Prehľad Nového Zákona


Nový zákon je rozdelený do piatich častí: evanjeliá (Matúš až Ján), dejiny (kniha Skutkov), Pavlove listy (Rimanom až Filemonovi), všeobecné listy (Hebrejom až Júdovi) a proroctvo (kniha Zjavenie). Nový zákon bol napísaný v období približne 45 až 95 n. l. Nový zákon bol napísaný v koinskej gréčtine (bežná gréčtina, každodenná forma gréckeho jazyka v prvom storočí nášho letopočtu).

Evanjeliá nám dávajú štyri rôzne, ale nie protichodné správy o narodení, živote, službe, smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Evanjeliá dokazujú, že Ježiš bol tým zasľúbeným Mesiášom Starého zákona, a vytvárajú základ učenia pre zbytok Nového zákona. Kniha Skutky apoštolov zaznamenáva skutky Ježišových apoštolov, mužov, ktorých Ježiš poslal do sveta, aby ohlasovali evanjelium spásy. Skutky apoštolov popisujú počiatky cirkvi a jej rýchly rast v prvom storočí nášho letopočtu. Pavlove listy, ktoré napísal apoštol Pavol, sú listami adresovanými konkrétnym cirkevným zborom — popisujú oficiálnu kresťanskú náuku a prax, ktorá by z nej mala vyplývať. Všeobecné listy dopĺňajú Pavlove listy ďalším vyučovaním a aplikáciou. Kniha Zjavenie Jána je proroctvom o udalostiach, ktoré sa stanú v posledných časoch.

Prehľad Nového zákona je veľmi náročným a prínosným štúdiom. Nový zákon nám hovorí o Ježišovej smrti na kríži, ktorú podstúpil za nás — a aké dôsledky z toho vyplývajú pre náš život. Nový zákon sa zameriava na poskytnutie pevného kresťanského učenia spolu s praktickými výsledkami, ktoré by z toho mali vyplynúť. Nižšie sú uvedené odkazy na zhrnutia rôznych kníh Nového zákona. Úprimne dúfame, že náš prehľad Nového zákona je prospešný pre vašu cestu s Kristom.

EnglishUž čoskoro


Návrat do

Prehľad Biblie

Ísť do

Prehľad Starého Zákona

Prehľad Nového Zákona

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha