் நிமித்தம் பலரைக் காட்டிலும் அதிகமாக பாடுபட்டார். பிலிப்பி பட்டணத்தில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களிடம் அவர் இவ்வாறு கூறினார்: "ஏனெனில் கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர்நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது" (பிலிப்பியர் 1:29). இங்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் "இறக்கம் காண்பிக்கப்பட்டது, இலவச ஈவாக வழங்கப்பட்டது." பவுல் துன்பத்தை ஒரு சாபமாக முன்வைக்கவில்லை, ஆனால் ஒரு நன்மை.

பாடுகள் பல வடிவங்களில் இருக்கலாம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிவதைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், நாம் உலகத்துடன் முரண்படுகிறோம். கலாத்தியர் 1:10 கூறுகிறது, "இப்பொழுது நான் மனுஷரையா, தேவனையா, யாரை நாடிப் போதிக்கிறேன்? மனுஷரையா பிரியப்படுத்தப் பார்க்கிறேன்? நான் இன்னும் மனுஷரைப் பிரியப்படுத்துகிறவனாயிருந்தால் நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனல்லவே" (NASB). வேதாகமத்தின் போதனைகளை நெருக்கமாகக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம், நிராகரிப்பு, அவமானம், தனிமை அல்லது துரோகம் ஆகியவற்றிற்கு நம்மை நாமே அமைத்துக் கொள்கிறோம். பெரும்பாலும், கொடூரமான துன்புறுத்தல்கள் தங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று கருதுபவர்களிடமிருந்து வருகிறது, ஆனால் தங்கள் சொந்த கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப தேவனை வரையறுத்துள்ளனர். நீதி மற்றும் வேதாகம சத்தியத்திற்காக ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க நாம் தேர்வுசெய்தால், நாம் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்படுவோம், கேலி செய்யப்படுவோம் அல்லது மோசமாக இருப்போம். துன்பத்தின் எந்த அச்சுறுத்தலும் அப்போஸ்தலர்களை கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிப்பதிலிருந்து தடுக்கவில்லை என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். உண்மையில், எல்லாவற்றையும் இழப்பது மதிப்புக்குரியது என்று பவுல் கூறினார், "இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும், அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும், அவருடைய மரணத்திற்கொப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி இருப்பதை அறிவேன்" (பிலிப்பியர் 3:10, NASB). அப்போஸ்தலர்கள் இயேசுவைக் குறித்துப் பிரசங்கித்ததற்காக மற்றொரு அடியைப் பெற்ற பிறகு அவர்களின் எதிர்வினையை அப்போஸ்தலர் 5:40-41 விவரிக்கிறது: "அப்பொழுது அவர்கள் அவனுடைய யோசனைக்கு உடன்பட்டு, அப்போஸ்தலரை வரவழைத்து, அடித்து, இயேசுவின் நாமத்தைக் குறித்துப் பேசக்கூடாதென்று கட்டளையிட்டு, அவர்களை விடுதலையாக்கினார்கள். அவருடைய நாமத்துக்காகத் தாங்கள் அவமானமடைவதற்குப் பாத்திரராக எண்ணப்பட்டபடியினால், சந்தோஷமாய் ஆலோசனை சங்கத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போனார்கள்."

கிறிஸ்துவை உண்மையாக பின்பற்றுபவராக இருப்பதன் ஒரு பகுதியாக எப்பொழுதும் துன்பங்கள் இருக்கும். வாழ்க்கையை வழிநடத்தும் பாதை கடினமானது என்று இயேசு கூறினார் (மத்தேயு 7:14). நமது கஷ்டமும் அவருடைய துன்பத்தை ஒரு சிறிய வழியில் அடையாளம் காணும் ஒரு வழியாகும்.

மனிதர்களுக்கு முன்பாக நாம் அவரை மறுதலித்தால், பரலோகத்திலுள்ள தம்முடைய பிதாவுக்கு முன்பாக அவர் நம்மை மறுதலிப்பார் என்று இயேசு கூறினார் (மத்தேயு 10:33; லூக்கா 12:9). கிறிஸ்துவை மறுதலிக்க பல நுட்பமான வழிகள் உள்ளன. நம்முடைய செயல்கள், வார்த்தைகள், வாழ்க்கை முறை அல்லது பொழுதுபோக்குத் தேர்வுகள் அவருடைய சித்தத்தைப் பிரதிபலிக்கவில்லை என்றால், நாம் கிறிஸ்துவை மறுதலிக்கிறோம். நாம் அவரை அறிந்திருப்பதாகக் கூறிக்கொண்டு, நாம் அறியாதது போல் வாழ்ந்தால், நாம் கிறிஸ்துவை மறுதலிக்கிறோம் (1 யோவான் 3:6-10). பலர் கிறிஸ்துவை மறுதலிக்கும் அந்த வடிவங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் அவருக்காக துன்பப்பட விரும்பவில்லை.

இருதயத்தின் மீதான கட்டுப்பாட்டிற்காகப் போராடும்போது, அதன் சொந்த விருப்பத்திற்கு இறந்து கிறிஸ்துவின் கர்த்தத்துவத்திற்கு சரணடைய வேண்டும் (ரோமர் 7:15-25). துன்பம் எந்த வடிவத்தில் வந்தாலும், அப்போஸ்தலரைப் போலவே நாமும் "அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் அவமானத்தை அனுபவிக்கத் தகுதியானவர்களாகக் கருதப்பட்டோம்" என்பதை கனமாக மற்றும் ஒரு பாக்கியமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

கிறிஸ்துவுக்காக பாடநுபவித்தல் எப்போதும் கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுதலின் ஒரு பகுதியாக இருக்கப் போகிறதா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries