settings icon
share icon

Kniha Přísloví

Autor: Hlavním autorem knihy Přísloví je král Šalomoun. Jeho jméno vidíme ve verších 1:1, 10:1 a 25:1. Můžeme také předpokládat, že Šalomoun sesbíral a upravil přísloví, jejichž autorem sám nebyl, protože v Kazateli 12:9 je psáno: „Nejenže byl Kazatel moudrý – svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá přísloví.“ Hebrejský titul knihy „Mišle Šelomo“ znamená „Přísloví Šalomounova“.

Doba vzniku: Šalomounova přísloví byla sepsána kolem roku 900 př. n. l. Během Šalomounovy vlády byl Izraelský národ na vrcholu jak duchovně, tak politicky, kulturně i ekonomicky. Jak rostla reputace Izraele, spolu s ní i Šalomoun. Představitelé cizích národů ze vzdálených konců země se vydávali na dlouhé cesty, jenom aby si vyslechli řeči moudrého krále (1. Královská 4:34).

Účel knihy: Poznání není nic jiného než nashromážděná holá fakta, ale moudrost je schopnost vidět lidi, události a situace tak, jak je vidí Bůh. V knize Přísloví nám Šalomoun poodhaluje Boží smýšlení o věcech vysokých a vznešených, i o obyčejných, běžných, každodenních situacích. Vypadá to, že pozornosti krále Šalomouna neunikla žádná oblast života. Mezi mnoha témat, které tato bohatá sbírka moudrostí zahrnuje, patří například otázky chování jednotlivce, sexuálních vztahů, podnikání, bohatství, štědrosti, ctižádosti, kázně, dluhů, výchovy dětí, charakteru, alkoholu, politiky, msty i zbožnosti.

Klíčové verše: Přísloví 1:5, „Moudrý ať poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný ať dá si poradit.“

Přísloví 1:7, „Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá.“

Přísloví 4:5, „Získej moudrost, rozumnost získej, má slova nezapomeň, nezkomol.“

Přísloví 8:13-14, „Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvaha a jistý úspěch, já jsem rozumnost a sílu mám!“

Stručné shrnutí: Shrnout knihu Přísloví je poněkud obtížné, protože na rozdíl od mnoha jiných knih Bible zde není žádný konkrétní příběh nebo zápletka; podobně je tomu i s hlavními postavami – v knize Přísloví žádnou nenajdeme. Ústřední místo patří moudrosti – velké, božské moudrosti, která prostupuje celou historií, všemi lidmi a kulturami. I zběžné čtení této skvostné pokladnice ukáže, že tato jadrná rčení moudrého krále Šalomouna jsou stejně platná dnes, jako byla před třemi tisíci lety.

Prorocká symbolika: Téma moudrosti a nutnosti ji v životě mít, má své naplnění v Kristu. V knize Přísloví jsme neustále nabádáni k tomu, abychom moudrost hledali, získávali, a chápali. Přísloví nám rovněž říká, a neustále opakuje, že počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem (1:7; 9:10). Bázeň před Božím hněvem a spravedlností nás přivedla ke Kristu, který je ztělesněním Boží moudrosti, jak je to patrné v Božím slavném plánu vykoupení lidstva. V Kristu, „v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání“, nacházíme odpověď při našem hledání moudrosti, lék na naši bázeň před Hospodinem, a „spravedlnost, posvěcení a vykoupení“, které tak zoufale potřebujeme (1. Korintským 1:30). Moudrost, kterou můžeme nalézt pouze v Kristu, je v příkrém rozporu s bláznovstvím světa, které nás vybízí, abychom byli moudří ve svých vlastních očích. Ale kniha Přísloví nám také říká, že cesty světa nejsou stejné jako cesty Boží (Přísloví 3:7), a že vedou pouze ke smrti (Přísloví 14:12; 16:25).

Praktické uplatnění: Tato kniha má nepopiratelné praktické uplatnění, protože v jejích třiceti jedna kapitolách nacházíme zdravé a rozumné odpovědi na všemožné obtížné a složité otázky. Kniha Přísloví je určitě ta nejlepší kniha „návodů“, která byla kdy napsána, a ti, kdo mají dost rozumu na to, aby si Šalomounova poučení vzali k srdci, brzy zjistí, že se jim nabízí zbožnost, prospěch a spokojenost.

Jedno z opakujících se zaslíbení knihy Přísloví je, že ti, kteří se rozhodnou pro moudrost a následování Boha, budou požehnáni, a to hned několikrát: dlouhým životem (9:11); prospěchem (2:20-22); radostí (3:13-18); a Boží dobrotou (12:21). Ti, kdo Jej odmítají, naopak utrpí potupu a smrt (3:35; 10:21). Odmítat Boha znamená zvolit si bláznovství namísto moudrosti, a oddělit se od Boha, Jeho Slova, moudrosti a požehnání.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Přísloví
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries