settings icon
share icon

Kniha Žalmů

Autor: Krátké úvodní věty, které žalmy uvádějí, v 73. případech zmiňují jako autora Davida. V mnoha z těchto žalmů je jasně patrna Davidova osobnost a totožnost. Je tedy poměrně jasné, že mnohé jednotlivé žalmy David skutečně napsal, lze ale s jistotou tvrdit, že není autorem celé sbírky. Dva žalmy (72 a 127) se připisují Šalomounovi, Davidovu synovi a následníkovi. Žalm 90 je modlitba, jejíž autorství je připisováno Mojžíšovi. Další skupina 12 žalmů (50 a 73-83) se připisuje Asafově rodině. Synové Korachovi napsali 11 žalmů (42, 44-49, 84-85, 87-88). Autorství žalmu 88 je připisováno Hemanovi, a žalm 89 Etanovi Ezrachejskému. S výjimkou Šalomouna a Mojžíše jsou tedy autory těchto dodatečných žalmů kněží nebo Levité, mezi jejichž povinnosti patřilo během Davidovy vlády i skládání hudby pro bohoslužby ve svatyni. Padesát žalmů dále neuvádí žádného konkrétního autora.

Doba vzniku: Pečlivým zkoumáním otázky autorství, stejně jako tématům, kterými se žalmy zabývají, dojdeme k závěru, že byly sepisovány řadu století. Nejstarším žalmem ve sbírce žalmů je patrně Mojžíšův zpěv (90), úvaha nad křehkostí lidského života ve srovnání s Boží věčností. Nejmladším žalmem je patrně žalm 137 – nářek, sepsaný pravděpodobně během izraelského zajetí v Babylonu mezi lety 586 a 538 př. n. l.

Je tedy zřejmé, že 150 jednotlivých žalmů bylo sepsáno mnoha lidmi za tisíc let historie Izraele. Do dnešní podoby byly sesbírány a poskládány neznámým autorem, a to krátce po skončení zajetí roku 537 př. n. l.

Účel knihy: Kniha Žalmů je nejdelší knihou Bible, a tvoří ji 150 jednotlivých žalmů. Je také jednou z nejrozmanitějších knih, protože žalmy se dotýkají takových témat, jakými je vztah Boha ke svému stvoření, války, uctívání, moudrost, hřích a zlo, soud, spravedlnost a příchod Mesiáše.

Klíčové verše: Žalm 19:2, „Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.“

Žalm 22:17-19, „Smečka psů se na mě sbíhá, obstupují mě zlosyni. Ruce i nohy mi probodli, všechny mé kosti se dají spočítat! Dívají se na mě, zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují.“

Žalm 23:1, „Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.“

Žalm 29:1-2, „Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti!“

Žalm 51:12, „Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti.“

Žalm 119:1-2, „Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem! Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají.“

Stručné shrnutí: Kniha Žalmů je sbírkou modliteb, básní a písní, které zaměřují ctitelovu mysl pomocí chválení a velebení na Boha. Části této knihy byly ve starém Izraeli používány jako zpěvník při bohoslužbách. Hudební odkaz žalmů je vyjádřen už v jejich názvu. Ten pochází z řeckého slova, které znamená „píseň, zpívaná za doprovodu hudebního nástroje“.

Prorocká symbolika: V Žalmech se opakuje jedno téma, a to Spasitel, kterého Bůh Svému lidu pošle. Prorocký obraz Mesiáše vidíme v celé řadě žalmů. Žalm 2:1-12 zobrazuje Mesiášovo vítězství a království. Žalm 16:8-11 předpovídá Jeho smrt a vzkříšení. Žalm 22 ukazuje Spasitelovo utrpení na kříži a předkládá podrobné proroctví o ukřižování, které se beze zbytku naplnilo. Sláva Mesiáše a Jeho nevěsty je předkládána v Žalmu 45:7-8, a Žalmy 72:6-17, 89:4-38, 110:1-7 a 132:12-18 ukazují slávu a úplnost Jeho vlády.

Praktické uplatnění: Jedním z výsledků toho, když jsme plní Jeho Ducha nebo Kristova slova, je zpěv. Žalmy jsou „zpěvníkem“ rané církve, která odrážela novou pravdu v Kristu.

Bůh, které ve všech žalmech vidíme, je ten stejný Hospodin. Ale naše odezva Jemu je pokaždé jiná, podle konkrétních okolností našeho života. Jak úžasný je Bůh, kterého ctíme, prohlašuje žalmista, Bůh, který je vysoko vyvýšený a přesahuje každou lidskou zkušenost, ale je zároveň na dosah, a kráčí s námi životem, bok po boku.

Bohu můžeme předložit všechny své pocity – nehledě na to, zda se zrovna cítíme negativně nebo si stěžujeme – a máme jistotu, že nás vždy slyší a chápe. Žalmista nás učí tomu, že tou nejhlubší modlitbou ze všech je ta, když jsme zasypáni problémy a voláme o pomoc.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Žalmů
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries