settings icon
share icon

Kniha Daniel

Autor: Kniha Daniel označuje za autora knihy proroka Daniela (Daniel 9:2; 10:2). Ježíš se rovněž zmiňuje o Danielovi jako o autorovi této knihy (Matouš 24:15).

Doba vzniku: Kniha Daniel byla pravděpodobně napsána mezi lety 540 a 530 př. n. l.

Účel knihy: Nabukadnezar, babylonský král, v roce 605 př. n. l. dobyl Judsko a mnoho jejich obyvatel – včetně Daniela – nechal odvézt do Babylonie. Daniel sloužil na královském dvoře Nabukadnezara a několika vládců, kteří přišli po Nabukadnezarovi. Kniha Daniel zaznamenává činy, proroctví a vize proroka Daniela.

Klíčové verše: Daniel 1:19-20, „Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. Kdykoli od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království.“

Daniel 2:31, „Nuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to ohromná socha neobyčejného vzhledu. Tyčila se před tebou a budila hrůzu.“

Daniel 3:17-18, „Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se nepokloníme.“

Daniel 4:31-32, „Jeho vláda trvá navěky, jeho království nad všemi pokoleními. Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit, nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?‘“

Daniel 9:25-27, „A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, až k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny. Jeruzalém bude obnoven i s náměstím a příkopem, přestože časy budou zlé. Až dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá až do konce, je rozhodnuto o zkáze! On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený.“

Stručné shrnutí: Knihu Daniel lze rozdělit do tří částí. Kapitola 1 popisuje dobytí Jeruzaléma Babylonskými vojsky. Daniel a jeho tři přátelé jsou spolu s mnoha dalšími odvlečeni do Babylonie, a kvůli jejich odvaze a zřetelnému Božímu požehnání, které na nich spočívá, jsou „povýšeni“ do služby králi (Daniel 1:17-20).

Kapitoly 2-7 zaznamenávají Nabukadnezarův sen, který dokáže správně vyložit pouze Daniel. Nabukadnezarův sen o obrovské soše znázorňoval království, která v budoucnosti povstanou. Nabukadnezar si nechal zhotovit obrovskou sochu, znázorňující jej samotného, a nutil všechny, aby se jí klaněli. Šadrach, Mešach a Abednego odmítli a byli vhozeni do ohnivé pece, kde je Bůh zázračně zachrání. Za svou pýchu je Nabukadnezar Bohem souzen, ale později král uznává Boží svrchovanost a vše je mu navráceno.

Pátá kapitola knihy Daniel je příběh o tom, jak Nabukadnezarův syn Belšasar zneváží předměty, odvezené z chrámu v Jeruzalému, a vzápětí se mu dostane vzkazu, který Bůh napíše na zeď. Pouze Daniel dokáže psaní vyložit – vzkaz od Boha, který hovoří o nadcházejícím soudu. Daniel se odmítá modlit k císaři, je vhozen do lví jáma, kde zázrakem přežije. Bůh dává Danielovi vidění čtyř zvířat. Čtyři zvířata představují čtyři království – Babylon, Médo-Perskou říši, Řecko a Řím.

Kapitoly 8-12 obsahují vidění berana, kozla a několika rohů – i toto vidění se týkalo budoucích království a jejich vládců. Devátá kapitola knihy Daniel obsahuje Danielovo proroctví „sedmdesáti týdnů“. Bůh dal Danielovi přesnou časovou linii toho, kdy přijde Mesiáš a kdy bude zabit. Proroctví se také zmiňuje o budoucím vládci, který s Izraelem uzavře sedmiletou smlouvu, po třech a půl letech ji poruší, což bude záhy následovat velký soud a dovršení všech věcí. Daniela po tomto velkém vidění navštíví a posiluje anděl, který mu také celé vidění dopodrobna vysvětluje.

Prorocká symbolika: V příběhu o ohnivé peci a o vhození Daniela do lví jámy vidíme předobraz záchrany, kterou v Ježíši máme. Tři mladí muži prohlásí, že Bůh je zachránce, který je schopen je z této situace zachránit (Daniel 3:17). Stejně nám Bůh poskytl záchranu před pekelným ohněm, když poslal Ježíše, aby za naše hříchy položil život (1. Petr 3:18). V Danielově případě Bůh poslal anděla, který zavřel lvům ústa a Daniela zachránil před smrtí. Ježíš Kristus je naším útočištěm před nebezpečím hříchu, který hrozí tím, že nás pohltí.

Danielovo vidění posledních časů zobrazuje Mesiáše Izraele, skrze nějž budou mnozí pročištěni a posvěceni (Daniel 12:10). On je naší spravedlností (1. Petr 5:21), a skrze Něj budou všechny naše hříchy, i kdyby rudé jako krev, očištěny, a my budeme bílí jako sníh (Izaiáš 1:18).

Praktické uplatnění: I my bychom měli vždy stát za tím, co je správné, jako to učinili Šadrach, Mešach a Abednego. Bůh je větší než každý trest, který by se nás mohl snést. Ať už nás Bůh vysvobodí či nikoliv, vždy si zaslouží naši důvěru. Bůh ví, co je nejlepší, a vždy poctí ty, kdo mu věří a kdo jej poslouchají.

Bůh má plán, a ten je vypracován do nejmenších podrobností. Bůh zná budoucnost a řídí ji. Vše, co Bůh předpověděl, se vyplnilo přesně tak, jak to předpověděl. Měli bychom se tedy spolehnout a věřit tomu, že to, co předpověděl, že se v budoucnu stane, se jednoho dne naplní úplně přesně, jak to Bůh řekl.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Daniel
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries