គេហទំព័រ www.GotQuestions.org ជាភាសាខ្មែរសូមស្វាគមន៍


ចម្លើយលើព្រះគម្ពីរ

សូមអភ័យទោស ដោយសារថាយើងមិនអាចទទួលយកបាននូវទាំងឡាយ ដែលផ្ញើមក កាន់ពួកយើងខ្ញុំនៅក្នុងគេហទំព័រ ជាភាសាខ្មែរនាពេលនេះ ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចសរសេរ និងអានភាសាអង់គ្លេសបាន សូមផ្ញើមកកាន់ពួកយើងខ្ញុំតាមរយះគេហទំព័រមួយនេះវិញ - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

បញ្ជីខាងក្រោមគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុង គេហទំព័រ:
គម្ពីរដំណឹងល្អ

តើព្រះមានព្រះជន្មាយុអមតៈមែនទេ?

តើខ្ញុំនឹងទទួលការលើកលែងទោសអំពីពីព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្តេច?

តើការទទួលយក ព្រះយេស៊ូវគ្រិស្ត ធ្វើជាអ្នកសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួន មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

តើអ្វីទៅជាផែនការនៃការសង្គ្រោះ?

តើគ្រិស្តសាសនិកជាអ្វី?

ខ្ញុំទើបតែបានដាក់ចិត្តដាក់កាយជឿលើព្រះយេស៊ូវ ឥឡូវតើត្រូវធ្វើអ្វីទៀត?
ដែលសំខាន់ៗ

តើព្រះជាម្ចាស់មានមែនឬទេ? តើមានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬេទ?

តើព្រះយេស៊ូវគ្រិស្តជានរណា?

តើព្រះយេស៊ូវជាព្រះមែនឬទេ? តើព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រកាសថាទ្រង់ជាព្រះដែរឬទេ?

ចម្លើយលើព្រះគម្ពីរ