settings icon
share icon
கேள்வி

தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கம் என்றால் என்ன?

பதில்


“தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கம்” என்ற சொற்றொடர் எபேசியர் 6:13-17-ல் இருந்து வந்தது: “ஆகையால், தீங்குநாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும், சகலத்தையும் செய்துமுடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணியுள்ளவர்களாகும்படிக்கு, தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சத்தியம் என்னும் கச்சையை உங்கள் அரையில் கட்டினவர்களாயும் நீதியென்னும் மார்க்கவசத்தைத் தரித்தவர்களாயும்; சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்திற்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையைக் கால்களிலே தொடுத்தவர்களாயும், பொல்லாங்கன் எய்யும் அக்கினியாஸ்திரங்களையெல்லாம் அவித்துப்போடத்தக்கதாய், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விசுவாசமென்னும் கேடகத்தைப் பிடித்துக்கொண்டவர்களாயும் நில்லுங்கள். இரட்சணியமென்னும் தலைச்சீராவையும், தேவவசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.”

சாத்தான் உடனான மோதல் ஆவிக்குரிய மோதல் என்பதை எபேசியர் 6:12 மிகத்தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது, ஆகவே, அவனுக்கும் அவனுடைய கூட்டாளிகளுக்கும் எதிராக எந்தவொரு உறுதியான ஆயுதங்களையும் திறம்பட பயன்படுத்த முடியாது. சாத்தான் பயன்படுத்தும் குறிப்பிட்ட தந்திரோபாயங்களின் பட்டியல் நமக்கு வழங்கப்படவில்லை. எவ்வாறாயினும், எல்லா வழிமுறைகளையும் நாம் உண்மையுடன் பின்பற்றும்போது, நாம் நிற்க முடியும், சாத்தானின் மூலோபாயத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்பது வேதப்பகுதியில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.

நம்முடைய ஆயுதவர்க்கத்தில் முதல் உறுப்பு சத்தியம் ஆகும் (வசனம் 14). சாத்தான் “பொய்களின் பிதா” என்று கூறப்படுவதால் இதைப் புரிந்துகொள்வது நமக்கு மிகவும் எளிது (யோவான் 8:44). தேவன் அருவருப்பானது என்று கருதும் விஷயங்களின் பட்டியலில் ஏமாற்றுதல் அதிகமாயிருக்கிறது. "பொய் நாவு" என்பது "அவருக்கு வெறுக்கத்தக்கது" என்று அவர் விவரிக்கும் விஷயங்களில் ஒன்றாகும் (நீதிமொழிகள் 6:16-17). ஆகவே, நம்முடைய சொந்த பரிசுத்தமாக்கலுக்காகவும் விடுதலையுடனும், அதேபோல் நாம் சாட்சி கூறுபவர்களின் நலனுக்காகவும் சத்தியத்தை அணிந்துகொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறோம்.

மேலும் 14 வது வசனத்தில், நீதியின் மார்க்கவசத்தை அணிந்துகொள்ளும்படி கூறப்பட்டுள்ளது. மார்பகமானது ஒரு போர்வீரனின் முக்கிய உறுப்புகளை வீச்சுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது, இல்லையெனில் அது ஆபத்தானது. இந்த நீதியானது மனிதர்களால் செய்யப்படும் நீதியின் செயல்கள் அல்ல. மாறாக, இது கிறிஸ்துவின் நீதியாகும், இது கடவுளால் விதிக்கப்பட்டு விசுவாசத்தால் பெறப்பட்டது, இது சாத்தானின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எதிராக நம் இருதயங்களைக் காத்து, அவருடைய தாக்குதல்களிலிருந்து நம்முடைய உள்ளார்ந்த தன்மையைப் பாதுகாக்கிறது.

ஆவிக்குரிய யுத்தத்திற்கு தயார்படுத்தும் பாதங்களைக் குறித்து 15-வது வசனம் சொல்லுகிறது. போரில், சில நேரங்களில் ஒரு எதிரி முன்னேறும் வீரர்களின் பாதையில் ஆபத்தான தடைகளை வைக்கிறான். சமாதான நற்செய்தியை பாதணிகளாகத் தயாரிப்பதற்கான யோசனை, சாத்தானின் எல்லைக்குள் நாம் முன்னேற வேண்டியதைக் குறிக்கிறது, பொறிகள்/கண்ணிகள் இருக்கும் என்பதை அறிந்து, கிறிஸ்துவுக்கு ஆத்மாக்களை வெல்வதற்கு மிகவும் அவசியமான கிருபையின் செய்தியுடன் செல்லவேண்டும். சுவிசேஷத்தைப் பரப்புவதை நிறுத்துவதற்கு சாத்தானுக்கு பாதையில் ஏற்படுத்துவதற்கு பல தடைகள் உள்ளன.

16 வது வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விசுவாசத்தின் கேடயம் தேவனின் சத்தியத்தையும் அவருடைய வார்த்தையையும் பற்றி சாத்தான் சந்தேகத்தை விதைப்பதை பயனற்றதாக ஆக்குகிறது. நம்முடைய விசுவாசம் - அதில் கிறிஸ்துவே “துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும்” (எபிரெயர் 12:2) ஆகும் - ஒரு தங்கக் கவசம் போன்றது, விலைமதிப்பற்றது, திடமானது, மற்றும் கணிசமானது.

17 வது வசனத்தில் இரட்சணியமென்னும் தலைச்சீரா தலையின் பாதுகாப்பாகும், இது உடலின் ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும். நம்முடைய சிந்தனைக்கு பாதுகாப்பு தேவை என்று நாம் கூறலாம். தலை என்பது மனதின் இருக்கை, இது நித்திய ஜீவனின் உறுதியான நற்செய்தி நம்பிக்கையைப் பிடித்துக் கொள்ளும்போது, தவறான கோட்பாட்டைப் பெறாது அல்லது சாத்தானின் சோதனைகளுக்கு வழிவகுக்காது. இரட்சிப்பின் தலைக்கவசம் இல்லாமல் இருப்பதால், ஆவிக்குரிய சத்தியத்திற்கும் ஆவிக்குரிய ஏமாற்றத்திற்கும் இடையில் புரிந்துகொள்ள அவரது மனம் இயலாது என்பதால், இரட்சிக்கப்படாத நபருக்கு தவறான கோட்பாட்டின் வீச்சுகளைத் தடுக்கும் நம்பிக்கை இல்லை.

17 வது வசனம் ஆவியின் பட்டயமானது தேவனுடைய வார்த்தை என்று விளக்குகிறது. ஆவிக்குரிய ஆயுதவர்க்கத்தின் மற்ற அனைத்து பகுதிகளும் இயற்கையில் தற்காப்புடன் இருக்கும்போது, ஆவியின் பட்டயம் தேவனின் ஆயுதவர்க்கத்திலுள்ள ஒரே தாக்குதல் ஆயுதமாகும். இது தேவனுடைய வார்த்தையின் பரிசுத்தத்தையும் சக்தியையும் காண்பிக்கிறது. ஒரு பெரிய ஆன்மீக ஆயுதம் கற்பனை செய்யமுடியாது. வனாந்திரத்தில் இயேசுவின் சோதனையில், தேவனுடைய வார்த்தை மட்டுமே எப்போதும் சாத்தானுக்கு அவர் அளித்த சக்திவாய்ந்த பதிலாகும். அதே வார்த்தை நமக்குக் கிடைப்பது எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம்!

18-ஆம் வசனத்தில், சர்வாயுதவர்க்கத்தை அணிந்துகொள்வதோடு, ஆவியிலும் (அதாவது கிறிஸ்துவின் மனதுடனும், அவருடைய இருதயத்துடனும், முன்னுரிமைகளுடனும்) ஜெபிக்கும்படி சொல்லப்படுகிறோம். நாம் ஜெபத்தை புறக்கணிக்க முடியாது, ஏனென்றால் தேவனிடமிருந்து ஆவிக்குரிய பலத்தை நாம் பெறுகிறோம். பிரார்த்தனை இல்லாமல், தேவனை நம்பாமல், ஆவிக்குரிய போரில் நாம் எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்று மற்றும் பயனற்றவை. தேவனின் சர்வாயுதவர்க்கம் - சத்தியம், நீதி, சுவிசேஷம், நம்பிக்கை, இரட்சிப்பு, தேவனுடைய வார்த்தை, மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை தேவன் நமக்குக் கொடுத்த கருவிகளாகும், இதன் மூலம் நாம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் வெற்றிபெற முடியும், சாத்தானின் தாக்குதல்களையும் சோதனையையும் முறியடிக்கவும் முடியும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கம் என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries