settings icon
share icon

Kniha Nehemiáš

Autor: Kniha Nehemiáš autora nikde konkrétně neuvádí, ale jak židovská, tak křesťanská tradice shodně uvádí jako autora Ezdráše. To se zakládá na tom, že knihy Ezdráš a Nehemiáš byly původně jedinou knihou.

Doba vzniku: Kniha Nehemiáš byla pravděpodobně napsána někdy mezi lety 445 př. n. l. a 420 př. n. l.

Účel knihy: Kniha Nehemiáš, jedna z historických knih Bible, pokračuje v líčení příběhu návratu Izraelců ze zajetí v Babylonu a výstavby chrámu v Jeruzalému.

Klíčové verše: Nehemiáš 1:3, „Odpověděli mi: ‚Pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny.‘“

Nehemiáš 1:11, „Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i k modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, ať tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka.“

Nehemiáš 6:15-16, „Hradby byly dokončeny během dvaapadesáti dnů, pětadvacátého dne měsíce elul. Když se to doslechli všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeni a zdrceni. Poznali, že to dílo pochází od našeho Boha.“

Stručné shrnutí: Nehemiáš byl Hebrejec v Persii, a doslechl se, se znovu staví chrám v Jeruzalémě. Začal si dělat starosti s tím, že kolem města nejsou žádné hradby, které by je chránily. Nehemiáš prosil Boha, aby jej použil k záchraně města. Bůh jeho modlitbu vyslyšel, a obměkčil srdce perského krále Artaxerxe, který nejen že dal Nehemiáši požehnání, ale poskytl mu i materiál na stavbu. Král svolí, aby se Nehemiáš vrátil do Jeruzaléma, kde se z něj stává jeho guvernér.

Navzdory všem protivenství a obžalobám byly hradby dokončeny a nepřátelé umlčeni. Lid, inspirován Neheimášem, dává desátky, zásoby a vlastní síly, a zeď je dostavěna za neuvěřitelných 52 dnů, i přes veškerá protivenství. Toto spojené úsilí má ale krátký život, protože když Nehemiáš nakrátko z Jeruzaléma odjíždí, lid opět od Boha odejde. Za 12 let se Nehemiáš vrací, a nachází neporušené zdi, ale slabý lid. Vezme si za úkol vyučovat lid morálce, a nešetří slovy. „Vytýkal jsem jim to, zlořečil jim, některé muže jsem i bil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu: ‚Nedávejte své dcery jejich synům a nežeňte své syny ani sebe s jejich dcerami!‘“ (13:25). Svými modlitbami a neustálým povzbuzováním lidu ke čtení a následování Božího Slova se Nehemiáši podaří znovu zavést opravdovou bohoslužbu.

Prorocká symbolika: Nehemiáš byl mužem modlitby a za svůj lid se modlil s velkou horlivostí (Nehemiáš 1). Jeho vroucí přímluvy za Boží lid jsou předzvěstí našeho velkého Přímluvce, Ježíše Krista, kterého vidíme v Janovi 17, jak se vroucně modlí za Svůj lid v této velekněžské modlitbě. Jak Nehemiáš, tak Ježíš měli vroucí lásku k Božímu lidu a vylévali ji v modlitbách Bohu a v přímluvách před Jeho trůnem.

Praktické uplatnění: Nehemiáš vedl Izraelity k respektu a lásce k Písmu. Nehemiáš miloval Boha a toužil Jej ctít a oslavit, a vedl proto Izraelity k víře a k poslušnosti, kterou po nich Bůh už tak dlouho chtěl. Stejně tak mají i křesťané milovat a ctít pravdy Písma, pamatovat si je, rozjímat nad nimi dnem a nocí, a obracet se na ně jako na odpověď pro každou svou duchovní potřebu. Druhý Timoteovi 3:16-17 nám říká: „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“ Očekáváme-li podobné duchovní probuzení jako Izraelité (Nehemiáš 8:1-8), musíme začít u Božího Slova.

Každý z nás by měl mít upřímnou starost o ostatní, kteří jsou zranění, a to jak duchovně, tak fyzicky. Mít starost a nic s tím neudělat je ovšem nebiblické. Někdy se možná budeme muset vzdát vlastního pohodlí, abychom sloužili ostatním. Musíme v to ovšem zcela věřit, jen tak budeme ochotni věnovat tomu čas či peníze, a být schopni to učinit se správným postojem srdce. Když umožníme Bohu, aby skrze nás sloužil ostatním, i nevěřící poznají, že to je Boží dílo.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Nehemiáš
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries