Mít věčný život?Otázka: Mít věčný život?

Odpověď:
Bible nám ukazuje jasnou cestu k věčnému životu. Nejdříve musíme přiznat, že jsme zhřešili proti Bohu: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy” (Římanům 3:23). Všichni jsme se dopustili věcí, které zarmucují Pána Boha, což znamená, že si zasloužíme trest. Jelikož všechny naše hříchy jsou v konečném důsledku hříchy proti Bohu, jedině věčný trest je dostatečnou odplatou. „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.” (Římanům 6:23).

Vždyť Ježíš Kristus, dokonalý (1. Petrova 2:22), věčný Syn Boží se stal člověkem (Jan 1:1,14) a zemřel, aby splatil náš dluh. „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní” (Římanům 5:8). Ježíš Kristus zemřel na kříži (Jan 19:31-42), a vzal na sebe trest, který jsme si zasloužili my (2. Korintským 5:21). Třetího dne byl vzkříšen (1. Korintským 15:1-4).Zvítězil tak nad hříchem i nad smrtí. „..ze svého velikého milosrdenství dal nám vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.” (1. Petrova 1:3).

Vírou se musíme odvrátit od hříchu a obrátit se ke Kristu, abychom byli spaseni (Skutky 3:19). Jestliže vložíme naši víru v Něho a uvěříme, že zemřel na kříži, aby zaplatil za naše hříchy, získáme odpuštění a zaslíbení věčného života v nebesích. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (Jan 3:16). „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.” (Římanům 10:9). Jedině víra v Kristovo dílo dokonané na kříži je skutečnou a jedinou cestou k věčnému životu. „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar – není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.” (Efezským 2:8-9).

Jestliže chceš přijmout Ježíše Krista za svého Spasitele, je tu modlitba, kterou se můžeš modlit. Pamatuj, že odříkáni této ani jiné modlitby tě nespasí. Jedině víra v Krista Ježíše tě může zachránit od hříchu. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a poděkovat mu za darované odpuštění. „Bože, vím, že jsem zhřešil proti tobě a zasluhuji potrestání. Ale Ježíš Kristus vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych já skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš. Děkuji Ti za úžasnou milost a odpuštění. Amen.“

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránkuMít věčný život?