පවුලට සහ මාපිය කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රශ්න


යහපත් දෙමව්පියන් වීම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

කිතුනු පියවරුන් ගැන බයිබලය කුමක් පවසයිද?

කිතුනු මවක් වීම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

කිතුනුවන් තම දරුවන්ව විනය හසුරුවන්නේ කෙසේද? බයිබලය කුමක් පවසයිද?

නාස්තිකාර පුත්‍රයෙක් හෝ දුවක් සිටින කිතුනු දෙමව්පියන් කුමක් කළ යුතුද?

බයිබලයෙහි උපත් පාලනය පිළිබඳව කුමක් පවසයිද? කතුනුවන් උපත් පාලනයන් භාවිතා කළ යුතුද?

භාර්‍යාවක් තම පුරුෂයාට යටහත් (කීකරු) විය යුතුද?

දරුකමට හදා ගැනීම පිළිබඳව දේව වචනය කුමක් පවසයිද?

අප පවුලේ ප්‍රමුඛතාවන්හි අනුපිලිවෙල විය යුත්තේ කුමක්ද?

මාගේ මවටත් පියාටත් ගෞරව කිරීම යනු කුමක්ද?

කිතුනුවකු වඳභාවයට මුහුණ දෙනු ලබන්නේ කෙසේද?

කැරළිකාර දරුවෙකුට කුමක් කළ යුතුද යන්න දේවවචනයේ සඳහන්වේද?

පවුලක ස්වාමිපුරුෂයා සහ භාර්යාවගේ කාර්යභාරය කුමක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට පවුලට සහ මාපිය කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රශ්න