settings icon
share icon

Kniha Izaiáš

Autor: Izaiáš 1:1 označuje za autora knihy proroka Izaiáše.

Doba vzniku: Kniha Izaiáš byla napsána mezi lety 701 a 681 př. n. l.

Účel knihy: Prorok Izaiáš byl povolán hlavně k tomu, aby prorokoval v Judském království. Judsko procházelo časem oživení a časem vzpoury. Asýrie a Egypt hrozily Judsku zničením, to ale nakonec bylo díky Božímu milosrdenství ušetřeno. Izaiáš hlásal poselství pokání z hříchu a nadějného očekávání Božího vysvobození do budoucna.

Klíčové verše: Izaiáš 6:8, „Potom jsem uslyšel Pánův hlas: „Koho pošlu? Kdo nám půjde?“ „Zde jsem, pošli mě!“ odpověděl jsem.

Izaiáš 7:14, „Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.“

Izaiáš 9:5, „Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“

Izaiáš 14:12-13, „Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem – ty, jenž jsi srážel národy! Říkával sis přece v srdci: „Vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních.“

Izaiáš 53:5-6, „On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.“

Izaiáš 65:25, „Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.“

Stručné shrnutí: Kniha Izaiáš nám poodhaluje Boží soud a záchranu. Bůh je „svatý, svatý, svatý“ (Izaiáš 6:3), a nemůže proto nechat žádný hřích nepotrestán (Izaiáš 1:2; 2:11-20; 5:30; 34:1-2; 42:25). Izaiáš vyobrazuje nadcházející Boží soud jako „spalující oheň“ (Izaiáš 1:31; 30:33).

Izaiáš zároveň chápe, že Bůh je Bohem milosrdenství, milosti a slitování (Izaiáš 5:25; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). Izraelský národ (Judsko a Izrael) je k Božím příkazům slepý a hluchý (Izaiáš 6:9-10; 42:7). Judsko je přirovnáváno k vinici, která by měla být, a také bude, zdupána (Izaiáš 5:1-7). Jenom díky své milosti a slibu, který Izraeli dal, zabrání Bůh úplné zkáze Izraele a Judska. Bůh přinese obnovení, odpuštění a uzdravení (43:2; 43:16-19; 52:10-12).

Izaiáš se více než kterákoliv jiná kniha Starého zákona zaměřuje na spasení, které skrze Mesiáše přijde. Mesiáš bude jednoho dne vládnout, a bude to vláda práva a spravedlnosti (Izaiáš 9:7; 32:1). Mesiášova vláda obnoví v Izraeli pokoj a bezpečí (Izaiáš 11:6-9). Skrze Mesiáše se Izrael stane světlem všem národům (Izaiáš 42:6; 55:4-5). Mesiášovo království na zemi (Izaiáš kapitoly 65-66) je cíl, ke kterému se celá kniha Izaiáše upíná. Právě během Mesiášovy vlády se plně projeví Boží spravedlnost.

Zdánlivě paradoxně také kniha Izaiáš představuje Mesiáše jako člověka, který bude trpět. 53. kapitola knihy Izaiáš detailně líčí utrpení, kterým si Mesiáš projde za naše hříchy. A jsou to právě Jeho rány, jimiž je dosaženo uzdravení. Je to Jeho utrpení, jímž jsou odňaty naše nepravosti. Tento zdánlivý rozpor je vyřešen v osobě Ježíše Krista. Při svém prvním příchodu byl Ježíš trpící služebník, jako to vidíme v 53. kapitole Izaiáše. Při svém druhém příchodu bude Ježíš panující a vládnoucí Král, Kníže pokoje (Izaiáš 9:5).

Prorocká symbolika: Jak je uvedeno výše, 53. kapitola knihy Izaiáš popisuje příchod Mesiáše a utrpení, jež protrpí jako cenu za naše hříchy. Bůh ve své svrchovanosti připravil každou podrobnost při ukřižování, aby naplnil proroctví z této kapitoly, stejně jako další mesiášská proroctví Starého zákona. Obrazný jazyk 53. kapitoly je pronikavý a prorocký a obsahuje úplný obrázek evangelií. Ježíš byl odmítnut a odvržen (v. 3; Lukáš 13:34; Jan 1:10-11), ztrestán Bohem (v. 4; Matouš 27:46), a proboden za naše provinění (v. 5; Jan 19:34; 1. Petr 2:24). Svým utrpením splatil trest, který jsme si zasloužili my sami, a stal se tak pro nás konečnou a dokonalou obětí (v. 5; Židům 10:10). Přestože byl bez hříchu, Bůh na něj vložil náš hřích, a my jsme se v Něm stali Boží spravedlností (2. Korintským 5:21).

Praktické uplatnění: Kniha Izaiáš nám Spasitele představuje s nebývalými podrobnostmi. On je jedinou cestou do nebe, jediným prostředkem, jak dosáhnout Boží milosti, jedinou cestou, jedinou pravdou a jediným životem (Jan 14:6; Skutky 4:12). Známe-li cenu, jakou za nás Kristus zaplatil, jak bychom mohli odmítat či opovrhovat „takovýmto spasením“? (Židům 2:3). Zde na zemi máme jen několik krátkých let, abychom v nich přišli ke Kristu a přijali záchranu, kterou nabízí. Po smrti už žádná druhá šance nebude, a věčnost v pekle je velmi dlouhá doba.

Znáte lidi, kteří o sobě tvrdí, že věří v Krista, a přitom mají dvě tváře, a jsou pokrytci? To je možná nejlepší shrnutí toho, jak se Izaiáš díval na Izraelský národ. Izrael budil vnější zdání spravedlnosti, ale to byla jen fasáda. V knize Izaiáš prorok vybízí Izrael, aby poslouchali Boha celým srdcem, a nejen navenek. Izaiáš toužil po tom, aby ti, kdo slyší a čtou jeho slova, byli v srdcích usvědčeni, a aby se obrátili od bezbožnosti k Bohu, který jim dá odpuštění i uzdravení.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Izaiáš
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries