settings icon
share icon

1. List Korinťanom

Autor: 1. list Korinťanom 1:1 identifikuje ako autora listu apoštola Pavla.

Doba vzniku: 1. list Korinťanom bol napísaný približne v roku 55 n. l.

Účel knihy: Apoštol Pavol založil zbor v Korinte. Niekoľko rokov po opustení zboru sa dozvedel znepokojujúce správy o korintskom zbore. Boli plní pýchy a tolerovali sexuálnu nemorálnosť. Duchovné dary sa nepoužívali správne a dochádzalo k nekontrolovanému nesprávnemu chápaniu kľúčových kresťanských doktrín. Apoštol Pavol napísal svoj prvý list Korinťanom v snahe o obnovenie základov korintskej cirkvi — Ježiša Krista.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

1. Korinťanom 3:3, „pretože ste ešte stále telesní. Či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Veď keď jeden tvrdí: Ja som Pavlov! a druhý zase: Ja Apollov!, nie ste azda telesní ľudia?"

1. Korinťanom 6:19-20, „A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele."

1. Korinťanom 10:31, „Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu."

1. Korinťanom 12:7, „Každému je však daný prejav Ducha na spoločný úžitok."

1. Korinťanom 13:4-7, „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží."

1. Korinťanom 15:3-4, „Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem"

Stručné zhrnutie: Korintský zbor sužovalo rozdelenie. Veriaci v Korinte sa rozdelili do skupín, ktoré nasledovali určitých duchovných vodcov (1. Korinťanom 1:12; 3:1-6). Pavol nabádal korintských veriacich, aby sa zjednotili pre svoju oddanosť Kristovi (1. Korinťanom 3:21–23). Mnohí v cirkvi v podstate schvaľovali nemorálne vzťahy (1. Korinťanom 5:1–2). Pavol im prikázal vylúčiť takého bezbožníka z cirkvi (1. Korinťanom 5:13). Korintskí veriaci sa navzájom súdili (1. Korinťanom 6:1–2). Pavol učil Korinťanov, že je lepšie strpieť krivdu, aby nebolo znehodnotené ich kresťanské svedectvo (1. Korinťanom 6:3–8).

Pavol dal Korinťanom aj inštrukcie ohľadom manželstva a celibátu (kapitola 7.), jedla obetovaného modlám (kapitola 8. a 10.), kresťanskej slobody (kapitola 9.), zahaľovania, obliekania (1. Korinťanom 11:1–16), ohľadom večere Pánovej (1. Korinťanom 11:17–34), duchovných darov (kapitoly 12—14) a zmŕtvychvstania (15. kapitola). Pavol napísal 1. list Korinťanom zodpovedaním otázok, ktoré mu kládli korintskí veriaci, a poukazovaním na nevhodné správanie a mylné viery, ktoré prijali.

Súvislosti: V 10. kapitole knihy 1. Korinťanom Pavol používa príbeh Izraelitov putujúcich po púšti, aby korintským veriacim objasnil bláznovstvo zneužitia slobody a nebezpečenstvo nadmernej sebadôvery. Pavol varoval Korinťanov pred nedostatkom sebadisciplíny (1. Korinťanom 9:24–27). Ďalej popisuje Izraelitov, ktorí napriek tomu, že videli Božie zázraky a to ako sa o nich Boh staral — rozdelením Červeného mora, zázračným zoslaním manny z neba, aj vody zo skaly — zneužili svoju slobodu, vzbúrili sa proti Bohu a upadli do nemorálnosti a modlárstva. Pavol nabáda korintskú cirkev, aby vzali príklad Izraelitov vážne, aby sa vzdali sexuálnej nemorálnosti (v. 6-8) , aby nepokúšali Krista a nereptali (v. 9-10). Pozri 4. Mojžišovu 11:4, 34; 25:1–9; 2. Mojžišova 16:2, 17:2, 7.

Praktické uplatnenie: Mnohé problémy a otázky, s ktorými sa korintský zbor potýkal, sú aktuálne aj v dnešnej cirkvi. Zbory dnes takisto zápasia s rozpormi, s nemorálnosťou a so zneužívaním duchovných darov. 1. list Korinťanom rovnako mohol byť napísaný pre dnešnú cirkev. Urobili by sme dobre, keby sme dbali na Pavlove varovania a žili podľa nich. Popri všetkých napomínaniach a opravách, keď Pavol musel dávať mnohé na správnu mieru, v 1. Korinťanom sa naše zameranie vracia späť tam, kde by malo byť — ku Kristovi. Pravá kresťanská láska je odpoveďou na veľa problémov (kapitola 13). Správne pochopenie vzkriesenia Krista, ako je zjavené v 15. kapitole, a tým aj správne pochopenie nášho vlastného vzkriesenia, je liekom na to, čo nás kresťanov rozdeľuje a ničí.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

1. list Korinťanom
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries