settings icon
share icon

Kniha Jeremiáš

Autor: Jeremiáš, kapitola 1, verš 1 označuje za autora knihy Jeremiáš proroka Jeremiáše.

Doba vzniku: Kniha Jeremiáš byla napsána mezi lety 630 a 580 př. n. l.

Účel knihy: Kniha Jeremiáš zaznamenává poslední proroctví, určená Judsku, varování před nadcházející zkázou národa, ke které dojde, pokud celý národ nebude činit pokání. Jeremiáš volá národ k tomu, aby se obrátili zpět k Bohu. Zároveň Jeremiáš vidí zkázu Judska jako nevyhnutelný důsledek modlářství a nemorálnosti, ze které Judsko nečiní pokání.

Klíčové verše: Jeremiáš 1:5, „Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem.“

Jeremiáš 17:9, „Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí?“

Jeremiáš 29:10-11, „Tak praví Hospodin: Až se naplní sedmdesát babylonských let, znovu si vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím. Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.“

Jeremiáš 52:12-13, „Desátého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma osobní zmocněnec babylonského krále, velitel gardistů Nebuzardan. Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy.“

Stručné shrnutí: Kniha Jeremiáš je především vzkazem o soudu nad Judskem pro jeho rozbujelé modlářství (Jeremiáš 7:30-34; 16:10-13; 22:9; 32:29; 44:2-3). Po smrti krále Jošiáše (některé překlady jej uvádí jako Joziáše), který byl posledním spravedlivým králem, Judský národ téměř zcela odešel od Boha a Jeho přikázání. Jeremiáš přirovnává Judsko k nevěstce (Jeremiáš 2:20; 3:1-3). Bůh prohlásil, že modlářství bude tvrdě soudit (Leviticus 26:31-33; Deuteronomium 28:49-68), a Jeremiáš Judsko varuje a prohlašuje, že Boží soud přichází. Bůh Judsko nespočetněkrát zachránil před zkázou, ale Jeho milost je u konce. Jeremiáš zaznamenává dobytí Judska králem Nabukadnezarem, a podmanění Judska (Jeremiáš 24:1). Po další vzpouře Bůh přivedl Nabukadnezara a babylonská vojska zpět, a ti Judsko a Jeruzalém zničili a vyplenili (Jeremiáš kapitola 52). I přes tento krutý trest Bůh slibuje, že Judsko bude obnoveno a vrátí se do země, kterou jim Bůh dal (Jeremiáš 29:10).

Prorocká symbolika: Jeremiáš 23:5-6 předkládá proroctví o přicházejícím Mesiáši, Ježíši Kristu. Prorok jej popisuje jako Výhonek z domu Davidova (v. 5; Matouš 1), jako krále, který bude vládnout moudře a spravedlivě (v. 5; Zjevení 11:15). Izrael Krista nakonec pozná jako svého Mesiáše, protože ten poskytne záchranu svým vyvoleným (v. 6; Římanům 11:26).

Praktické uplatnění: Prorok Jeremiáš měl za úkol předat velmi nesnadné poselství. Jeremiáš Judsko miloval, ale Boha miloval ještě více. Přestože pro Jeremiáše bylo velmi bolestivé ustavičně přinášet poselství soudu vlastním lidem, byl poslušný tomu, co mu Bůh řekl a uložil. Jeremiáš doufal v Boží milosrdenství pro Judsko a modlil se za ně, ale také věřil, že Bůh je dobrý a spravedlivý. I my musíme poslouchat Boha i tehdy, když je to obtížné, musíme uznat, že Boží vůle je důležitější než naše vlastní touhy, a věřit, že Bůh má ve své nekonečné moudrosti naplánováno pro své děti jen to nejlepší (Římanům 8:28).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Jeremiáš
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries