settings icon
share icon

1. List Timoteovi

Autor: 1. list Timoteovi bol napísaný apoštolom Pavlom (1. list Timoteovi 1:1).

Doba vzniku: 1. list Timoteovi bol napísaný v rokoch 62-66 n. l.

Účel knihy: Pavol napísal Timoteovi, aby ho povzbudil v jeho zodpovednom postavení, pretože Timoteus dohliadal na prácu zboru v Efeze a možno aj ďalších zborov v provincii Ázie (1. Timoteovi 1:3). Tento list predstavuje základ pre ustanovenie starších (1. Timoteovi 3:1–7) a poskytuje usmernenie pre ustanovovanie ľudí do cirkevných úradov (1. Timoteovi 3:8–13). 1. list Timoteovi je v podstate manuál pre vedúcich, zaoberajúci sa organizáciou a správou v cirkvi.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

1. Timoteovi 2:5, „lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš."

1. Timoteovi 2:12, „Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti."

1. Timoteovi 3:1-2, „Vierohodné je toto slovo: ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť."

1. Timoteovi 4:9-10, „Je to verná reč a hodna, aby bola úplne prijatá. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich."

1. Timoteovi 6:12, „Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami."

Stručné zhrnutie: Toto je prvý list, ktorý Pavol napísal Timoteovi, mladému pastorovi, ktorý mu pri práci pomáhal. Timoteus bol Grék. Jeho matka bola Židovka a jeho otec bol Grék. Pavol bol viac ako iba mentor a vodca Timotea, bol pre neho ako otec a Timoteus bol pre Pavla ako syn (1 Timoteovi 1:2). Pavol začína list tým, že vyzýva Timotea, aby sa mal na pozore pred falošnými učiteľmi a falošnou náukou. Väčšina listu sa však venuje tomu, ako má pastor jednať. Pavol dáva Timoteovi pokyny, ako Boha ctiť (kapitola 2) a ako pre cirkev vychovávať duchovne zrelých vedúcich (kapitola 3). Väčšina listu sa týka toho, ako sa má pastor chovať, ďalej varovaní pred falošnými učiteľmi a toho, akú má cirkev zodpovednosť voči previnilým členom, vdovám, starším a otrokom. V celom liste Pavol povzbudzuje Timotea, aby stál pevne, vytrval a zostal verný svojmu povolaniu.

Súvislosti: Zaujímavým odkazom na Starý zákon v 1. Timotea je Pavlova zmienka o starších cirkvi, že sú hodní „dvojitej cti", a i v prípade, že boli obvinení z priestupkov, by sa im malo dostať patričného rešpektu (1. Timoteovi 5:17-19). Deuteronómium 24:15, 25:4 a Levitikus 19:13 hovoria o nevyhnutnosti platiť pracovníkovi za to, čo si zarobil, a to bez meškania. V určitých častiach Mojžišovho zákona je zakotvené, že na vznesenie obvinenia voči niekomu je potrebné, aby proti nemu svedčili dvaja alebo traja svedkovia (5. Mojžišova 19:15). Kresťania židovského pôvodu v zboroch, o ktoré sa Timoteus staral, by si boli dobre vedomí týchto starozákonných súvislostí.

Praktické uplatnenie: Ježiš Kristus je predstavený Pavlom ako prostredník medzi Bohom a človekom (1. Timoteovi 2:5), Spasiteľ pre všetkých, ktorí v Neho veria. Je Pánom cirkvi a Timoteus mu slúži tým, že sa stará o Jeho cirkev. V tomto vidíme hlavné uplatnenie prvého Pavlovho listu pre jeho „syna vo viere". Pavol dáva Timoteovi pokyny v otázkach cirkevnej náuky, vedenia cirkvi a správy cirkvi. Rovnaké pokyny môžeme použiť aj pri dnešnom riadení nášho miestneho zhromaždenia. Tiež práca a služba pastora a požiadavky na starších a diakonov sú dnes rovnako dôležité a relevantné ako v časoch Timotea. Prvý Pavlov list Timoteovi predstavuje knihu s pokynmi na vedenie, správu a pastoráciu miestneho zboru. Pokyny v tomto liste sa vzťahujú na ktoréhokoľvek vodcu, alebo potenciálneho vodcu Kristovej cirkvi a sú dnes rovnako dôležité ako v Pavlovej dobe. Táto kniha je praktická aj pre tých, ktorí nie sú povolaní do vedúcich rolí v ich zbore. Každý nasledovník musí bojovať za vieru a vyhnúť sa falošnému učeniu. Každý nasledovník musí stáť pevne a vytrvať.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

1. list Timoteovi
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries