මැවිල්ල (මැවීම) පිළිබඳ ප්‍රශ්න


මැවිල්ලට එරෙහිව පරිණාමය පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

බුද්ධිමත් සංකල්පයේ සිද්ධාන්තය කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල හා විද්‍යාව පරස්පර විරෝධිද?

නෝවාගේ ජලගැල්ම ගෝලීයද (ලෝකව්‍යාප්තද) ප්‍රාදේශීයද?

දවියන් වහන්සේ යහපත හා නපුර දැන ගැනීමේ ගස ඒදන් උයනේ තැබුවේ ඇයි?

පොළවේ වයස කොතරම්ද? පොළවට වයස කීයද?

මෙම ඩයිනෝසරයන් පිළිබඳව බයිබලයේ සඳහන් වන්නේ කුමක්ද? බයිබලයේ ඩයිනෝසරයන් සිටීද?

උත්පත්ති 1 වන පරිච්ඡේදයේ වචනානුසාරයෙන්ම පැය 24 දිනය අදහස් වේද?

ආදි ලෙන් වැසියන්, ප්‍රාග් ඓතිහාසික මිනිසුන් සහ ශිලා යුගයේ මානවයන් පිළිබඳව දේව වචනය කුමක් පවසයිද?

උත්පත්ති 1 සහ 2 වන පරිච්ඡේදයන්හී මැවීමේ කථානාතර දෙකක් සඳහන් වන්නේ කුමක් හෙයින්ද?

දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල මැවීය යන මතය විද්‍යාත්මකද?

පරතර න්‍යාය නම් කුමක්ද? උත්පත්ති 1:1 සහ 1:2 අතර යම් කිසිවක් සිදුවීද?

දේවවාදි පරිණාමය යනු කුමක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට මැවිල්ල (මැවීම) පිළිබඳ ප්‍රශ්න