settings icon
share icon

1. kniha Samuelova

Autor: Autor je neznámý. Víme, že Samuel nějakou knihu napsal, a je docela možné, že napsal i část této knihy. Dalšími možnými spoluautory jsou proroci Nátan a Gád (1. Letopisů 29:29).

Doba vzniku: Původně tvořily knihy 1. a 2. Samuelova jedinou knihu. Překladatelé Septuaginty ji rozdělily, a to se dochovalo dodnes. Události, které jsou zaznamenány v 1. Samuelově, pokrývají zhruba 100 let, od r. 1100 př. n. l. do r. 1000 př. n. l. Události zaznamenané v 2. Samuelově potom dalších 40 let. Datum sepsání knihy je tedy někdy po r. 960 př. n. l.

Účel knihy: První Samuelova zaznamenává dějiny Izraele v Kanaánské zemi, a postupný přechod od vlády soudců ke sjednocení pod vládou králů. Samuel vystupuje jako poslední soudce, a pomazává první dva krále, Saula a Davida.

Klíčové verše: Když ale řekli: „Dej nám krále, ať nás vede,“ Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl: „Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem“ (1. Samuelova 8:6-7).

„Zachoval ses jako hlupák!“ zvolal Samuel. „Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil na věky! 14Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si už našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal“ (1. Samuelova 13:13-14).

Samuel tehdy prohlásil: „Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší nežli obětovat, věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. Hříchem jak věštění je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je svévole. Protožes odmítl slovo Hospodina, on tě odmítl za krále!“ (1. Samuelova 15:22-23)

Stručné shrnutí: Kniha 1. Samuel se dá přehledně rozdělit do dvou částí: Samuelův život (kapitoly 1-12) a život Saula (kapitoly 13-31).

Kniha začíná zázračným narozením Samuela jako odpovědi na vroucí modlitby jeho matky. Jako dítě Samuel žil a sloužil v chrámu. Bůh si jej vybral za proroka (3:19-21), a jeho první proroctví se týkalo soudu nad ničemnými kněžími.

Izraelité se vypravují do války se svými stálými nepřáteli, Filištínskými. Filištíni se zmocní archy úmluvy a mají ji v dočasném držení, když na ně ale Hospodin sešle soud, Filištíni archu navrací. Samuel vyzývá Izrael k pokání (7:3-6) a poté k vítězství nad Filištíny.

Izraelský národ chce být jako ostatní národy a touží mít krále. Samuelovi se jejich požadavek nelíbí, ale Hospodin mu sdělí, že lid neodmítá Samuelovu vládu, nýbrž samotného Hospodina. Samuel nejprve varuje lid, co vlastně znamená mít nad sebou krále, a potom pomazává Samuela z rodu Benjamín. Samuel je poté v Micpě korunován (10:17-25).

Saulovi se nejprve vede dobře a podaří se mu v bitvě porazit Amonce (kapitola 11). Potom se ale dopouští řady selhání: troufale přináší oběť (kapitola 13), učiní pošetilou přísahu na úkor svého syna Jonatana (kapitola 14), a neuposlechne přímý Hospodinův rozkaz (kapitola 15). Výsledkem Saulovy vzpoury je to, že Hospodin vybere jiného, který má zasednout na Saulovo místo. Mezitím Bůh také odejme Saulovi své požehnání, a zlý duch začíná Saula postupně dohánět k šílenství (16:14).

Samuel se vypravuje do Betléma, aby jako krále pomazal mladíka jménem David (kapitola 16). Později se David ve slavném zápase střetne s Filištínem jménem Goliáš a stává se národním hrdinou (kapitola 17). David je ve službě na Saulově dvoře, ožení se se Saulovou dceru a stává se přítelem Saulova syna. Saul začíná žárlit na Davidův úspěch a oblíbenost, a pokusí se Davida zabít. David utíká, a tak začíná výjimečné období plné dobrodružství, intrik a napětí. S nadpřirozenou pomocí David těsně, ale ustavičně uniká Saulovi, který dychtí po jeho krvi (kapitoly 19-26). Přes to všechno si David uchovává bezúhonnost i přátelství s Jonatanem.

Ke konci knihy Samuel umírá a ze Saula je ztracený člověk. V předvečer bitvy s Filištíny Saul hledá radu. Protože zavrhl Boha, nenalézá pomoc u Boha a namísto toho se obrací na věštkyni. Během seance vystoupí z mrtvých Samuel, a vydává poslední proroctví: Saul druhého dne zemře v bitvě. Proroctví se naplní; Saulovi tři synové, větně Jonatana, padnou v bitvě a Saul spáchá sebevraždu.

Prorocká symbolika: Když se Hana v 1. Samuelově 2:1-10 modlí, několikrát se v modlitbě prorocky zmiňuje o Kristu. Vyvyšuje Boha jako svou Skálu (v. 2), a z evangelií víme, že Ježíš je Skála, na které stavíme svůj duchovní dům. Pavel mluví o Ježíši jako o „skále pohoršení“ pro Židy (Římanům 9:33). Kristus je nazýván „duchovní Skála“, která poskytovala duchovní nápoj Izraelcům na poušti stejně, jako poskytuje „živou vodu“ naší duši (1. Korintským 10:4; Jan 4:10). Hana se ve své modlitbě zmiňuje i o tom, že Hospodin bude soudit končiny světa (1. Samuelova 2:10), a v Matouši 25:31-32 se mluví o Ježíši jako o Synu Božím, který přijde ve slávě a bude soudit vše živé.

Praktické uplatnění: Tragický příběh Saula je dobrou studií promarněných příležitostí. Vidíme člověka, který měl vše – slávu, moc, bohatství, dobrý vzhled a mnohem více. Přesto ale zemřel v zoufalství, ve strachu z nepřátel, a s vědomím, že zklamal svůj národ, svou rodinu i svého Boha.

Saul se dopustil strašné chyby, když si myslel, že se Bohu může líbit i ve své neposlušnosti. Stejně jako mnozí lidé dnes se Saul domníval, že dobrý motiv vyváží špatné činy. Možná mu stoupla do hlavy moc, a začal si myslet, že stojí nad zákony a pravidly. Nějak se stalo, že začal smýšlet velice nízce o Božích rozkazech a velice vysoce sám o sobě. I tehdy, když byl jasně konfrontován se svým svéhlavým jednáním, snažil se ospravedlnit, a právě tehdy jej Bůh zavrhl (15:16-28).

Saulův problém je úplně stejný jako problém, jemuž čelíme všichni – problém srdce. Uposlechnout Boží vůli je naprosto nezbytné, chceme-li být úspěšní, a jestliže se Bohu vzpíráme, a ještě se tím chlubíme, spějeme k porážce.

David se naopak nejeví ničím výjimečný. I Samuel byl v pokušení jej přehlédnout (16:6-7). Bůh se ale dívá na srdce, a viděl v Davidovi muže podle svého srdce (13:14). Davidova pokora a bezúhonnost, spolu s jeho odvahou, důvěrou v Hospodina a s jeho oddaností modlitbě, je pro nás všechny dobrým příkladem.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

1. kniha Samuelova
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries