settings icon
share icon

Kniha Ozeáš

Autor: Ozeáš 1:1 označuje za autora knihy proroka Ozeáše. Jedná se o Ozeášův osobní záznam prorockých poselství Božím dětem a světu. Ozeáš je jediný prorok z Izraele, který zanechal písemný záznam svých proroctví, která byla zaznamenána v pozdních letech jeho života.

Doba vzniku: Ozeáš, syn Beériho, prorokoval celkem dlouhou dobu, a to od roku 785 do roku 725 př. n. l. Kniha Ozeáš byla pravděpodobně napsána mezi roky 755 a 725 př. n. l.

Účel knihy: Ozeáš psal tuto knihu, aby připomněl Izraelitům – a nám – že máme milujícího Boha, který ve své věrnosti vůči lidu, s nímž uzavřel smlouvu, neochabuje. Nehledě na to, že se Izrael neustále obrací k falešným bohům, pevná Boží láska je vyobrazena na příkladu trpělivého manžela a nevěrné manželky. Ozeášovo poselství je rovněž varováním těm, kdo se k Boží lásce obracejí zády. Boží láska k modlářskému Izraeli je ukázána na symbolickém příkladu manželství Ozeáše s Gomerou, které slouží jako bohatá metafora hříchu, soudu a lásky, která odpouští.

Klíčové verše: Ozeáš 1:2, Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: „Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s ní mít děti ze smilstva. Tato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka.“

Ozeáš 2:25, „Do země si jej zaseji a nad Lo-ruchamou (tj. „nemilovaná“) se smiluji. Lo-amiho (tj. „ne-lid“) oslovím: „Jsi můj lid,“ a on mi odpoví: „Můj Bůh jsi ty!“

Ozeáš 6:6, „Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly.“

Ozeáš 14:3-5, „Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova modlitby: „Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ať ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme už nazývat bohy své vlastní výtvory; u tebe přece smilování najdou i sirotci!“ Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí.“

Stručné shrnutí: Knihu Ozeáš můžeme rozdělit na dvě části: (1) Ozeáš 1:1-3:5 je popisem nevěrné manželky a věrného manžela, což představuje nevěrnost Izraele vůči Bohu kvůli modlářství, a (2) Ozeáš 4:1-14:10 obsahuje odsouzení Izraele, a zvláště Samaří, za uctívání model, a jeho následnou obnovu.

V první části knihy se nacházejí tři osobité básně, vykreslující to, jak se Boží děti znovu a znovu navrací k modlářství. Bůh řekl Ozeáši, aby se oženil s Gomerou, která poté, co mu porodila tři děti, Ozeáše opouští a odchází za svými milenci. V první kapitole zřetelně vidíme symbolický důraz, když Ozeáš přirovnává skutky Izraele k proměně manželky v nevěstku. Ve druhé části vidíme, jak se Ozeáš zříká Izraelitů, což ale následují Boží zaslíbení a projevené milosrdenství.

Kniha Ozeáš je prorockým záznamem houževnaté lásky, jakou má Bůh ke svým dětem. Od prvopočátku je nevděčné Boží stvoření častováno Boží láskou, milostí a milosrdenstvím, i když si to ničím nezasluhuje a vrací se vždy ke své bezbožnosti.

Poslední část knihy Ozeáš ukazuje, jak Bůh svou lásku nakonec obnoví své děti, a zapomene na jejich zlé skutky, když se k Němu s pokorným srdcem navrátí. Prorocké poselství knihy Ozeáš předpovídá příchod Mesiáše do Izraele 700 let předtím, než k němu došlo. Ozeáš je často citován v Novém zákoně.

Prorocká symbolika: Ozeáš 2:25 je skvělé prorocké poselství, kde Bůh zahrnuje pohany (nežidovské národy) mezi své děti, jak to vidíme i v Římanům 9:25 a v 1. Petrovi 2:10. Pohané původně nebyli „Boží lid“, ale díky Jeho milosti a milosrdenství nám poslal Ježíše Krista, a skrze víru v Něj jsme byli naroubováni na strom Božího lidu (Římanům 11:11-18). To je úžasná pravda, která platí o Církvi, a o které se mluví jako o „tajemství“, protože před příchodem Krista se za Boží lid považovali pouze Židé. Když přišel Kristus, Židé byli dočasně zaslepeni, než se „naplní počet pohanů“ (Římanům 11:25).

Praktické uplatnění: Kniha Ozeáš nás ujišťuje o bezpodmínečné lásce, kterou má Bůh pro svůj lid. Je ale také obrazem toho, jak je Bůh zneuctěn a rozzloben jednáním svých dětí. Jak se může dítě, kterému je dáno tolik lásky, milosti a milosrdenství, chovat k Otci s takovým opovržením? A přesto jsme se tak po celá staletí chovali. A když přemýšlíme nad tím, jak se Izraelité obraceli k Bohu zády, stačí se jen podívat do zrcadla, a uvidíme odraz úplně stejného Izraelity.

Jenom tehdy, když si připomínáme, kolik toho pro každého z nás Bůh udělal, budeme schopni se vyvarovat tomu, abychom odmítali Boha, který nám nabízí věčný život v Jeho slávě, namísto pekla, které si zasloužíme. Musíme se naučit respektu ke svému Stvořiteli. Ozeáš nám ukazuje, že když uděláme chybu, a v srdci toho litujeme a činíme pokání, Bůh nám znovu ukáže nekonečnou lásku, kterou k nám chová (1. Jan 1:9).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Ozeáš
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries