மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பவுல் கூறின முள் என்ன?


கேள்வி: மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பவுல் கூறின முள் என்ன?

பதில்:
மாம்சத்தில் உண்டாயிருந்த பவுலின் முள்ளின் தன்மை குறித்து எண்ணற்ற விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இடைவிடாத சோதனை, வெறித்தனமான எதிரிகள், நாள்பட்ட நோய்கள் (கண் பிரச்சினைகள், மலேரியா, ஒற்றைத் தலைவலி மற்றும் கால்-கை வலிப்பு போன்றவை) முதல் பேச்சு இயலாமை வரை அவை நீண்டு இருக்கின்றன. மாம்சத்தில் உண்டாயிருந்த பவுலின் முள் என்ன என்பதை யாரும் உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது, ஆனால் அது ஒரு உடல் துன்பமாக இருக்கலாம்.

மாம்சத்தில் உள்ள இந்த முள்ளைப் பற்றி நமக்குத் தெரிந்தவை 2 கொரிந்தியர் 12:7-ல் பவுலின் சொற்களிலிருந்தே வந்துள்ளன: “அன்றியும், எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குரிய மேன்மையினிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு, என் மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; என்னை நான் உயர்த்தாதபடிக்கு, அது என்னைக் குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனாயிருக்கிறது”. முதலாவதாக மாம்சத்தில் கொடுக்கப்பட்ட முள் பவுலை தாழ்மையோடு வைத்திருக்கும் படிக்கு ஆகும். இயேசுவை எதிர்கொண்டு அவருடன் பேசப்பட்ட மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட எவரும் (அப்போஸ்தலர் 9:2-8), அவருடைய இயல்பான நிலையில், “பொங்கி எழுவார்”. புதிய ஏற்பாடு, பவுல் எவ்வாறு "பெருமிதம்" (KJV) அல்லது "மேலே உயர்ந்தவர்" (KJV) அல்லது "மிகவும் பெருமை" (KJV) ஆக முடியும் என்பதைப் பார்ப்பது எளிது. இரண்டாவதாக, துன்பம் சாத்தானின் தூதனிடமிருந்து வந்தது என்பதை நாம் அறிவோம். யோபுவைத் துன்புறுத்துவதற்கு தேவன் சாத்தானை அனுமதித்ததைப் போலவே (யோபு 1:1-12), தேவனுடைய சொந்த நல்ல நோக்கங்களுக்காகவும், எப்போதும் தேவனுடைய பரிபூரண விருப்பத்திற்காகவும் பவுலை துன்புறுத்துவதற்கு தேவன் சாத்தானை அனுமதித்தார்.

இந்த முள்ளை பரந்த அல்லது பயனுள்ள ஊழியத்திற்கு தடையாக பவுல் கருதுவார் என்பது புரிந்துகொள்ளத்தக்கது (கலாத்தியர் 5:14-16), மேலும் அதை அகற்றும்படி மூன்று முறை தேவனிடம் மன்றாடினார் (2 கொரிந்தியர் 12: 8). ஆனால் பவுல் இந்த அனுபவத்திலிருந்து தனது எழுத்துக்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் பாடத்தைக் கற்றுக்கொண்டார்: மனித பலவீனத்தின் பின்னணியில் தெய்வீக வல்லமை சிறப்பாகக் காட்டப்படுகிறது (2 கொரிந்தியர் 4:7) இதனால் தேவன் மட்டுமே புகழப்படுகிறார் (2 கொரிந்தியர் 10:17). பிரச்சினையை நீக்குவதற்குப் பதிலாக, தேவன் அவருக்கு தமது கிருபையையும் பெலனையும் கொடுத்தார், மேலும் அந்த ஆசிர்வாதம் “போதுமானது” என்றும் அறிவித்தார்.

English


முகப்பு பக்கம்
மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பவுல் கூறின முள் என்ன?

எப்படி கண்டுபிடிக்க ...

கடவுளோடு நித்தியத்தை செலவிடுங்கள்கடவுளிடமிருந்து மன்னிப்பைப் பெறுங்கள்