settings icon
share icon

Kniha Ageus

Autor: Ageus 1:1 připisuje autorství knihy Ageus proroku Ageovi.

Doba vzniku: Kniha Ageus byla pravděpodobně napsána v roce 520 př. n. l.

Účel knihy: Ageus vyzývá Boží lid k tomu, aby přehodnotili své priority. Povolává je k tomu, aby ctili a oslavili Boha tím, že Mu vystaví chrám, a to navzdory veškerému odporu jak úřadů, tak vlády. Ageus je povzbuzuje, aby se nenechali odradit tím, že tento chrám nebude zdoben stejně bohatě jako chrám Šalomounův. Nabádá lid, aby se odvrátil od svých nečistých cest, a svěřil se Boží svrchované moci. Kniha Ageus je připomínkou problémů, kterým ve své době Boží lid čelil, a připomínkou toho, jak se lidé dokázali směle svěřit Bohu, a jak se o ně Bůh postaral.

Klíčové verše: Ageus 1:4, „Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách?“

Ageus 1:5-6, „Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém.“

Ageus 2:9, „Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, praví Hospodin zástupů. Na tomto místě daruji pokoj, praví Hospodin zástupů.“

Stručné shrnutí: Probudí se Boží lid k tomu, aby přehodnotil své priority, nabral odvahy a choval se podle Božích slibů? Bůh chtěl varovat svůj lid a připomenout jim, aby dbali na Jeho slova. A nejen že je varoval, ale skrze svého služebníka Agea jim nabídnul i nová zaslíbení, aby je motivoval. Obyvatelé Judska skončili ve vyhnanství v Babylónu, a to právě kvůli tomu, že obrátili své priority a přestali dávat Boha na první místo ve svých životech. V odpovědi na Danielovu modlitbu a jako naplnění Božích zaslíbení Bůh vedl perského krále Kýra k tomu, aby umožnil Židům, kteří žili ve vyhnanství, návrat do Jeruzaléma. Skupina Židů se skutečně s velikou radostí do své země vrátila, a Boha dali zpět na první místo v životech, ctili Jej, a pustili se do nové výstavby chrámu v Jeruzalémě, a to bez pomoci ostatních místních obyvatel Palestiny. Tato smělá víra narazila na odpor místních obyvatel, a proti se po zhruba 15 let stavěla i perská vláda.

Prorocká symbolika: Podobně jako je tomu u většiny tzv. malých proroků, i Ageus končí příslibem obnovy a požehnání. V posledním verši, Ageus 2:23, používá Bůh při zmínce o Zerubábelovi zřetelně mesiášské oslovení, „můj služebníku“ (srovnej 2. Samuelova 3:18; 1. Královská 11:34; Izaiáš 42:1-9; Ezechiel 37:24-25). V knize Ageus mu Bůh opakovaně slibuje, že jej učiní pečetním prstenem, což byl symbol cti, autority a moci, něco jako královské žezlo, a používal se k pečetění dopisů a výnosů. Zerubábel, jako Boží pečetní prsten, představuje Davidův dům a obnovení mesiášské linie, která byla přerušena vyhnanstvím. Zerubábel navazuje na Davidovu královskou linii, která vyvrcholí tisíciletou Kristovou vládou. Zerubábel se objevuje v Kristově rodokmenu jak na straně Josefa (Matouš 1:12), tak Marie (Lukáš 3:27).

Praktické uplatnění: Kniha Ageus nás upozorňuje na běžné problémy, se kterými se většina lidí potýká i dnes. Ageus nás žádá: 1) abychom zvážili své priority, a zjistili, zda máme větší zájem na vlastním potěšení než na Božím díle; 2) abychom nepodléhali poraženeckým náladám, když narazíme na protivenství nebo demotivující situace; 3) abychom si přiznali chyby a nedostatky, a usilovali o život, který je před Bohem čistý; 4) abychom byli v Božím díle smělí, protože máme Jeho ujištění, že je vždy s námi, a má plnou moc nad okolnostmi, v nichž se nacházíme; a 5) abychom spočinuli v Božích rukou, a uvědomili si, že když Mu věrně sloužíme, tak nás hojně požehná.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Ageus
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries