settings icon
share icon

Přehled Starého zákona

Starý zákon se dělí na pět částí: Pentateuch (knihy Mojžíšovy - Genesis až Deuteronomium), historické knihy (Jozue až Ester), mudroslovné knihy (Job až Píseň písní), větší proroci (Izaiáš až Daniel) a menší proroci (Ozeáš až Malachiáš). Knihy Starého zákony byly sepsány zhruba v rozmezí let 1400 až 400 př. n. l. Starý zákon byl napsán hlavně v hebrejštině, pouze několik menších částí bylo sepsáno v aramejštině (což je řeč podobná hebrejštině).

Starý zákon pojednává především o vztahu mezi Bohem a Izraelským národem. Pentateuch popisuje vznik Izraele a smluvní vztah, kterou Bůh s Izraelem uzavřel. Historické knihy zaznamenávají historii Izraele, jeho vítězství a úspěchy, stejně jako jeho porážky a neúspěchy. Mudroslovné knihy nám poskytují bližší pohled na Boží vztah k Izraeli a na Jeho touhu po tom, aby Jej Izrael ctil a poslouchal. Prorocké knihy jsou Božím voláním k tomu, aby se Izrael odvrátil od model a nevěrnosti a navrátil do vztahu s Bohem, založeném na poslušnosti a duchovní věrnosti.

Lepším názvem by zřejmě byl „První zákon“. Slovo „starý“ může dávat mylný dojem, že je to zákon „zastaralý“ nebo „irelevantní“ a „překonaný“. To ovšem není ani zdaleka pravda. Přehled Starého zákona je proto hodnotný a duchovně bohatý materiál. Níže naleznete odkazy na shrnutí jednotlivých knih Starého zákona. Upřímně doufáme, že naše přehledy Starého zákona vám prospějí a pomohou ke kráčení s Kristem.

EnglishGenesis, První kniha Mojžíšova

Exodus, Druhá kniha Mojžíšova

Kniha Leviticus

Kniha Numeri

Deuteronomium, Pátá kniha Mojžíšova

Jozue

Kniha Soudců

Kniha Rút

1. kniha Samuelova

2. kniha Samuelova

Kniha 1. Královská

Kniha 2. Královská

Kniha 1. Letopisů, 1. Paralipomenon

Kniha 2. Letopisů, 2. Paralipomenon

Kniha Ezdráš

Kniha Nehemiáš

Kniha Ester

Kniha Job

Kniha Žalmů

Kniha Přísloví

Kniha Kazatel

Píseň písní, Píseň Šalomounova

Kniha Izaiáš

Kniha Jeremiáš

Kniha Pláč

Kniha Ezechiel

Kniha Daniel

Kniha Ozeáš

Kniha Joel

Kniha Amos

Kniha Abdiáš

Kniha Jonáš

Kniha Micheáš

Kniha Nahum

Kniha Abakuk

Kniha Sofoniáš

Kniha Ageus

Kniha Zachariáš

Kniha MalachiášNávrat na českou Domovskou stránku

Přehled Starého zákona
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries