இதர வேதாகமக் கேள்விகள்


பத்து கட்டளைகள் யாவை?

இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலர்களாகிய அந்த பன்னிரண்டு (12) சீஷர்கள் யார்?

முழுமையான உண்மை அல்லது உலகளாவிய உண்மை என்ற ஒன்று உண்டா?

ஏன் யூதர்கள் மற்றும் அரேபியர்கள் அல்லது இஸ்லாமியர்கள் ஒருவரை ஒருவர் வெறுக்கின்றனர்?

வேதாகமம் அடிமைத்தனத்தை அனுமதிக்கிறதா?

கிறிஸ்தவர்கள் தேசத்தின் சட்டங்களுக்கு கீழ்படியவேண்டுமா?

இஸ்ரவேலரை தன்னுடைய தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனமாக தேவன் ஏன் தெரிந்து கொண்டார்?

அப்போஸ்தலர்களுடைய மரணத்தை குறித்து வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோமா?

செல்லப் பிராணிகள்/ மிருகங்கள் பரலோகத்திற்கு செல்லுமா? பிராணிகள்/ மிருகங்களுக்கு ஆத்துமாக்கள் உண்டா?

தேவன் இன்றும் தரிசனங்களை மக்களுக்கு கொடுக்கிறாரா?

குறிசொல்கிறவர்கள் பற்றி கிறிஸ்தவர்களின் கருத்து என்ன?

வேற்று கிரக வாசிகள் அல்லது யுஎஃப்ஓக்கள் என்பவர்கள் இருக்கிறார்களா?

கிறிஸ்தவர்களின் கனவுக்கு விளக்கம்? நம்முடைய கனவுகள் தேவனிடத்திலிருந்து வருகின்றனவா?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
இதர வேதாகமக் கேள்விகள்