settings icon
share icon

Kniha Abakuk

Autor: Abakuk 1:1 označuje knihu Abakuk za proroctví, dané prorokem Abakukem.

Doba vzniku: Kniha Abakuk byla pravděpodobně napsána mezi lety 610 a 605 př. n. l.

Účel knihy: Abakuk se zamýšlí nad tím, proč Bůh dopouští, aby Jeho vyvolený lid procházel tolikerým utrpením z rukou svých nepřátel. Bůh na to odpovídá, a Abakukova víra je obnovena.

Klíčové verše: Abakuk 1:2, „Jak dlouho mám, Hospodine, volat, a ty neslyšíš? Křičím k tobě: „Násilí!“ a ty nezachráníš?“

Abakuk 1:5, „Jen se rozhlédněte po národech, užasněte a divte se! Já konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to někdo vyprávěl.“

Abakuk 1:12, „Copak tu nejsi, Hospodine, od věků? Ty neumíráš, svatý Bože můj.“

Abakuk 2:2-4, „A Hospodin mi odpověděl: „Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se. Hle – kdo je nadutý, nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti.“

Abakuk 2:20, „Hospodin je ale ve svém svatém chrámě – ať před ním zmlkne celá zem!“

Abakuk 3:2, „Slyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je, Hospodine, znovu po letech, po všech těch letech je znovu zjev, na slitování se v té vřavě rozpomeň!“

Abakuk 3:19, „Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost laní, vodí mě na mé výšiny.“

Stručné shrnutí: Kniha Abakuk začíná Abakukovým voláním k Bohu, kdy se prorok ptá, jak to, že Boží vyvolený lid trpí v zajetí (Abakuk 1:1-4). Hospodin Abakukovi odpovídá, a v podstatě mu říká „i kdybych ti to řekl, neuvěřil bys tomu“ (Abakuk 1:5-11). Abakuk na to odpovídá „tak dobře, ty jsi Bůh, ale i tak mi řekni, proč se tak děje“ (Abakuk 1:17-2:1). Bůh mu znovu odpovídá, a dává mu více informací, a potom řekne zemi, ať před ním umlkne (Abakuk 2:2-20). Abakuk poté píše svou modlitbu, kde vyjadřuje pevnou víru v Boha, a to i v čase zkoušek (Abakuk 3:1-19).

Prorocká symbolika: Apoštol Pavel cituje Abakuka 2:4 hned dvakrát (Římanům 1:17; Galatským 3:11), aby připomněl doktrínu o spravedlnosti z víry. Víra, která je Božím darem a dá se získat skrze Krista, je vírou, která je schopna ihned zachránit (Efezským 2:8-9), a vírou, která nás udržuje na cestě životem. Vírou získáváme věčný život, a stejnou vírou žijeme svůj křesťanský život. „Nadutý“ ze začátku verše 4 naopak nemá poctivou duši, a není upřímný. My však, kteří jsme byli učiněni spravedlností skrze víru v Krista, jsme spravedliví úplně, protože On vyměnil svou dokonalou spravedlnost za náš hřích (2. Korintským 5:21), a umožnil nám tak žít vírou.

Praktické uplatnění: Praktické uplatnění je pro čtenáře Abakuka v tom, že se dozvídáme, že je v pořádku ptát se Boha na to, co dělá, ačkoliv bychom to měli samozřejmě dělat s úctou a respektem. Někdy nám není zcela zřejmé, co se děje, zvláště tehdy, když delší období procházíme utrpením, nebo když to vypadá, že našim nepřátelům se vede dobře, zatímco my sotva přežíváme. Kniha Abakuk je nicméně potvrzením toho, že Bůh je svrchovaný a všemocný Bůh, který má vše ve své moci. Musíme se jen ztišit a uvědomit si, že Bůh na něčem pracuje. Bůh je přesně tím, kým se prohlašuje být, a své sliby dodrží. Bezbožní neujdou trestu. I když to vždy nevidíme, Bůh sedí na trůnu nad celým vesmírem. Musíme vždy pamatovat, že: „Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost laní, vodí mě na mé výšiny“ (Abakuk 3:19). „Vodit na výšiny“ znamená, že nás Bůh vede na místa, kde můžeme být s Ním, a kde se oddělíme od světa. Někdy je cesta na takové místo spojena s utrpením a zármutkem, ale pokud v Něm máme své útočiště a pokud Mu důvěřujeme, vyjdeme z toho takoví, jaké nás chce mít.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Abakuk
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries