settings icon
share icon

Kniha Ester

Autor: Kniha Ester autora nikde konkrétně neuvádí. Nejběžnější tradiční výklad má za to, že autory jsou Mordechaj (jedna z hlavních postav knihy Ester), Ezdráš a Nehemiáš (kteří byli dobře obeznámeni s perskými zvyklostmi).

Doba vzniku: Kniha Ester byla pravděpodobně napsána někdy mezi lety 460 př. n. l. a 350 př. n. l.

Účel knihy: Účelem knihy Ester je ukázat Boží prozřetelnost, a to obzvlášť vůči Jeho vyvolenému lidu, Izraeli. Kniha Ester zaznamenává, jak vznikl svátek Purim, proč jej Židé povinně každoročně slaví. Kniha Ester byla o svátku Purim předčítána, a židovský národ si tak připomínal velké vysvobození, které Bůh prostřednictvím Ester způsobil. Kniha Ester je o svátku Putim předčítána dodnes.

Klíčové verše: Ester 2:15 – „Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichaila, strýce Mordechajova, jenž ji přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic než to, co řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen.“

Ester 4:14 – „Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato.“

Ester 6:13 – „Jestli je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním úplně.“

Ester 7:3 – „Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost,“ odpověděla královna Ester, „daruj mi prosím život – to je mé přání! Ušetři i můj lid – to je má žádost.“

Stručné shrnutí: Knihu Ester můžeme rozdělit do tří hlavních částí. Kapitoly 1:1-2:18 – Ester zaujímá místo po Vašti; 2:19-7:10 – Mordechaj vítězí nad Hamanem; 8:1-10:3 – Izrael přežije Hamanův pokus jej zničit. Urozená ester riskovala svou vlastní smrt, protože si ovědomovala, co vše je v sázce. Ochotně podstoupila manévr, který pro ni mohl být smrtelný, a postavila se Hamanovi, druhému nejmocnějšímu muži v království svého chotě. Ukázala se být moudrým a důstojným protivníkem, přitom však zůstala skromná a plně respektovala postavení svého chotě – krále.

Podobně jako příběh o Josefovi v Genesis 41:34-37, i tento příběh se týká cizích vládců, kteří mají v rukou osud Židů. Oba příběhy ukazují hrdinství jednotlivců, kteří se tak stanou prostředníky záchrany svého lidu a národa. Boží ruka je zde velmi patrná, protože co zde vidíme nejprve jako velmi špatnou situaci, je nakonec zcela řízeno Všemocným Bohem, který má na srdci dobro svého lidu. Středem příběhu je pokračující rozdělení mezi Židy a Amalekovci, o němž se píše už v knize Exodus. Hamanovým cílem je úplné vymýcení Židů, a jedná se o poslední podobný pokus, zaznamenaný ve Starém zákoně. Hamanovy plány vyústí v jeho vlastní smrt, a v povýšení jeho nepřítele, Mordechaje, na Hamanovo místo, stejně jako v záchranu pro židovský národ.

Jedním z ústředních témat knihy jsou slavnosti, hovoří se zde o deseti hostinách, a mnohé události jsou plánovány, osnovány nebo odhaleny právě při těchto hostinách. Přestože se v knize Ester nikde nezmiňuje Boží jméno, je zcela zřejmé, že Židé v Súsách se za Boží zásah přimlouvali, když se po tři dny postili a modlili (Ester 4:16). Nehledě na skutečnost, že zákon, umožňující jejich zničení, byl sepsán podle zákonů Médských a Peršanů, a byl tedy neměnný, Bůh uvolnil cestu k tomu, aby jejich modlitby mohly být zodpovězeny. Ester riskovala život, když šla ke králi bez pozvání, a to ne jednou, ale hned dvakrát (Ester 4:1-2; 8:3). Nespokojila se s Hamanovým zničením; Esteřiným záměrem byla záchrana celého jejího lidu. Ustanovení svátku Purim je písemně zaznamenáno a uchováno pro všechny generace, a svátek je dodnes dodržován. Bůh není nikde zmíněn jménem, ale Božímu vyvolenému lidu se dostalo záchrany skrze moudrost a pokoru Ester.

Prorocká symbolika: V Ester se nám dostává poodhalení opony a pohledu na pokračující boj Satana proti Božím záměrům, a zvláště proti Bohem zaslíbenému Mesiáši. Příchod Krista mezi lidi zcela závisel na existenci Židovské rasy. Stejně jako Haman osnoval proti Židům ve snaze je zničit, i Satan se postavil Kristu a Božímu lidu. Stejně jako Haman našel svůj konec na šibenici, kterou nechal postavit pro Mordechaje, tak i Kristus použil právě onu zbraň, kterou připravil nepřítel, aby zničil jak Jej, tak Jeho duchovní potomstvo. Neboť právě kříž, kterým se Satan chystal Mesiáše zničit, se stal nakonec tím, čím Kristus „smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“ (Koloským 2:14-15). Právě jako byl Haman oběšen na šibenici, kterou postavil pro Mordechaje, tak i ďábel byl rozdrcen křížem, který vztyčil, aby porazil Krista.

Praktické uplatnění: Kniha Ester ukazuje, jak si můžeme vybrat mezi tím, že uvidíme Boží ruku uprostřed našich okolností, a mezi tím, že budeme věci považovat za pouhou náhodu. Bůh je svrchovaný Vládce vesmíru my si můžeme být jisti tím, že Jeho plány nebudou zbořeny skutky zlých a proradných lidí. Ačkoliv v knize Ester není Boží jméno vůbec zmíněno, je Jeho prozřetelná péče o jeho lid – jak národ, tak i jednotlivce – patrná od začátku do konce. Nemůžeme například nevidět ruku Všemohoucího nad vhodně načasovanou nespavostí krále Xerxe. Na příkladech Mordechaje a Ester v této knize vidíme onu tichou láskyplnou řeč, kterou náš Otec často promlouvá přímo do našeho ducha.

Ester prokázala, že je zbožná a nechá se v duchu vést, ale prokázala také velkou sílu a dobrovolnou poslušnost. Esteřina pokora ji znatelně odlišila od těch kolem ní, což jí posléze vyvýšilo na post královny. Připomíná nám tím, že zůstáváme-li pokorní a respektujeme-li druhé i tehdy, když jsou okolnosti z lidského hlediska obtížné nebo přímo neúnosné, často nás to připraví k tomu, abychom se stali prostředníky požehnání nejen pro nás, ale i pro ostatní. Uděláme dobře, budeme-li se snažit napodobit její příklad zbožného chování ve všech oblastech života, a obzvlášť během zkoušek. Ani jednom v celé knize nenajdeme jedinou její stížnost nebo špatný postoj. Mnohokrát vidíme, že získala „přízeň“ všech okolo. Právě tato přízeň nakonec vedla k záchraně jejího lidu. I my můžeme nalézt podobnou přízeň, když uznáme i nespravedlivé pronásledování a budeme se držet Esteřina příkladu toho, jaký si udržela kladný přístup, byla pokorná a odhodlaná spolehnout se na Boha. Kdo ví, zda nás Bůh do takové situace nepřivedl právě pro chvíli, jako je tato?

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Ester
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries