பெருமளவு அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்


ஒருமுறை இரட்சிக்கப்பட்டவர் எப்பொழுதும் இரட்சிக்கப்பட்டவரா?

மரணத்திற்குப்பின் நடப்பது என்ன?

நித்திய பாதுகாப்பு வேதாகமப்படியானதுதானா?

தற்கொலையைப் பற்றிய கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டம் என்ன? தற்கொலையைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

வேதாகமம் திரித்துவத்தைப் பற்றி என்ன போதிக்கிறது?

வேதம் மதுபானம் அருந்துவதையோ, திராட்சரசம் அருந்துவதையோ குறித்து என்ன சொல்லுகிறது?

கிறிஸ்தவ ஞானஸ்னானத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? எனக்கு ஏன் ஞானஸ்நானம் தேவை?

தசமபாகத்தைக் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது?

விவாகரத்தையும் மறுதிருமணத்தையும் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

சூதாட்டத்தைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது? சூதாடுவது பாவமா?

திருமணத்திற்கு முன் பாலுறவு பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

அந்நிய பாஷையில் பேசும் வரம் என்பது என்ன?

அவருடைய மரணத்திற்கும் உயிர்தெழுதலுக்கும் இடையே மூன்று நாட்கள் இயேசு எங்கே இருந்தார்?

பெண் சபை மேய்ப்பர்கள்/பிரசங்கியார்கள்? ஊழியத்தில் உள்ள பெண்கள் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

கலப்பினத் திருமணத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

பச்சைகுத்திக்கொள்ளுதல் அலகு/உடம்பு குத்திக்கொள்ளுதல் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

செல்லப் பிராணிகள்/ மிருகங்கள் பரலோகத்திற்கு செல்லுமா? பிராணிகள்/ மிருகங்களுக்கு ஆத்துமாக்கள் உண்டா?

டினோசர்களைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது? வேதாகமத்தில் டினோசர்கள் உள்ளனவா?

காயீனின் மனைவி யார்? காயீனின் மனைவி அவனது சகோதரியா?

ஓரினச்சேர்க்கையைக் குறித்து வேதாகம்ம் என்ன சொல்லுகிறது? ஓரினச் சேர்க்கை பாவமா?

சுயப்புணர்ச்சி – வேதாகமத்தின்படி இது பாவமா?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
பெருமளவு அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்