இயேசு இறந்தபோது தேவாலய திரைச்சீலை இரண்டாக கிழிக்கப்பட்டதன் முக்கியத்துவம் என்ன?


கேள்வி: இயேசு இறந்தபோது தேவாலய திரைச்சீலை இரண்டாக கிழிக்கப்பட்டதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

பதில்:
இயேசுவின் வாழ்நாளில், எருசலேமில் உள்ள புனித தேவாலயம் யூத மத வாழ்க்கையின் மையமாக இருந்தது. மிருக பலிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட இடமாகவும், மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ஆராதனை உண்மையாகவும் பின்பற்றப்பட்ட இடமாக இந்த ஆலயம் இருந்தது. எபிரெயர் 9:1-9 நமக்குக் கூறுகிறது, ஆலயத்தில் ஒரு திரைச்சீலை மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வேறுபடுத்தியது -தேவனுடைய பிரசன்னத்தின் பூமிக்குரிய இடமாக-மனிதர்கள் வசித்த ஆலயத்தின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து பிரித்தது. மனிதன் பாவத்தால் தேவனிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டான் என்பதை இது குறிக்கிறது (ஏசாயா 59:1-2). ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு முறை பிரதான ஆசாரியருக்கு மட்டுமே இந்த திரைச்சீலை தாண்டிச் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டது (யாத்திராகமம் 30:10; எபிரெயர் 9:7) இஸ்ரவேலர் அனைவருக்கும் தேவனுடைய முன்னிலையில் நுழைந்து அவர்களின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்ய பிரதான வருடத்தில் ஒருமுறை பிரவேசிப்பான் (லேவியராகமம் 16).

சாலமோனின் ஆலயம் 30 முழ உயரம் (1 இராஜாக்கள் 6:2), ஆனால் ஏரோது உயரத்தை 40 முழமாக உயர்த்தியதாக முதல் நூற்றாண்டின் யூத வரலாற்றாசிரியரான ஜோசிப்பஸின் எழுத்துக்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஒரு முழத்தின் சரியான அளவீட்டு குறித்து நிச்சயமற்ற நிலை உள்ளது, ஆனால் இந்த திரைச்சீலை 60 அடி உயரத்திற்கு அருகில் எங்காவது இருந்தது என்று கருதுவது பாதுகாப்பானது. திரைச்சீலை நான்கு அங்குல தடிமன் கொண்டது என்றும் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் கட்டப்பட்ட குதிரைகளால் முக்காடு தவிர்த்து விட முடியாது என்றும் ஜோசிப்பஸ் சொல்கிறார். இந்த தடிமனான திரைச்சீலை நீலம், ஊதா மற்றும் கருஞ்சிவப்பு பொருள் மற்றும் சிறந்த முறுக்கப்பட்ட துணி ஆகியவற்றிலிருந்து வடிவமைக்கப்பட்டதாக யாத்திராகமம் புத்தகம் கற்பிக்கிறது. திரைச்சீலையின் அளவு மற்றும் தடிமன் சிலுவையில் இயேசு இறந்த தருணத்தில் நிகழும் நிகழ்வுகளை மிகவும் முக்கியமானதாக ஆக்குகிறது. “இயேசு மறுபடியும் மகாசத்தமாய்க் கூப்பிட்டு, ஆவியை விட்டார். அப்பொழுது, தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல்தொடங்கிக் கீழ்வரைக்கும் இரண்டாகக் கிழிந்தது, பூமியும் அதிர்ந்தது கன்மலைகளும் பிளந்தது.”(மத்தேயு 27:50-51).

எனவே, இதை நாம் என்ன செய்வது? இந்த கிழிந்த திரைச்சீலை இன்று நமக்கு என்ன முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இயேசுவின் மரணத்தின் தருணத்தில் முக்காடு கிழிக்கப்படுவது வியத்தகு முறையில் இருப்பது அவருடைய பலி தியாகமாகும், அவருடைய சொந்த இரத்தம் சிந்தப்படுவது பாவங்களுக்குப் பிராயச்சித்தம் என்பதைக் குறிக்கிறது. யூதர்களுக்கும் புறஜாதியினருக்கும் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா மக்களுக்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு செல்லும் வழி இப்போது திறக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இது குறிக்கிறது.

இயேசு இறந்தபோது, திரைச்சீலை கிழிந்தது, தேவன் மீண்டும் ஒருபோதும் அந்த இடத்திலிருக்கவில்லை என்பது தெளிவாகிறது அதாவது கைகளால் செய்யப்பட்ட ஆலயத்தில் குடியிருக்கவில்லை (அப்போஸ்தலர் 17:24) என்பது தெளிவாகிறது. லூக்கா 13:35-ல் இயேசு தீர்க்கதரிசனம் கூறியது போல, அந்த ஆலயத்தினாலும் அதன் மத அமைப்பினாலும் தேவன் இருந்தார், அந்த ஆலயமும் எருசலேமும் கி.பி. 70ல் தேவாலயம் நின்றவரை, அது பழைய உடன்படிக்கையின் தொடர்ச்சியைக் குறிக்கிறது. எபிரெயர் 9:8-9 புதிய உடன்படிக்கை நிறுவப்பட்டபோது காலமானதைக் குறிக்கிறது (எபிரெயர் 8:13).

ஒரு விதத்தில், திரைச்சீலை கிறிஸ்துவுக்கு பிதாவிற்கான ஒரே வழியாக அடையாளமாக இருந்தது (யோவான் 14:6). பிரதான ஆசாரியன் திரைச்சீலை வழியாக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் நுழைய வேண்டியிருந்தது என்பதன் மூலம் இது சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. இப்போது கிறிஸ்து நம்முடைய உயர்ந்த பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார், அவருடைய முடிக்கப்பட்ட வேலையில் விசுவாசிகளாகிய நாம் அவருடைய சிறந்த ஆசாரியத்துவத்தில் பங்கெடுக்கிறோம். நாம் இப்போது அவர் மூலமாக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் நுழைய முடியும். எபிரெயர் 10:19-20 கூறுகிறது, " ஆகையால், சகோதரரே, நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய்ப் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டுபண்ணினபடியால், அந்த மார்க்கத்தின்வழியாய்ப் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்குத் தைரியம் உண்டாயிருக்கிறது”. இயேசுவின் சரீரம் நமக்காக திரைச்சீலையை கிழித்ததைப் போலவே இயேசுவின் சரீரம் நமக்காக கிழிந்திருப்பதை இங்கே காண்கிறோம்.

மேலிருந்து கீழாக கிழிந்த திரைச்சீலை வரலாற்றின் உண்மை. இந்த நிகழ்வின் ஆழமான முக்கியத்துவம் எபிரேயர் நிருபத்தில் மிகவும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆலயத்தின் விஷயங்கள் வரவிருக்கும் விஷயங்களின் நிழல்களாக இருந்தன, அவை அனைத்தும் இறுதியில் நம்மை இயேசு கிறிஸ்துவிடம் கொண்டுசென்று அவரை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அவர் பரிசுத்தவான்களின் பரிசுத்தவானாக இருந்தார், அவருடைய மரணத்தின் மூலம் உண்மையுள்ளவர்களுக்கு இப்போது தேவனுக்கு இலவச அணுகல் உள்ளது.

தேவனுடைய முன்னிலையில் பாவம் மனிதகுலத்தை தகுதியற்றதாக ஆக்குகிறது என்பதை தேவாலயத்திலுள்ள திரைச்சீலை ஒரு நிலையான நினைவூட்டலாக இருந்தது. பாவப்பரிகாரம் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் எண்ணற்ற பிற பலிகள் தினசரி மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுகின்றன என்பது வரைபடமாக காட்டியது, பாவத்தை உண்மையிலேயே விலங்கு பலிகளால் பரிகாரம் செய்யவோ அழிக்கவோ முடியாது. இயேசு கிறிஸ்து, அவருடைய மரணத்தின் மூலம், தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலான தடைகளை நீக்கிவிட்டார், இப்போது நாம் அவரை நம்பிக்கையுடனும் தைரியத்துடனும் அணுகலாம் (எபிரெயர் 4:14-16).

English


முகப்பு பக்கம்
இயேசு இறந்தபோது தேவாலய திரைச்சீலை இரண்டாக கிழிக்கப்பட்டதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

எப்படி கண்டுபிடிக்க ...

கடவுளோடு நித்தியத்தை செலவிடுங்கள்கடவுளிடமிருந்து மன்னிப்பைப் பெறுங்கள்