settings icon
share icon

Kniha Malachiáš

Autor: Malachiáš 1:1 připisuje autorství knihy Malachiáš proroku Malachiáši.

Doba vzniku: Kniha Malachiáš byla pravděpodobně napsána mezi lety 440 a 400 př. n. l.

Účel knihy: Kniha Malachiáš je proroctví: Slovo Hospodinovo k Izraeli skrze Malachiáše (1:1). Jedná se o Boží varování Malachiášovými ústy, aby sdělil lidem, aby se navrátili k Bohu. Jedná se o poslední knihu Starého zákona, a když končí, zní Izraelitům v uších vyhlášení Boží spravedlnosti a zaslíbení dokonalé obnovy prostřednictvím Mesiáše, který má přijít. Následuje čtyři sta let ticha, která jsou prolomena podobným poselstvím od dalšího Božího proroka, Jana Křtitele: „Čiňte pokání, království nebeské je blízko“ (Matouš 3:2).

Klíčové verše: Malachiáš 1:6, „Syn má v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem.“

Malachiáš 3:6-7, „Já Hospodin se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. Už od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů.“

Stručné shrnutí: Malachiáš sepsal Hospodinova slova, která byla určena pro Boží vyvolený lid, který sešel z cesty, a zvláště kněžím, kteří se k Hospodinu obrátili zády. Kněží nebrali vážně oběti, které měli Bohu přinášet. Běžně byla obětována zvířata, která měla nějakou vadu, ačkoliv zákon jasně vyžadoval zvířata bez vady (Deuteronomium 15:21). Judští mužové se ke svým ženám, láskám z mládí, chovali proradně a zrádně a ještě se divili, proč Bůh nepřijímá jejich oběti. Lidé také nedávali desátky tak, jak měli (Leviticus 27:30, 32). Nehledě na jejich hříchy a na to, že se obrátili k Bohu zády, Malachiáš znovu ujišťuje lid o Boží lásce (Malachiáš 1:1-5) a a opakuje zaslíbení o příchodu Mesiáše (Malachiáš 2:17-3:5).

Prorocká symbolika: Malachiáš 3:1-6 je proroctvím o Janu Křtiteli. On měl být Božím poslem, poslaným k tomu, aby připravil cestu (Matouš 11:10) Mesiáši, Ježíši Kristu. Jan kázal pokání a křtil ve jménu Páně, a tak připravoval cestu pro Ježíšův první příchod. Ale Posel, který přijde „náhle do svého chrámu“ je sám Kristus, když přijde v síle a moci při svém druhém příchodu (Matouš 24). Tehdy „pročistí syny Leviho“ (v. 3), což znamená, že ti, kteří jsou příkladem podle Mojžíšova zákona, budou sami potřebovat očištění od hříchu skrze Spasitelovu krev. Teprve tehdy budou moct přinášet „oběť ve spravedlnosti“, protože se bude jednat o Kristovu spravedlnost, která jim bude připočtena skrze víru (2. Korintským 5:21).

Praktické uplatnění: Bůh nemá radost z toho, když jsme neposlušní Jeho příkazům. Těm, kteří Jej neberou vážně, odplatí. Co se týče rozvodu (2:16), Bůh bere manželskou smlouvu vážně a nechce, aby se porušovala. Lásce našeho mládí máme zůstat věrní po celý život. Bůh naše srdce vidí, takže zná naše úmysly; před Ním nic neskryjeme. Bůh se brzy vrátí, a to jako soudce. Když se k Němu ale vrátíme, vrátí se i On k nám (Malachiáš 3:6).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Malachiáš
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries