settings icon
share icon

Kniha Rút

Autor: Kniha Rút autora nikde konkrétně neuvádí. Podle tradičního výkladu je autorem knihy Rút prorok Samuel.

Doba vzniku: Dobu sepsání knihy Rút nelze s jistotou určit. Má se většinou za to, že byla napsána mezi lety 1011 a 931 př. n. l.

Účel knihy: Kniha Rút byla určena Izraelitům. Učí tomu, že opravdová láska někdy vyžaduje neúprosnou oběť. Nehledě na to, jaký je náš životní úděl, můžeme žít podle Božích ustanovení. Opravdová láska a laskavost budou odměněny. Bůh štědře žehná těm, kteří usilují o to, aby žili v poslušnosti. Život v poslušnosti nepřipouští v Božím plánu „náhody“. Bůh dává milost těm, kdo milost prokazují.

Klíčové verše: Rút 1:16, Rút jí ale odpověděla: „Nenuť mě, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.“

Rút 3:9, „Kdo jsi?“ zeptal se. „Tvá služebnice Rút,“ odpověděla. „Přikryj svou služebnici křídlem svého pláště, vždyť jsi náš příbuzný.“

Rút 4:17, Sousedky říkaly: „Noemi se narodil syn!“ a daly mu jméno – pojmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje.

Stručné shrnutí: Příběh knihy Rút začíná v pohanské zemi Moáb, což je území severovýchodně od Mrtvého moře, a potom se přesouvá do Betléma. Tento pravdivý příběh se udál během smutných časů, kdy se Izrael vzpíral Bohu, v době, které říkáme období soudců. Neúroda a hlad donutily Elimelecha a jeho manželku Noemi odejít ze svého domova v Izraeli do Moábské země. Elimelech umírá a Noemi zůstávají dva synové, kteří se zakrátko nato ožení se dvěma moábskými ženami, jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Poté umírají oba synové, a Noemi je spolu s Orpou a Rút v cizí zemi. Orpa se vrací k rodičům, ale Rút se rozhodne zůstat s Noemi, a vydávají se spolu do Betléma. Tento příběh lásky a oddanosti vypráví o tom, jak se nakonec Rút vdala za bohatého muže jménem Boáz, se kterým má syna jménem Obéd, který bude Davidovým dědečkem a jedním z Ježíšových předků. Díky poslušnosti je tedy Rút v Ježíšově pokrevní linii.

Prorocká symbolika: Hlavním tématem knihy Rút je téma vykupitele z příbuzenstva. Boáz, který je ze strany bývalého manžela s Rút příbuzný, se zachová podle své povinnosti, jak je nastíněna v Mojžíšově zákonu, a vykoupí zchudlého příbuzného z tíživé situace (Leviticus 25:47-49). Tento scénář zopakuje i Kristus, který nás vykoupil z otroctví hříchu, když jsme byli v duchovní bídě. Náš nebeský Otec poslal vlastního Syna na kříž, abychom se mohli stát Božími dětmi a Kristovými bratry a sestrami. Tím, že se nám Kristus stal vykupitelem, jsme se my stali Jeho příbuznými.

Praktické uplatnění: Na příběhu Rút zřetelně vidíme svrchovanost našeho velkého Boha. Řídil každý její krok, aby se Rút stala Jeho dítětem, a naplnila Jeho plán a stala se jednou z předků Ježíše Krista (Matouš 1:5). Stejně tak si můžeme být jisti, že i pro každého z nás má Bůh plán. Měli bychom důvěřovat, že se o nás Bůh postará, úplně stejně, jako Mu důvěřovaly Noemi a Rút.

V Rút vidíme příklad znamenité ženy, o níž se hovoří v Přísloví 31. Byla oddaná rodině (Rút 1:15-18; Přísloví 31:10-12), věrně důvěřovala Bohu (Rút 2:12; Přísloví 31:30), a nadto byla Rút zbožná i ve slovech. Její slova jak k Noemi tak k Boázovi jsou plná lásky, respektu a dobra. Znamenitá žena z Přísloví 31 „otevírá ústa a mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti“ (v. 26). Dnes bychom museli hledat hodně daleko a hodně dlouho, abychom nalezli ženu, která by mohla být naším příkladem stejně, jako je jím Rút.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Rút
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries