settings icon
share icon

Skutky apoštolov

Autor: Kniha Skutky apoštolov nikde autora konkrétne neuvádza. Z Lukáša 1:1-4 a Skutkov apoštolov 1:1-3 je zrejmé, že mali rovnakého autora. Tradícia zachovaná od doby ranej cirkvi uvádza, že Lukáš, spoločník apoštola Pavla, napísal Evanjelium Lukáša aj Skutky apoštolov (Kolosanom 4:14; 2 Timoteovi 4:11).

Dátum vzniku: Kniha Skutky apoštolov vznikla pravdepodobne v rokoch 61-64 n. l.

Účel knihy: Kniha Skutkov bola napísaná, aby poskytla historický záznam o počiatkoch cirkvi. Kniha kladie dôraz na dôležitosť Letníc a na obdržanú moc byť účinnými svedkami Ježiša Krista. Skutky apoštolov podávajú záznam o apoštoloch a ich práci v Jeruzaleme, Judsku, Samárii a vo zvyšku okolitého sveta. Kniha osvetľuje dary Ducha Svätého, ktorý zmocňuje, vedie, učí a je náš zvrchovaný radca. Pri čítaní knihy Skutkov sme zasiahnutí a povzbudení množstvom zázrakov, ktoré počas tejto doby konali učeníci Peter, Ján a Pavol. Kniha Skutky apoštolov zdôrazňuje dôležitosť poslušnosti Božiemu slovu a premenu, ku ktorej dochádza, keď spoznáme Krista. Je tu tiež množstvo odkazov na tých, ktorí odmietli pravdu, ktorú učeníci kázali o Pánovi Ježišovi Kristovi. Kniha Skutkov tiež podáva dôkaz o moci, chamtivosti a mnohých ďalších diabolských vlastnostiach.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Skutky apoštolov 1:8, „ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme."

Skutky apoštolov 2:4, „A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, ako im dával Duch hovoriť."

Skutky apoštolov 4:12, „A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení."

Skutky apoštolov 4:19-20, „No Peter a Ján im odpovedali: Posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli."

Skutky apoštolov 9:3-6, „Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas: Šavol! Šavol! Prečo ma prenasleduješ? Odpovedal: Kto si, Pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť."

Skutky apoštolov 16:31, „A oni mu odpovedali: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom."

Stručné zhrnutie: Kniha Skutky apoštolov podáva históriu kresťanskej cirkvi a šírenia evanjelia Ježiša Krista, a tiež narastajúceho odporu proti evanjeliu. Aj keď sa na hlásaní evanjelia Ježiša Krista podieľalo veľa verných služobníkov, najvplyvnejší z nich bol Saul, ktorého meno sa neskôr zmenilo na Pavol. Predtým, ako sa obrátil, Pavol horlil po prenasledovaní a zabíjaní kresťanov. Pavlovo dramatické obrátenie na ceste do Damašku (Skutky 9:1–31) je vrcholným bodom knihy Skutkov apoštolov. Po svojom obrátení Pavol rovnako extrémne preukazoval lásku k Bohu a kázaniu Jeho Slova, čo robil s mocou, vrúcnosťou a Duchom pravého a živého Boha. Učeníci dostali od Ducha Svätého moc k tomu, aby boli Jeho svedkami v Jeruzaleme (kapitoly 1—8:3), Judsku a Samárii (kapitoly 8:4—12:25) a až na koniec sveta (kapitoly 13:1– 28). V poslednej časti sú zahrnuté tri Pavlove misijné cesty (13:1—21:16), jeho skúšky v Jeruzaleme a Cézarei (21:17—26:32) a jeho posledná cesta do Ríma (27:1—28:31).

Súvislosti: Kniha Skutkov slúži ako prechod od Starej zmluvy založenej na dodržiavaní zákona k Novej zmluve, zmluve milosti a viery. Tento prechod môžeme pozorovať v niekoľkých dôležitých udalostiach v Skutkoch apoštolov. Za prvé došlo k zmene povahy služby Ducha Svätého, ktorého hlavným dielom v Starom zákone bolo vonkajšie „pomazanie" Božích mužov, medzi ktorých patril Mojžiš (4. Mojžišova 11:17), Otniel (Kniha Sudcov 3:8–10) , Gideon (Kniha Sudcov 6:34) a Saul (1. Samuelova 10:6-10). Po Ježišovom zmŕtvychvstaní Duch prebýva priamo v srdci každého veriaceho (List Rímskym 8:9–11; 1. Korinťanom 3:16), vedie ich a zmocňuje. Duch svätý je Božím darom pre tých, ktorí k nemu s vierou prichádzajú.

Pavlovo obrátenie bolo dramatickým príkladom prechodu od Starej zmluvy k Novej. Pavol pripustil, že pred stretnutím so vzkrieseným Spasiteľom bol najhorlivejším z Izraelitov a bol bezúhonný „pokiaľ ide o spravodlivosť zákona" (Filipanom 3:6), a to až do takej miery, že prenasledoval tých, ktorí vyučovali spasenie milosťou skrze vieru v Ježiša Krista. Ale po svojom obrátení si uvedomil, že všetko jeho náboženské úsilie bolo bezcenné, keď povedal, že to považuje za „stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere"(Filipanom 3:8-9). Teraz tiež žijeme z viery, nie zo skutkov zákona, takže sa nemôžeme chváliť (Efezským 2:8-9).

Petrove videnie plachty so zvieratami v Skutkoch 10:9-15 je ďalším znakom prechodu od Starej zmluvy — v tomto prípade najmä zo starých predpisov o pokrmoch, ktoré boli pre Židov špecifické — do Novej zmluvy a novozákonnej jednoty medzi Židmi a pohanmi v jednej univerzálnej Cirkvi. Ako „čisté" zvieratá symbolizujúce Židov tak i „nečisté" zvieratá symbolizujúce pohanov boli Bohom vyhlásené za „očistené" vďaka Kristovej obeti. Už teda nie sme pod starozákonnými predpismi, ale skrze vieru v krv, ktorú za nás na kríži prelial Kristus, sme zjednotení v Novej zmluve milosti.

Praktické uplatnenie: Boh môže robiť úžasné veci i cez obyčajných ľudí, keď ich zmocňuje svojím Duchom. Boh v podstate vzal skupinu rybárov a prostredníctvom ich obrátili svet naruby (Skutky 17:6). Boh vzal vraha nenávidiaceho kresťanov a zmenil ho na najväčšieho kresťanského evanjelistu, autora takmer polovice kníh Nového zákona. Boh použil prenasledovanie, aby spôsobil najrýchlejšie rozšírenie „novej viery" v dejinách sveta. Boh môže a robí to isté prostredníctvom nás — mení naše srdcia, zmocňuje nás Duchom Svätým a dáva nám vášeň pre šírenie dobrej správy o spasení skrze Krista. Ak by sme sa snažili tieto veci dosiahnuť vlastnou silou, zlyháme. Rovnako ako učeníci v Skutkoch 1:8, aj my máme čakať na zmocnenie Ducha svätého a potom ísť v jeho moci, aby sme napĺňali Veľké poverenie (Matúš 28:19–20).

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Skutky apoštolov
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries