settings icon
share icon

1. List Jánov

Autor: Autorstvo 1., 2. a 3. Jánovho listu je od najranejších dôb pripisované apoštolovi Jánovi, ktorý napísal aj Evanjelium podľa Jána. Obsah, štýl a slovné obraty, ktoré sú tam použité sú takmer istým potvrdením toho, že boli adresované rovnakým čitateľom, ako aj Jánovo evanjelium.

Doba vzniku: 1. Jánov list bol pravdepodobne napísaný v rokoch 85-95 n. l.

Zámer knihy: 1. Jánov list je zhrnutím, ktoré počíta s tým, že čitateľ je oboznámený s evanjeliom, ktoré napísal Ján a dáva čitateľovi uistenie vo viere v Krista. Prvý list naznačuje, že čitatelia boli vystavení bludom gnosticizmu, ktorý sa v 2. storočí stal vážnejším problémom. Táto náboženská filozofia zastávala názor, že hmota je zlá a duch je dobrý. Riešením napätia medzi týmito dvomi pólmi bolo poznanie, alebo gnóza, prostredníctvom ktorej sa človek mohol povzniesť z pozemského sveta do duchovného. V posolstve evanjelia to potom viedlo k dvom falošným teóriám týkajúcim sa Kristovej osoby, k doketizmu, ktorý považoval Ježiša za ducha, a ku cerintianizmu, kde bol Ježiš chápaný ako dvojaká osobnosť, niekedy ľudská a niekedy božská. Kľúčovým účelom 1. Jánovho listu je stanoviť hranice toho, čo viera obsahuje a dať veriacim istotu spasenia.

Kľúčové verše:

1. Jánov list 1:9, „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti." (Ekumenický preklad)

1. Jánov list 3:6, „ Kto zostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel; ani nepoznal." (Ekumenický preklad)

1. Jánov list 4:4, „Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete." (Ekumenický preklad)

1. Jánov list 5:13, „Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život." (Ekumenický preklad)

Kľúčovým slovom je poznanie. Toto slovo a slová od neho odvodené, či príbuzné sa

v 1. Jánovom liste vyskytujú najmenej 13-krát.

Stručné zhrnutie: Falošní duchovní učitelia boli v ranej cirkvi veľkým problémom. Pretože neexistoval úplný Nový zákon, na ktorý by sa veriaci mohli odvolávať, mnohé cirkvi preto padli za korisť učiteľom, ktorí predstierali zbožnosť, ale učili iba svoje vlastné myšlienky a presadzovali sa do vedúcich pozícií. Ján napísal tento list, aby sa vysporiadal s niekoľkými dôležitými otázkami, a to najmä v súvislosti s identitou Ježiša Krista.

Prvý Jánov list sa dotýka základov viery v Krista, a pomáha jeho čitateľom úprimne uvažovať o svojej viere. Pomohlo im to zodpovedať si otázku: „Sme skutoční veriaci?" Ján im vysvetľuje, že to môžu zistiť, keď sa pozrú na svoje činy. Ak sa navzájom milujeme, je to dôkazom Božej prítomnosti v našich životoch. Ak sa však neustále hašteríme a bojujeme, alebo sme sebeckí a nestaráme sa jeden o druhého, prezrádzame tým, že v skutočnosti Boha nepoznáme.

To neznamenalo, že sa od nich očakávala dokonalosť. Ján v skutočnosti tiež uznal, že súčasťou viery je priznanie si našich hriechov a hľadanie Božieho odpustenia. Ďalšou dôležitou súčasťou poznávania Boha je závisieť na Ňom, nechávať sa Ním očistiť od viny a tiež priznať svoje chyby, ktorých sme sa dopustili voči druhým, a snažiť sa o ich nápravu.

Súvislosti: Jedna z najcitovanejších pasáží týkajúcich sa hriechu je v 1. liste Jánovom 2:16. V tejto časti Ján opisuje tri aspekty hriechu, ktoré pripomínajú prvé a najzásadnejšie pokušenie v celom Písme. Prvý hriech — neposlušnosť Evy, bola dôsledkom toho, že podľahla trom rovnakým pokušeniam, ktoré nachádzame v Genesis 3:6: túžba tela („dobrý na jedenie"); túžba očí („je žiadosťou očiam"); a pýcha života („na získanie múdrosti vábivý").

Praktická aplikácia: Prvý list Jánov je knihou lásky a radosti. Vysvetľuje spoločenstvo, ktoré máme s ostatnými a s Ježišom Kristom. Rozlišuje medzi šťastím, ktoré je dočasné a pominuteľné, a skutočnou radosťou, ktorú nám popisuje Jánov list a vysvetľuje, ako ju dosiahnuť. Ak vezmeme slová, ktoré napísal Ján vážne, a uplatníme ich v každodennom živote, potom budeme mať skutočnú lásku, odhodlanie, spoločenstvo a radosť.

Apoštol Ján dobre poznal Krista. Vo svojom liste nám hovorí, že aj my môžeme mať rovnako blízky a dôverný vzťah s Ježišom Kristom. Máme svedectvo ľudí, ktorí s Ním mali priamy a osobný kontakt. Autori evanjelií podávajú svoje pevne založené svedectvá o historickej realite. Ako sa to týka našich životov? Vysvetľuje nám to, že Ježiš sem prišiel ako Boží Syn, aby s nami vytvoril zväzok na základe svojej milosti, milosrdenstva, lásky a prijatia. Často si ľudia myslia, že Ježiš je ďaleko, na nejakom vzdialenom mieste a že sa v skutočnosti nezaoberá našimi každodennými bojmi, problémami a starosťami. Ale Ján nám hovorí, že Ježiš je tu s nami, a to tak v jednoduchých, pozemských oblastiach nášho života, ako aj v zložitých situáciách, ktoré nám zvierajú dušu. Ján nám ako očitý svedok podáva svedectvo o tom, že Boh sa stal telom a žil medzi ľuďmi. To znamená, že Kristus sem prišiel na zem a žil medzi nami a stále ešte žije. Rovnako, ako kráčal bok po boku Jána, tak kráča každý deň aj s nami. Tieto pravdy musíme pevne uchopiť a žiť tak, akoby Ježiš stál každú sekundu dňa hneď vedľa nás. Ak budeme túto pravdu uplatňovať v praxi, Kristus dodá nášmu životu svoju svätosť a budeme sa Mu čím ďalej, tým viac podobať.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

1. list Jánov
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries