වැරදි (ව්‍යාජ) මතය (දහම)පිළිබඳ ප්‍රශ්න


අඥෙයවාදය යනු කුමක්ද?

අදේවවාදය යනු කුමක්ද?

උච්ඡේදවාදය බයිබලානුකුලද?

විශ්වවාදය / විශ්වීය ගැලවීම බයිබලයට අනුකුලද?

අතීතකාල ක්‍රියා රූපයන් (ව්‍යාකවාදය) අවසාන කාලය ගැන කුමක් පවසයිද?

විවෘත දේවවාදය යනු කුමක්ද?

ඒරියානුවාදය යනු කුමක්ද?

භාවනාශීලී යාච්ඤා යනු කුමක්ද?

භාවනාශීලි අධ්‍යාත්මිකතාවය යනු කුමක්ද?

ද්වෛතවාදය යනු කුමක්ද?

ඡේ ඊ ඩී පි න්‍යාය යනු කුමක්ද?

සදාචාරාත්මක සාපේක්ෂතාවාදය යනු කුමක්ඳ?

සර්වදේවවාදය යනු කුමක්ද?

පෙලෙගියානුවාදය හා අර්ධ පෙලෙගියානුවාදය යනු කුමක්ද?

බහු දේවවාදය යනු කුමක්ද?

සංස්කරණමය විවේචනය සහ උස්වූ විවේචනය යනු මොනවාද?

සංක්ෂිප්ත ගැටළුව යනු කුමක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට වැරදි (ව්‍යාජ) මතය (දහම)පිළිබඳ ප්‍රශ්න