settings icon
share icon
கேள்வி

என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நான் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க முடியும்?

பதில்


மகிழ்ச்சி என்பது நாம் அனைவரும் நம்முடைய வாழ்வில் விரும்பும் ஒன்றாகும், ஆனால் அது பெரும்பாலும் அடைவது என்பது கடினம். மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரின் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும். மகிழ்ச்சி என்பது பரிசுத்த ஆவியின் ஒரு கனியாகும், இது நம்மில் தேவனின் வேலையால் உருவாக்கப்படுகிறது, அது நமக்கு தேவனுடைய விருப்பத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

தேவனுடைய ஜனங்களில் மிகவும் முதிர்ச்சியடைந்தவர்கள் கூட மகிழ்ச்சியற்ற காலங்களை அனுபவிக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். உதாரணமாக, தான் பிறவாமல் இருந்தால் நலமாக இருக்கும் என்று யோபு விரும்பினார் (யோபு 3:11). யதார்த்தத்தை சமாளிக்க வேண்டிய இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும்படி தாவீது ஜெபித்தார் (சங்கீதம் 55:6-8). எலியா, பாகாலின் 450 தீர்க்கதரிசிகளை வானத்திலிருந்து அக்கினியை வரவழைத்து அந்த அக்கினியால் அவர்களை தோற்கடித்த பிறகும் (1 இராஜாக்கள் 18:16–46), வனாந்தரத்தில் தப்பி ஓடி, தன் உயிரை எடுத்துக்கொள்ளும்படி தேவனிடம் கேட்டுக்கொண்டார் (1 ராஜா. 19:3–5). இப்படியாக இந்த மனிதர்களே தங்கள் வாழ்வில் போராடியிருந்தால், கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நிலையான மகிழ்ச்சியை நாம் எவ்வாறு அனுபவிக்க முடியும்?

நாம் உணர வேண்டிய முதல் விஷயம், மகிழ்ச்சி என்பது தேவனிடமிருந்து கிடைக்கும் ஒரு பரிசு என்பதாகும். கிரேக்க மொழியில் மகிழ்ச்சிக்கான மூலச் சொல் “காரா” ஆகும், இது “கிருபை” என்பதற்கான அர்த்தம் வருகிற “காரிஸ்” என்னும் கிரேக்கச் சொல்லுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது ஆகும். மகிழ்ச்சி என்பது தேவனுடைய ஈவு மற்றும் தேவனுடைய ஈவுகளுக்கு பதிலளிப்பதாகும். தேவனின் கிருபையை நாம் அறிந்திருக்கும்போது, அவருடைய தயவை மகிழ்விக்கும்போது மகிழ்ச்சி வரும்.

இதைக் கருத்தில் கொண்டு, மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பதற்கான ஒரு வழி தேவனை மையமாகக் கொண்டது என்பது தெளிவாகிறது. நம்முடைய கஷ்டங்கள் அல்லது நம்முடைய மனநிறைவைக் கொள்ளையடிக்கும் விஷயங்களைச் சொல்வதற்குப் பதிலாக, நாம் தேவன்மீது சார்ந்து வாழலாம். இது நமது அதிருப்தியை மறுக்க வேண்டும் அல்லது எதிர்மறை உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்ல முடியாது. பல சங்கீதக்காரர்களின் முன்மாதிரியைப் பின்பற்றி, நம்முடைய இருதயங்களை தேவனிடம் ஊற்றலாம். நமக்கு ஏற்படும் எல்லாவற்றையும் அப்பட்டமாக அவரிடம் சொல்ல முடியும். ஆனால் நாம் அந்த விஷயங்களை அவரிடம் சமர்ப்பிக்கிறோம், அப்படியே அவர் யார் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அவரிடத்தில் மகிழ்ச்சியாகவும் இருங்கள். சங்கீதங்கள் 3, 13, 18, 43 மற்றும் 103 போன்றவை நல்ல எடுத்துக்காட்டுகள்.

பவுல் சிறையிலிருந்து கடிதத்தை எழுதியிருந்தாலும், பிலிப்பியர் புத்தகத்தில் மகிழ்ச்சியைப் பற்றி அவரால் அதிகம் சொல்ல முடிகிறது. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க பிலிப்பியர் 4:4–8 சில வழிகாட்டுதல்களைக் கொடுக்கிறது: “கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள்; சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். உங்கள் சாந்தகுணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக. கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார். நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவலைப்படாமல், எல்லாவற்றையுங்குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள். அப்பொழுது, எல்லாப் புத்திக்கும்மேலான தேவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாகக் காத்துக்கொள்ளும். கடைசியாக, சகோதரரே, உண்மையுள்ளவைகளெவைகளோ, ஒழுக்கமுள்ளவைகளெவைகளோ, நீதியுள்ளவைகளெவைகளோ, கற்புள்ளவைகளெவைகளோ, அன்புள்ளவைகளெவைகளோ, நற்கீர்த்தியுள்ளவைகளெவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக்கொண்டிருங்கள்.” இங்கே நாம் தேவனைப் புகழ்வதன் முக்கியத்துவத்தைக் காண்கிறோம், தேவனே, அவர் அருகில் இருக்கிறார் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதும், நம்முடைய கவலைகளைப் பற்றி ஜெபிப்பதும், தேவனின் நல்ல விஷயங்களில் நம் மனதை மையப்படுத்துவதும் ஆகும். நாம் வேண்டுமென்றே துதிக்கும்போது மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க முடியும். தேவனுடைய வார்த்தையைப் படிப்பது நமக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் என்று தாவீது எழுதினார் (சங்கீதம் 19:8). ஜெபத்தின் மூலம் தேவனுடன் உரையாடுவதன் மூலம் நாம் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறோம். கடினமான சூழ்நிலைகள் அல்லது அதிருப்தியைக் காட்டிலும் தெய்வீக விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் நாம் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறோம்.

சந்தோஷத்தைப் பற்றி இயேசு சில அறிவுறுத்தல்களையும் கொடுத்தார். யோவான் 15-ல் அவர் அவரிடத்தில் நிலைத்திருப்பது, அவருக்குக் கீழ்ப்படிவது பற்றி பேசினார். “பிதா என்னில் அன்பாயிருக்கிறதுபோல நானும் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறேன்; என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள். நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள். என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கும், இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன்” (யோவான் 15:9–11) என்று இயேசு கூறினார். தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து வாழ்வதே மகிழ்ச்சியின் சாவி.

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பதற்கான மற்றொரு வழி சமூகம் வழியாகும். தேவன் எலியாவுக்கு ஓய்வு கொடுத்தார், பின்னர் அவருக்கு உதவ எலிசா என்ற ஒரு மனிதரை அனுப்பினார் (1 இராஜாக்கள் 19:19-21). நமக்கும் நம்முடைய முறிவுகளையும் வேதனையையும் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நண்பர்கள் தேவை (பிரசங்கி 4:9–12). எபிரெயர் 10:19-25 கூறுகிறது, “ஆகையால், சகோதரரே, ...அன்புக்கும் நற்கிரியைகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரையொருவர் கவனித்து; சபை கூடிவருதலைச் சிலர் விட்டுவிடுகிறதுபோல நாமும் விட்டுவிடாமல், ஒருவருக்கொருவர் புத்திசொல்லக்கடவோம்; நாளானது சமீபித்துவருகிறதை எவ்வளவாய்ப் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய்ப் புத்திசொல்லவேண்டும்.” தேவனுடைய கிருபை, ஜெபத்தில் தேவனை நம்பிக்கையுடன் அணுக முடியும் என்பதை நாம் அறிவோம் (எபிரெயர் 10:19). நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நாம் சுத்திகரிக்கப்பட்டுள்ளோம் என்பதை அறிவோம் (எபிரெயர் 10:22). நாம் ஒரு புதிய சமூகத்தில் இணைந்திருக்கிறோம், விசுவாசிகளின் குடும்பம். நம்முடைய சக விசுவாசிகளுடன், தேவனின் தன்மையை நம்பி, நம்முடைய விசுவாசத்தை உறுதியாக வைத்திருக்கிறோம். நாம் ஒருவரை ஒருவர் ஊக்குவிக்கிறோம். கிறிஸ்தவர்கள் இந்த உலகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல (யோவான் 17:14-16; பிலிப்பியர் 3:20). நாம் தேவனோடு இருக்க விரும்புகிறோம், இறுதியாக நம் அசல் வடிவமைப்பிற்கு மீட்டமைக்கப்பட்டோம். வாழ்க்கை தனிமையாகவும் ஊக்கமளிக்கும். மற்றவர்கள் சத்தியத்தை நினைவூட்டுவதற்கும், நம்முடைய சுமைகளை நம்முடன் சுமப்பதற்கும், தொடர நம்மை பலப்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறார்கள் (கலாத்தியர் 6:10; கொலோசெயர் 3:12-14).

மகிழ்ச்சி என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ஒரு அடையாளமாக இருக்க வேண்டும். இது பரிசுத்த ஆவியின் கனி மற்றும் தேவனுடைய ஈவாகும். தேவன் யார் என்ற சத்தியத்தில் கவனம் செலுத்தும்போது, ஜெபத்தின் மூலம் அவருடன் உரையாடுங்கள், அவர் வழங்கிய விசுவாசிகளின் சமூகத்தை நம்பும்போது இந்த ஈவை நாம் சிறப்பாகப் பெறுகிறவர்களாக இருக்கிறோம்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நான் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க முடியும்?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries