Kniha Micheáš


Autor: Autorem knihy Micheáš je prorok Micheáš (Micheáš 1:1).

Doba vzniku: Kniha Micheáš byla pravděpodobně napsána mezi lety 735 a 700 př. n. l.

Účel knihy: Poselství knihy Micheáš tvoří složitá směs soudu a naděje. Na jednu stranu proroctví oznamují soud nad Izraelem za špatnosti ve společnosti, zlé vůdce a za modlářství. Očekávalo se, že tento soud vyvrcholí zničením Samaří a Jeruzaléma. Na druhou stranu kniha zvěstuje nejen obnovu národa, ale proměnu a povýšení Izraele a Jeruzaléma. Poselství naděje a zkázy ovšem nemusí být k sobě nutně protikladná, protože k obnově a proměně dojde teprve po soudu.

Klíčové verše: Micheáš 1:2, „Slyšte, všechny národy, naslouchej, země i všichni v ní! Panovník Hospodin teď proti vám svědčí, Panovník z chrámu své svatosti.“

Micheáš 5:1, „Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“

Micheáš 6:8, „Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře.“

Micheáš 7:18-19, „Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promíjí pozůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis milosrdenství oblíbil. Znovu se nad námi slituješ, naše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře!“

Stručné shrnutí: Prorok odsuzuje vládce, kněží a proroky Izraele, protože využívají a svádí lid. Právě kvůli jejich jednání bude Jeruzalém zničen. Prorok Micheáš zvěstuje vysvobození těch, kteří odešli z Jeruzaléma do Babylonu, a uzavírá pobídkou Jeruzalému, aby zničil všechny národy, které se proti němu shromáždily. Z Betléma povstane na obranu národa dokonalý vůdce, a prorok předpovídá vítězství těm, kdo zbyli z Jákobova potomstva, a předpovídá den, kdy Hospodin očistí národ od modlářství a závislosti na vojenské síle. Prorok předkládá působivý a stručný souhrn Hospodinových požadavků na spravedlnost a věrnost, a prohlašuje soud nad těmi, kdo následovali cesty králů Omriho a Achaba. Kniha končí prorockou liturgií, obsahující prvky nářku. Izrael se vyznává ze svých hříchů a dostává se mu ujištění vysvobození skrze Hospodinovy mocné skutky.

Prorocká symbolika: Micheáš 5:1 je Mesiášské proroctví, které citovali i tři mudrcové, kteří hledali krále, zrozeného v Betlémě (Matouš 2:6). Protože tito králové z Východu znali hebrejská písma, věděli, že právě z této nepatrné vesnice jménem Betlém má vzejít Kníže pokoje, Světlo světa. Micheášovo poselství hříchu, pokání a obnovy nachází konečné naplnění v Ježíši Kristu, který je smírčí obětí za naše hříchy (Římanům 3:24-25), a který je jedinou cestou k Bohu (Jan 14:6).

Praktické uplatnění: Bůh nám dává varování proto, abychom nemuseli strpět Jeho hněv. Pokud Boží varování nebereme v potaz, a Jeho řešení hříchu prostřednictvím oběti Jeho Syna odmítáme, je soud jistý. Co se týče věřících v Krista, Bůh nás kárá ne z nenávisti, ale právě proto, že nás miluje. Bůh ví, že hřích nás ničí, a On nás chce mít celé. Tato ucelenost, která přichází spolu se zaslíbením obnovy, potom čeká na ty, kteří Mu zůstávají poslušni.

English


Přehled Starého zákona


Kniha Micheáš

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha