settings icon
share icon

Kniha Abdiáš

Autor: Abdiáš, verš 1, označuje za autora knihy proroka Abdiáše.

Doba vzniku: Kniha Abdiáš byla pravděpodobně napsána mezi lety 848 a 840 př. n. l.

Účel knihy: Abdiáš, nejkratší kniha Starého zákona, má pouhých 21 veršů. Abdiáš je Boží prorok, který využívá této příležitosti a prohlašuje soud nad Edomem, za hříchy proti Bohu a Izraeli. Edomští jsou potomky Ezaua, a Izraelité jsou potomky jeho dvojčete, Jákoba. Roztržka mezi bratry měla vliv ještě na jejich potomky o více než 1000 let později. Kvůli tomuto rozchodu Edomští nedovolili Izraelitů při exodu z Egypta projít jejich územím. Hříchy a pýcha Edomu si teď žádají silné slovo soudu od Hospodina.

Klíčové verše: Abdiáš verš 4, „I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych tě srazil, praví Hospodin.“

Abdiáš verš 12, „Nekochej se nad bratrem svým v den jeho neštěstí! Neraduj se nad judskými syny v den jejich záhuby! Nevychloubej se tolik v den soužení!“

Abdiáš verš 15, „Blízko je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu.“

Stručné shrnutí: Abdiášovo poselství je konečné a jisté: království Edomu bude zcela zničeno. Edom byl pyšný, liboval si v neštěstích, která Izrael postihla, a když byl Izrael napaden nepřátelskými vojsky a Izrael žádal o pomoc, Edomští odmítli, a bojovali proti Izraeli, nikoliv s nimi. Tyto pyšné hříchy už nelze přehlížet. Kniha končí zaslíbením naplnění a vysvobození Sionu v poslední dny, kdy bude zem vrácena Božímu lidu, a On jim bude vládnout.

Prorocká symbolika: Verš 21 knihy Abdiáš obsahuje předzvěst Krista a Jeho církve: „Zachránění vystoupí na horu Sion, aby vládli nad Ezauovou horou. A nastane království Hospodinovo.“ Tito „zachránění“ (v některých překladech „zachránci“) jsou Kristovy apoštolové, služebníci slova, a obzvláště ti, kteří káží evangelium v posledních dnech. Jsou nazýváni „zachránci“ ne proto, že by se jim dostalo záchrany, ale proto, že káží záchranu skrze Kristovo evangelium, a mnohým cestu záchrany ukazují. Tito služebníci, a slovo, které káží, jsou prostředky, jimiž se dobrá zpráva o spasení dostává všem lidem. Kristus je samozřejmě jediný Spasitel, který nám spasení a záchranu vykoupil, a od něj jediného pochází, ale tito zachránci a služebníci evangelia budou stále výraznější, a to tím víc, čím víc se přibližujeme konci věků.

Praktické uplatnění: Zůstaneme-li věrní Bohu, Bůh bude za nás bojovat a zvítězí. Na rozdíl od Edomu, musíme být ochotní pomáhat ostatním, když to potřebují. Pýcha je hřích. Nemáme nic, čím bychom se mohli pyšnit, pouze Ježíše Krista a to, co pro nás udělal.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Abdiáš
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries