settings icon
share icon

List Efezanom

Autor: Efezanom 1:1 identifikuje ako autora knihy apoštola Pavla.

Obdobie vzniku: List Efezanom bol pravdepodobne napísaný v období medzi rokmi 60 — 63 n. l.

Zámer knihy: Pavol chcel, aby sa tento list dostal všetkým, ktorí chcú dosiahnuť dospelosť v Kristovi. List Efezanom obsahuje poriadok, ktorý je potrebný pre rast Božích detí. Štúdium Listu Efezanom pomáha posilniť a budovať kresťana, aby mohol naplniť povolanie a zámer, ktorý mu Boh dal. Cieľom tejto epištoly je utvrdiť a pripraviť dospievajúcu cirkev. Predkladá vyvážený pohľad na telo Kristovo a jeho dôležitosť v Božom pláne.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Efezanom 1:3, „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach."

Efezanom 2:8-10, „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil."

Efezanom 4:4-6, „Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých."

Efezanom 5:21, „Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom."

Efezanom 6:10-11, „Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla."

Stručné zhrnutie: Najväčšiu časť Listu Efezanom zaberá vyučovanie. Polovica učenia tejto epištoly sa zaoberá našim postavením v Kristovi a zvyšok tým, ako to ovplyvňuje náš stav. Až príliš často obchádzajú tieto základy tí, ktorí z tejto knihy učia a prechádzajú priamo k poslednej kapitole. Práve v tejto kapitole je zdôraznený boj a ťažkosti svätých. Aby sme však mohli mať úžitok z tohto listu, je potrebné začať Pavlovými inštrukciami na začiatku.

Ako Ježišovi nasledovníci, musíme najskôr pochopiť ako nás vidí Boh. Potrebujeme byť zakorenení v poznaní, čo Boh urobil pre celé ľudstvo. Tiež potrebujeme byť vycvičení a posilnení v živote a chodení s Bohom. Toto má trvať dovtedy, kedy sa už nebudeme potkýnať a potácať sem a tam, podľa rôznych učení a mudrovaní.

Pavlov list môžeme rozdeliť na 3 hlavné časti:
1) Kapitoly 1 — 3 predstavujú princípy založené na tom, čo Boh urobil.
2) Kapitoly 4 a 5 posúvajú princípy vzhľadom na našu súčasnú existenciu.
3) Kapitola 6 popisuje princípy týkajúce sa nášho každodenného boja.

Súvislosti: Hlavné prepojenie Listu Efezanom so Starou zmluvou je v zarážajúcej (pre Židov) predstave cirkvi ako tela Kristovho (Efezanom 5:32). Táto úžasná záhada cirkvi (pravda, ktorá predtým nebola zjavená) je, že „pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Ježišovi Kristovi" (Efezanom 3:6). Toto tajomstvo bolo skryté v Starom zákone (Efezanom 3:5, 9). Izraelci, ktorý boli Božím vyvoleným národom, verili, že jedine oni sú Bohom vyvolený ľud (Deuteronómium 7:6). Prijať skutočnosť, že pohania sú na rovnakej úrovni, bolo veľmi ťažké a spôsobilo veľa rozporov medzi Židovskými veriacimi a obrátenými pohanmi. Pavol tiež hovorí o cirkvi ako „neveste Kristovej", čo je pre Starú zmluvu neznáma myšlienka.

Praktická aplikácia: List Efezanom zdôrazňuje prepojenie medzi zdravým učením a správnou aplikáciou v kresťanskom živote viac, ako ostatné knihy Biblie. Príliš veľa ľudí ignoruje teológiu a radšej diskutujú o veciach, ktoré sú „praktické". V Liste Efezanom Pavol dokazuje, že teológia je praktická. Na to, aby sme žili prakticky podľa Božej vôle, potrebujeme najprv pochopiť, kým sme v Kristovi.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

List Efezanom
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries