settings icon
share icon

Evanjelium podľa Matúša

Autor: Toto evanjelium je známe ako Matúšove evanjelium, pretože ho napísal apoštol Matúš. Štýl knihy presne odpovedá tomu, čo by sme čakali od muža, ktorý bol predtým vyberač daní. Matúš mal záľubu účtovaní (18:23-24, 25:14-15). Kniha je usporiadaná a výstižná. Namiesto chronologického usporiadania, Matúš usporiadal toto evanjelium do šiestich rozpráv.

Ako vyberač daní bol Matúš obdarovaný schopnosťou, ktorá robí jeho knihu príťažlivejšou pre kresťanov. Od vyberačov daní sa očakávalo, že budú ovládať určitú formu rýchlopisu, čo znamenalo, že Matúš vedel zaznamenať slová ľudí tak, ako hovorili, slovo od slova. Toto znamená, že Matúšove slová sú nie len inšpirované Duchom Svätým, ale môžu tiež byť skutočným prepisom Kristových kázní. Napríklad kázanie na vrchu zaznamenané v kapitolách 5-7, je takmer dokonalým záznamom tejto veľkej správy.

Obdobie vzniku: Matúš ako jeden z učeníkov, napísal túto knihu v začiatkoch cirkvi, pravdepodobne okolo roku 50 n. l. V tomto období boli kresťania prevažne obrátení Židia, takže je pochopiteľné, že sa Matúš sústredil na židovský pohľad na evanjelium.

Zámer knihy: Matúš sa snaží dokázať Židom, že Ježiš Kristus je ich zasľúbený Mesiáš. Matúš cituje zo Starého zákona viac ako iné evanjeliá, aby ukázal, že Ježiš skutočne naplnil slová židovských prorokov. Matúš detailne rozoberá Ježišov rodokmeň od Dávida a používa také formy prejavu, ktoré by mali byť zrozumiteľné pre Židov. Matúšova láska a záujem o jeho ľud je zjavná z toho, aký dôsledný postoj má k vyrozprávaniu evanjelia.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Matúš 5:17, „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť."

Matúš 5:43-44, „Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú."

Matúš 6:9-13, „Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého."

Matúš 16:26, „Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale uškodí svojmu životu? Alebo čo dá človek na výmenu za svoj život?"

Matúš 22:37-40, „A on mu odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."

Matúš 27:31, „Keď sa mu naposmievali, vyzliekli mu plášť a obliekli mu jeho šaty. Potom ho odviedli, aby ho ukrižovali."

Matúš 28:5-6, „Ale anjel povedal ženám: „Vy sa nebojte! Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal."

Matúš 28:19-20, „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta."

Stručné zhrnutie: V prvých dvoch kapitolách Matúš rozoberá Kristov pôvod, narodenie a ranný život. Potom kniha rozoberá Ježišovu službu. Popisy Kristovho učenia sú sústredené okolo rozpráv ako kázanie na hore, v kapitolách 5-7. Kapitola 10 zahŕňa misiu a poslanie učeníkov, kapitola 13 je zbierkou podobenstiev, kapitola 18 hovorí o cirkvi, kapitola 23 začína rozoberať pokrytectvo a budúcnosť. Kapitoly od 21 po 27 rozoberajú zatknutie, mučenie a popravenie Ježiša. Posledná kapitola opisuje vzkriesenie a veľké poverenie.

Prepojenia: Matúšovým zámerom je prezentovať Ježiša Krista ako Kráľa a Mesiáša Izraela, preto cituje Starý zákon viac ako ostatné evanjeliá. Viac ako 60-krát Matúš cituje z prorockých častí Starého zákona, aby ukázal, ako ich Ježiš naplnil. Začína svoje evanjelium Ježišovým rodokmeňom, sleduje Jeho líniu až po Abraháma, praotca Izraela. Matúš ďalej rozsiahle cituje z prorokov, často s použitím fráz ako „čo Pán povedal prostredníctvom proroka" (Matúš 1:22-23, 2:5-6, 2:15, 4:13-16, 8:16-17, 13:35, 21:4-5). Tieto verše odkazujú na proroctvá Starej zmluvy o Ježišovom narodení z panny (Izaiáš 7:14) v Betleheme (Micheáš 5:1), návrat z Egypta po Herodesovej smrti (Ozeáš 11:1), Ježišova služba pohanom (Izaiáš 9:1-2; 60:1-3), zázračné uzdravenia tela a duše (Izaiáš 53:4), Jeho hovorenie v podobenstvách (Žalm 78:2) a o Ježišovom triumfálnom príchode do Jeruzalema (Zachariáš 9:9).

Praktická aplikácia: Evanjelium podľa Matúša je výborným úvodom k učeniu podstaty kresťanstva. Logický štýl zjednodušuje vyhľadávanie rozprávaní na rôzne témy. Matúšove evanjelium je veľmi užitočné na pochopenie ako Kristov život naplnil proroctvá Starého zákona.

Matúš písal túto knihu pre svojich vrstovníkov Židov, z ktorých väčšina — hlavne farizeji a sadukaji — tvrdohlavo odmietali prijať Ježiša ako ich Mesiáša. Napriek storočiam čítania a študovania Starého zákona, ich oči boli zaslepené pred pravdou, kým bol Ježiš. Ježiš im vyčítal ich tvrdé srdcia a to, že odmietali rozoznať Toho, na ktorého čakali (Ján 5:38-40). Chceli Mesiáša podľa svojich vlastných predstáv, ktorý by naplnil ich túžby, ktoré od Neho očakávali. Ako často hľadáme Boha kvôli svojim vlastným predstavám? Neodmietame Ho rovnako tým, že si vykresľujeme len tie vlastnosti, ktoré sú pre nás prijateľné, a z ktorých máme dobrý pocit — ako Jeho láska, milosť, milosrdenstvo — kým odmietame tie vlastnosti, ktoré sú pre nás nepohodlné — Jeho spravodlivosť a svätý hnev? Nerobme rovnakú chyb ako farizeji, že si vytvárali Boha podľa svojej predstavy a očakávali od Neho, že bude žiť podľa našich štandardov. Taký boh nie je ničím iným ako modlou. Biblia nám dáva dostatok informácií o skutočnej podstate a identite Boha a Ježiša Krista, vďaka ktorým si zaslúžia naše uctievanie a poslušnosť.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Evanjelium podľa Matúša
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries