கிறிஸ்தவர்களின் கனவுக்கு விளக்கம்? நம்முடைய கனவுகள் தேவனிடத்திலிருந்து வருகின்றனவா?


கேள்வி: கிறிஸ்தவர்களின் கனவுக்கு விளக்கம்? நம்முடைய கனவுகள் தேவனிடத்திலிருந்து வருகின்றனவா?

பதில்:
GotQuestions.org/Tamil கிறிஸ்தவர்களின் கனவுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் சேவைமையம் அல்ல. நாங்கள் கனவுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறதில்லை. தனிமனிதனுடைய கனவும் அதனுடைய அர்த்தமும் அவனுக்கும் தேவனுக்கும் இடைப்பட்டது என்று நாங்கள் உறுதியாக விசுவாசிக்கிறோம். கடந்த காலங்களில் தேவன் சில நேரங்களில் கனவுகள் மூலம் மனிதர்களிடம் பேசினார். உதாரணம் யாக்கோபின் குமாரனான யோசேப்பு (ஆதியாகமம் 37:5-10); மரியாலின் கனவனாகிய யோசேப்பு (மத்தேயு 2:12-22); சாலமோன் (1இராஜாக்கள் 3:5-15); மற்றும் பலர் (தானியேல் 2:1; 7:1; மத்தேயு 27:19). அப்போஸ்தலர் பேதுரு அப்போஸ்தலர் 2:17ல் குறிப்பிடுகிற யோவேல் தீர்க்கதரிசியின் தீர்க்கதரிசனம் தேவன் கனவை பயன்படுத்துகிறார் என்று சொல்கிறது. எனவே தேவன் விரும்பினால் அவர் தீர்க்கதரிசனத்தின் மூலம் பேச முடியும்.

மேலும் வேதாகமம் முழுமையானது இன்று முதல் நித்தியம்வரை நாம் அறியவேண்டிய அனைத்தையும் இது வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இது தேவன் அற்புதத்தை செயல்படுத்தவில்லை அல்லது கனவுகள் மூலம் பேச வில்லை என்று சொல்வதற்காக அல்ல ஆனால் தேவன் கனவு, தரிசனம், உணர்வு அல்லது சிரிய சத்தத்தின் மூலம் எதை வெளிப்படுத்தினாலும் அது ஏற்கனவே வேதாகமத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதற்கு ஒத்ததாக இருக்க வேண்டும். கனவு வசனத்தினுடைய அதிகாரத்தை மேற்கொள்ள கூடாது.

உங்களுக்கு கனவு வந்தால் அது தேவனால் கொடுக்கப்பட்டதாக இருந்தால் ஜெபத்தோடு அதனை சோதித்து அது வேத வசனத்தோடு ஒத்திருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். உங்களுடைய கனவுக்கு வேதவசனத்தோடு ஒத்துபோகுமேயானால் உங்கள் கனவின் படி நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபத்தோடு தீர்மானிக்க வேண்டும் (யாக்கோபு 1:5). வசனத்தில் எப்பொழுதாவது தேவனிடத்திலிருந்து கனவை யாராவது பெற்றால் அந்த கனவினுடைய அர்த்தத்தை நேரடியாக, தேவதூதர்கள் மூலம் அல்லது மற்றொரு தூதர் மூலம் அந்த நபருக்கு தெளிவாக தேவன் விளக்குகிறார் (ஆதியாகமம் 40:5-11; தானியேல் 2:45 4:19). தேவன் நம்மோடு பேசும் போது அவருடைய செய்தியை நாம் புரிந்துகொள்ள தக்க விதத்தில் அதை வெளிப்படுத்துகிறார்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
கிறிஸ்தவர்களின் கனவுக்கு விளக்கம்? நம்முடைய கனவுகள் தேவனிடத்திலிருந்து வருகின்றனவா?