settings icon
share icon

Kniha Sofoniáš

Autor: Sofoniáš 1:1 připisuje autorství knihy Sofoniáš proroku Sofoniášovi. Jméno Sofoniáš znamená „Bůh ubránil“.

Doba vzniku: Kniha Sofoniáš byla pravděpodobně napsána mezi lety 735 a 725 př. n. l.

Účel knihy: Sofoniášovo poselství soudu a povzbuzení v sobě nese tři hlavní nauky: 1) Bůh má svrchovanou vládu nade všemi národy. 2) Bezbožní budou v den soudu potrestáni a spravedliví budou pomstěni. 3) Boží požehnání je na těch, kteří jsou kajícní a Bohu důvěřují.

Klíčové verše: Sofoniáš 1:18, „Jejich stříbro a zlato je nezachrání v den Hospodinova zuření, až plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se všemi obyvateli země!“

Sofoniáš 2:3, „Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kteří se jeho právem řídíte. Spravedlnost hledejte, hledejte pokoru – snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.“

Sofoniáš 3:17, „Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.“

Stručné shrnutí: Sofoniáš prohlašuje Boží soud nad celou zemí, nad Judskem, nad okolními národy, nad Jeruzalémem a nad všemi ostatními národy. Následují vyhlášení Hospodinových požehnání nad všemi národy, a zvláště nad věrným zbytkem Jeho lidu v Judsku.

Sofoniáš měl odvahu k tomu, aby se vyjadřoval velmi nevybíravě, protože věděl, že slovo, které zvěstuje, je Hospodinovo slovo. Kniha začíná větou „Slovo Hospodinovo“ a končí větou „praví Hospodin“. Sofoniáš věděl, že lidé nebudou zachráněni ani množstvím bohů, které uctívají, ani silou asyrských vojsk. Bůh je milostivý a plný slitování, ale když ignorujeme všechna Jeho varování, můžeme očekávat soud. Boží den soudu je v Písmu zmiňován často. Proroci jej nazývají „Hospodinův den“. Různé události, jakou byl třeba pád Jeruzaléma, považovali za projev Božího dne, a každá z těchto jednotlivých událostí potom ukazovala ke konečnému Hospodinovu dni.

Prorocká symbolika: Závěrečná požehnání, směřovaná ve verších 14-20 k Sionu, jsou z větší části nenaplněna, z čeho můžeme usoudit, že se jedná o mesiášská proroctví, která budou naplněna teprve při Kristově druhém příchodu. Hospodin z nás náš trest snímá pouze skrze Krista, který přišel, aby zemřel za hříchy Svého lidu (Sofoniáš 3:15; Jan 3:16). Izrael ale svého pravého spasitele ještě neuznal. K tomu má teprve dojít (Římanům 11:25-27).

Zaslíbení pokoje a bezpečí Izraele, a doby, kdy je Král mezi svým lidem, bude naplněno tehdy, až se Kristus vrátí, aby soudil svět a vykoupil si jej. Stejně jako vystoupil na nebe po svém vzkříšení, sestoupí na zem a založí zde nový Jeruzalém (Zjevení 21). V onom čase budou naplněna veškerá zaslíbení, která Bůh Izraeli dal.

Praktické uplatnění: Pokud bychom mírně upravili jména a situace, o kterých prorok mluví, mohl by tento prorok ze 7. století před naším letopočtem stát klidně i dnes za kazatelnou a předat stejné poselství soudu pro bezbožné a naděje pro věrné. Sofoniáš nám připomíná, že Boha uráží morální a náboženské hříchy Jeho lidu. Boží lid neunikne trestu, pokud vědomě hřeší. Trest bude bolestný, ale jeho účelem je vykoupení, ne potrestání. Vědomí toho, že potrestání bezbožných je nevyhnutelné, je útěchou v dobách, kdy to vypadá, že zlo se bezuzdně rozmohlo a má navrch. Můžeme svobodně neposlouchat Boha, ale nemůžeme uniknout důsledkům takové neposlušnosti. Těch, kteří jsou Bohu věrní, může být zdánlivě málo, ale Bůh na ně nezapomíná.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Sofoniáš
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries