settings icon
share icon

Kniha Ezechiel

Autor: Autorem této knihy je prorok Ezechiel (Ezechiel 1:3). Byl to současník Jeremiáše a Daniela.

Doba vzniku: Kniha Ezechiel byla pravděpodobně napsána mezi lety 593 a 565 př. n. l. během zajetí Židů v Babylonii.

Účel knihy: Ezechiel sloužil svým současníků, kteří byli nezřízeně hříšní, a zároveň plní beznaděje. Svou prorockou službou se je snažil přivést k okamžitému pokání a vrátit jim důvěru ve vzdálenou budoucnost. Vyučoval tomu, že: (1) Bůh používá lidské posly; (2) I v zoufalé situaci nebo v porážce musí lidé věřit v Boží svrchovanost; (3) Boží Slovo nikdy nelže; (4) Bůh je všude přítomen a můžeme jej tedy uctívat kdekoliv; (5) pokud lidé chtějí obdržet požehnání, musí poslouchat Boha; a (6) Boží Království přichází.

Klíčové verše: Ezechiel 2:3-6, „Synu člověčí,“ řekl mi, „posílám tě k Izraelcům, k těm vzpurným pohanům, kteří se bouří proti mně. Stejně jako jejich otcové i oni mě až do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nimž tě posílám, jsou paličatí a zatvrzelí. Proto jim řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin.‘ Ať už poslechnou nebo ne – vždyť je to banda vzbouřenců – aspoň poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani jejich slov, i když jsi obklopen trním a bodláčím a žiješ mezi štíry. Neboj se jejich slov a nelekej se jejich pohledů – vždyť je to banda vzbouřenců.

Ezechiel 18:4, „Hle – mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší.“

Ezechiel 28:12-14, „Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben – rubínem, topasem a jaspisem, chrysolitem, onyxem a berylem, safírem, tyrkysem a smaragdem – to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel.“

Ezechiel 33:11, Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč máte umírat, dome Izraele?“

Ezechiel 48:35, „Od toho dne se to město bude jmenovat: HOSPODIN JE TAM.“

Stručné shrnutí: Jak se vypořádat s tím, když se hroutí celý svět? Ezechiel, který se narodil k tomu, aby ve věku třiceti let začal svou kněžskou službu, byl ve věku dvaceti pěti let odvlečen do Babylonie. Pět let chřadnul a ztrácel naději. Když mu bylo třicet let, celá jeho existence v Babylonii byla zcela pohlcena viděním Hospodinovy slávy a majestátu. Kněz a prorok Ezechiel zjistil, že Bůh není omezen úzkými hranicemi jeho rodné země. Naopak zjistil, že Bůh je pánem celého vesmíru, který velí a řídí jak jednotlivé lidi, tak celé národy. Bůh Ezechielovi v Babylonii svěřil slovo, které pro svůj lid měl. Boží povolání Ezechiela zcela proměnilo. Stal se zaníceným obhájcem Božího Slova. Uvědomil si, že sám nemá nic, čím by vyhnancům v jejich hořké situaci ulehčil, ale byl přesvědčen, že Boží Slovo promlouvá přímo do jejich situace, a že jim přinese vítězství. K tomu, aby lidu předal Boží slovo, používal Ezechiel mnoha prostředků. Nakreslil obraz Jeruzaléma, používal různé symbolické skutky i neobvyklé chování, aby si zajistil pozornost Božího lidu. Ostříhal si vlasy i vousy, aby znázornil, co Bůh udělá Jeruzalému a jeho obyvatelům.

Kniha Ezechiel se dá rozdělit do čtyř částí:
Kapitoly 1-24: Proroctví o zkáze Jeruzaléma
Kapitoly 25-32: Proroctví o Božím soudu nad sousedními národy
Kapitola 33: poslední volání Izraele k pokání
Kapitoly 34-48: Proroctví o budoucí obnově Jeruzaléma

Prorocká symbolika: Ezechiel 34 je kapitola, ve které se Bůh zříká Izraelských vůdců jako falešných pastýřů, protože nepečují o Boží lid. Namísto toho, aby pečovali o Izraelské ovce, starají se jen o sebe. Mají dost jídla, jsou dobře oblečení a je o ně postaráno, a to právě těmi lidmi, o které by se měli sami starat (Ezechiel 34:1-3). Jako pravý opak vidíme, že Ježíš je dobrým pastýřem, který za své ovce položí život, a který je chrání před vlky, kteří by chtěli stádo ničit (Jan 10:11-12). Verš 4 v kapitole 34 popisuje lidi, kteří jsou slabí, nemocní, zranění a ztracení, a pastýři o ně nepečují. Ježíš je velký lékař, který svou smrtí na kříži (Izaiáš 53:5) léčí naše duchovní zranění. Ježíš je pastýř, který hledá a zachraňuje to, co bylo ztracené (Lukáš 19:10).

Praktické uplatnění: Kniha Ezechiel nás vybízí k tomu, abychom se nově a čerstvě setkali s Bohem Abrahama, Mojžíše a proroků. Musíme buď vítězit, nebo někdo zvítězí nad námi. Ezechiel nás vyzývá, abychom zakoušeli Boží moc, poznání a věčnou přítomnost a svatost, které nás promění; abychom se nechali vést Bohem; abychom chápali hloubku a tíhu zla, které v lidských srdcích přebývá; abychom pochopili, že Bůh volá své služebníky k odpovědnosti za to, aby varovali bezbožné před zkázou; abychom prožívali opravdový vztah s Ježíšem Kristem, který řekl, že Jeho krví je stvrzena nová smlouva.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Ezechiel
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries