settings icon
share icon

Kniha Numeri

Autor: Autorem knihy Numeri je Mojžíš.

Doba vzniku: Kniha Numeri byla napsána mezi lety 1440 a 1400 př. n. l.

Účel knihy: Poselství knihy Numeri je obecně platné a nadčasové. Připomíná věřícím, že jsou součástí duchovního boje, protože Numeri je kniha o službě Bohu a kráčení s Ním. Kniha Numeri zásadním způsobem přemosťuje mezeru mezi tím, kdy Izraelité přijali Zákon (Exodus a Leviticus), a jejich přípravou na vejití do zaslíbené země (Deuteronomium a Jozue).

Klíčové verše: Numeri 6:24-26, „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!“

Numeri 12:6-8, „Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?“

Numeri 14:30-34, „Nikdo z vás nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v ní usadím – jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do ní uvedu a poznají tu zem, kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvoly až do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste poznali mou nelibost.“

Stručné shrnutí: Většina událostí, ke kterým v knize Numeri došlo, se stala na poušti, a to hlavně mezi druhým a čtyřicátým rokem putování Izraelitů. Prvních 25 kapitol zaznamenává zážitky první generace Izraele na poušti, a zbytek knihy popisuje, co zažila druhá generace. Celou knihou se prolíná téma poslušnosti a vzpurnosti, následované pokáním a požehnáním, což ostatně platí pro celý Starý zákon.

Kniha Numeri navazuje na knihu Leviticus společným tématem Boží svatosti Numeri ukazuje Boží pokyny a přípravu Jeho lidu na vejití do zaslíbené země Kanaánské. To, jak je kniha Numeri významná, naznačuje i četnost, s jakou je citována v Novém zákoně. Duch svatý nás na Numeri zvlášť upozorňuje v 1. Korintským 10:1-12. Slova „to všechno se stalo pro naše poučení“ poukazují na hříchy Izraelitů a na to, jakou nelibost u Boha to vyvolalo.

V Římanům 11:22 Pavel hovoří o „laskavosti i přísnosti Boží“. To je v kostce vlastně hlavní téma knihy Numeri. Boží přísnost vidíme ve smrti vzpurné generaci na poušti, protože těmto lidem nebylo dáno vejít do zaslíbené země. Boží laskavost se projevila na nové generaci. Bůh je ochraňoval, zachovával, a staral se o ně až do chvíle, kdy obsadili zemi. To nám připomíná spravedlnost a lásku Boží, které jsou u Něj vždy dokonale vyváženy.

Prorocká symbolika: Bůh žádá od Svého lidu svatost, a tento požadavek je dokonale a zcela naplněn v Ježíši Kristu, který přišel, aby za nás naplnil zákon (Matouš 5:17). Knihou Numeri prostupuje koncept zaslíbeného Mesiáše. Kapitola 19, kde se mluví o obětování červené jalovice „bez vady a poskvrny“, předznamenává Krista, Beránka Božího, bez vady a poskvrny, který byl obětován za naše hříchy. Bronzový had, který byl připevněn na kůl, aby byli lidé uzdraveni (kapitola 21), také symbolicky mluví o vyvýšení Krista, ať už na kříži, nebo ve službě Slova, aby každý, kdo na Něj pohlédne, přijal duchovní uzdravení.

V kapitole 24 je zmíněno Balaámovo čtvrté proroctví, kde se mluví o hvězdě a žezlu, které má z Jákoba povstat. Máme zde proroctví o Kristu, který je ve Zjevení 22:16 nazýván „ranní hvězdou“, „Jitřenkou“, a to kvůli své slávě, jasu, a záři, a kvůli světlu, které z Něj vychází. Můžeme Jej rovněž nazvat žezlem, nebo tím, kdo drží žezlo, protože je král. Nejen že má královské jméno, ale má i království a vládne žezlem milosti, milosrdenství a spravedlnosti.

Praktické uplatnění: Hlavní teologické téma, které se v Novém zákoně z knihy Numeri odvíjí, je to, že hřích a nevíra, a zvláště pak vzpoura, vždy sklidí Boží soud. První Korintským výslovně říká – a v Židům 3:7-4:13 je to silně naznačeno – že události z knihy Numeri byly zapsány jako příklad pro věřící. Nemáme „propadat zlu v srdci“ (1. Korintským 10:6), smilnit (v. 8), nebo pokoušet Boha (v. 9) či reptat (v. 10).

Podobně jako Izraelité bloudili kvůli své vzpurnosti 40 let pouští, i nás Bůh někdy nechá, abychom od Něj zbloudili a trpěli samotou a nepřítomností požehnání, když se proti Němu bouříme. Bůh je ale věrný a spravedlivý, a stejně jako Izraelce přivedl zpět na správné místo, i křesťany přivede zpět k požehnání a důvěrnému společenství s Ním – když činíme pokání a navrátíme se k Němu (1 Jan 1:9).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Numeri
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries