பெரும்பாலும் அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்


ஒருமுறை இரட்சிக்கப்பட்டவர் எப்பொழுதும் இரட்சிக்கப்பட்டவரா?

மரணத்திற்குப்பின்பு சம்பவிப்பது என்ன?

நித்திய பாதுகாப்பு வேதாகமத்தின்படியானதுதானா?

தற்கொலையைக் குறித்த கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டம் என்ன? தற்கொலையைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

வேதாகமம் திரித்துவத்தைப் பற்றி என்ன போதிக்கிறது?

மதுபானம்/திராட்சரசம் அருந்துவதைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

கிறிஸ்தவ ஞானஸ்னானத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

கிறிஸ்தவ தசமபாகத்தைக் குறித்து வேதம் என்ன கூறுகிறது?

விவாகரத்தையும் மறுதிருமணத்தையும் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

சூதாடுவது பாவமா? சூதாட்டத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

திருமணத்திற்கு முன்பாக வைத்துக்கொள்ளும் பாலுறவு பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

அந்நிய பாஷைகளில் பேசும் வரம் என்றால் என்ன?

இயேசு அவருடைய மரணத்திற்கும் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் இடையே மூன்று நாட்கள் எங்கே இருந்தார்?

பெண் சபை மேய்ப்பர்கள் / பிரசங்கியார்கள்? ஊழியத்தில் உள்ள பெண்கள் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

கலப்பினத்திருமணத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

பச்சைச்குத்திக்கொள்ளுதல் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

செல்லப் பிராணிகள் / மிருகங்கள் பரலோகத்திற்கு செல்லுமா? செல்லப் பிராணிகளுக்கு / மிருகங்களுக்கு ஆத்துமாக்கள் உண்டா?

டினோசர்களைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது? வேதாகமத்தில் டினோசர்கள் உள்ளனவா?

காயீனின் மனைவி யார்? காயீனின் மனைவி அவனது சகோதரியா?

ஓரினச்சேர்க்கையைக் குறித்து வேதாகம்ம் என்ன சொல்லுகிறது? ஓரினச்சேர்க்கை பாவமா?

சுயஇன்பம் – வேதாகமத்தின்படி பாவமா?


முகப்பு பக்கம்
பெரும்பாலும் அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்

எப்படி கண்டுபிடிக்க ...

கடவுளோடு நித்தியத்தை செலவிடுங்கள்கடவுளிடமிருந்து மன்னிப்பைப் பெறுங்கள்